ΥΓΕΙΑ

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων καθορίζει απόφαση του Α. Λοβέρδου. Αρμόδιοι φορείς αναλαμβάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι.

Του Αιμίλιου Νεγκή

Με απόφαση του Α. Λοβέρδου αλλάζει η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων. Αρμόδιοι φορείς για τη χορήγηση της άδειας ορίζονται πλέον οι ιατρικοί και οδοντιατρικοί σύλλογοι.

Η απόφαση (Υ3β/Γ.Π./οικ.24948 – 13/3/2012) φέρει τον τίτλο: «Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων». Ανάμεσα στα άλλα, προβλέπει τα εξής:

- Για τη νόμιμη λειτουργία ιατρείου, πολυϊατρείου, οδοντιατρείου και πολυοδοντιατρείου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας. Από 1-1-2012 η βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται από τους κατά τόπους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους, μέσα σε προθεσμία ενός  μηνός από την αναγγελία έναρξης λειτουργίας του φορέα με την κατάθεση όλων των σχετικών δικαιολογητικών. Εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος απορρίπτεται η σχετική αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση αν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Ο οικείος Σύλλογος ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κατά την κατάθεσή τους. Σε περίπτωση ελλείψεων, ζητείται η συμπλήρωσή τους.

- Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός, αρμόδιος για την έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων καθίσταται ο κατά τόπο οικείος Περιφερειάρχης. Η αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη ισχύει και σε περίπτωση υποβολής ένστασης.

- Η ίδια διαδικασία θα απαιτείται και σε περίπτωση μεταστέγασης, επέκτασης ή μείωσης του αντικειμένου των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των  Διευθύνσεων  Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών, υποχρεούνται να διαβιβάσουν με δική τους ευθύνη εντός 10 ημερών, στους ιατρικούς και οδοντιατρικούς συλλόγους, τις αιτήσεις συνοδευόμενες με όλα τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων που κατατέθηκαν στις υπηρεσίες τους μετά την 1-1-2012.

Στην έδρα κάθε Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου συνιστάται επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι η γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των άνω φορέων, μετά από επιτόπιο έλεγχο. Ακόμη, θα είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των φορέων αυτών κατά τη λειτουργία τους, καθώς και για την εισήγηση για την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις διατάξεις της του Π.Δ 84/2001. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από:

α. Ένα μέλος του Δ.Σ. του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου αντίστοιχα.

β. Έναν Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Ηλεκτρολόγο ή Υγιεινολόγο Μηχανικό ο οποίος θα ορίζεται από τον οικείο Ιατρικό ή Οδοντιατρικό Σύλλογο μετά από πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού. Το ΤΕΕ ή το οικείο περιφερειακό τμήμα αυτού οφείλει μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από το αίτημα του οικείου Συλλόγου να προτείνει το μέλος αυτό. Μετά την πάροδο του άνω διαστήματος ορίζεται από τον οικείο σύλλογο, χωρίς πρόταση του ΤΕΕ ή του οικείου περιφερειακού τμήματος αυτού.

γ. Έναν ιατρό ή οδοντίατρο του οικείου ή σε περίπτωση αδυναμίας  όμορου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ του Π/Δ 84/2001, όπως ισχύει. Ωστόσο, φορείς ΠΦΥ που αποδεδειγμένα προϋπήρχαν της ημερομηνίας έκδοσης του ΠΔ 84/01 (ΦΕΚ 70 Α΄ 10-4-2001) εξαιρούνται της υποχρέωσης προσαρμογής στις διατάξεις του τεχνικού παραρτήματος, που αφορά τα μετρικά στοιχεία και την έκδοση αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας και αντιστοίχου με αυτήν βεβαίωσης πυρασφάλειας τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 34 του Ν.4025/2011, διατηρώντας την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης παύει να ισχύει η εξαίρεση.

Δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.