ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι πρέπει να ξέρουν εταιρείες, έμποροι και επαγγελματίες

Οι αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων-Στοιχείων

Στο παρελθόν περνά από την 1.1.2013 ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, ο οποίος αντικαθίσταται από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Οι αλλαγές στον Κώδικα Βιβλίων-Στοιχείων

Ο νέος κώδικας αποσκοπεί στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην αδυναμία του παλαιού θεσμικού πλαισίου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες μορφές συναλλαγών και οικονομικών σχέσεων. Η έννοια του «επιτηδευματία» αντικαθίσταται πλέον από εκείνη του «υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών»,ενώ η ανακρίβεια και ανεπάρκεια των βιβλίων και στοιχείων δεν αποτελούν πλέον λόγο απόρριψης τους με συνέπεια τον εξωλογιστικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης των επιχειρήσεων.

Τέλος, με εξαίρεση μια μεταβατική περίοδο ενός έτους, παύει να υφίσταται η υποχρέωση θεώρησης βιβλίων και στοιχείων.

Τι προβλέπει όμως η νέα νομοθεσία;

Κατηγορίες βιβλίων

Τα λογιστικά βιβλία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα απλογραφικά βιβλία και τα διπλογραφικά βιβλία. Κριτήριο για την ένταξη σε μία από τις δύο κατηγορίες αποτελεί ο νομικός τύπος της επιχείρησης και το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων.

Συγκεκριμένα, οι ημεδαπές και αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. καθώς και οι Ι.Κ.Ε. τηρούν διπλογραφικά βιβλία, όπως και κάθε άλλος υπόχρεος απεικόνισης των συναλλαγών του, εάν το ύψος των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο υπερέβη το ποσό των 1.5 εκατ. ευρώ.

Απλογραφικά βιβλία τηρούν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν ξεπέρασαν το 1.5 εκατ. ευρώ. Κατ’ εξαίρεση απλογραφικά βιβλία τηρούν τα Γραφεία των Α.Ν. 89/1967 και 378/1968, τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών εταιρειών και οι αλλοδαπές εταιρείες που αναγείρουν ή επεκτείνουν ακίνητο στην Ελλάδα δίχως να έχουν μόνιμη εγκατάσταση.

Τα διπλογραφικά βιβλία, είτε τηρούνται χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά, είναι αθεώρητα, χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρημένου γενικού-αναλυτικών καθολικών, όταν τηρούνται μηχανογραφικά. Όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) έχουν τη δυνατότητα να τα τηρούν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα. Εφαρμόζουν υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ. μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία, το περιεχόμενο των λογαριασμών και για τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο το λογαριασμό 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70 και 71) υπερβαίνουν τα € 5 εκ. ανά λογαριασμό. Επιπλέον τηρούν:

•Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων

•Βιβλίο απογραφών

•Ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου, στον οποίο αποθηκεύονται, ανά διαχειριστική περίοδο, τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου Όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) έχουν τη δυνατότητα να τα τηρούν ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Υποχρεούνται δε:

•Να συντάσσουν Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης

•Να τηρούν ιδιαίτερο φορολογικό Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων

•Να συντάσσουν Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών

Θεώρηση βιβλίων

Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι 1/1/2014 θεωρούν βιβλία ή χρησιμοποιούν ειδικούς μηχανισμούς σήμανσης μόνο οι παρακάτω υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών:

•Εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας

•Εκμεταλλευτές εκπαιδευτηρίων

•Εκμεταλλευτές κλινικών ή θεραπευτηρίων

•Εκμεταλλευτές κέντρων αισθητικής

•Εκμεταλλευτές γυμναστηρίων

•Εκμεταλλευτές χώρου στάθμευσης

•Γιατροί και οδοντίατροι

Ενημέρωση βιβλίων

Το Ημερολόγιο ή τα Ημερολόγια ενημερώνονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργεια τους.

Το Βιβλίο Απογραφών ενημερώνεται ποσοτικά μέσα σε 50 ημέρες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και κατ’ αξία μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το Μητρώο Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων ενημερώνεται μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού.

Ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων ενημερώνεται μέχρι την ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Δελτίο αποστολής

Το δελτίο αποστολής ορίζεται ως το μοναδικό συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο για τη διακίνηση αγαθών, αποκλειόμενης της έκδοσης συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα για την ίδια συναλλαγή.

Ορίζονται οι υπόχρεοι σε έκδοση δελτίου αποστολής καθώς και οι κατηγορίες των συναλλαγών στις οποίες δημιουργείται η υποχρέωση έκδοσης του. Ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, ο χρόνος έκδοσης, το περιεχόμενο, η χρονική διάρκεια του και τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από τον πωλητή κατά την παράδοση των αγαθών που διακινήθηκαν με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής.

Τέλος, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής για μη εμπορεύσιμα αγαθά.

Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής για κάθε πώληση αγαθών, παροχή υπηρεσιών προς φυσικό πρόσωπο, ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού.

Ορίζεται το περιεχόμενο και ο χρόνος έκδοσης της απόδειξης λιανικής τόσο για την πώληση αγαθών όσο και για την παροχή υπηρεσιών.

Τιμολόγια/ Πιστωτικά τιμολόγια

Ορίζονται οι κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου.

Παρέχεται η δυνατότητα τιμολόγησης, είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο, είτε από πελάτη αυτού (αυτοτιμολόγηση) είτε από τρίτον στον οποίο ανατίθεται η τιμολόγηση.

Ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο του τιμολογίου.

Η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων απλοποιείται, ενώ ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή που πληρούν τους όρους του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

Ορίζονται οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου και το περιεχόμενο αυτού.

Θεώρηση στοιχείων

Για το μεταβατικό διάστημα μέχρι την 1/1/2014 θεωρούνται ή εκδίδονται με τη χρήση ταμειακών μηχανών ή φορολογικών μηχανισμών μόνο τα στοιχεία διακίνησης και αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσίας.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα εισιτήρια επιχειρήσεων μεταφοράς προσώπων, ενώ καταργείται η υποχρέωση θεώρησης των τιμολογίων.

Τόπος τήρησης/ Αποθήκευση βιβλίων & συναλλαγών

Κατά τη διαχειριστική περίοδο και μέχρι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα βιβλία τηρούνται και τα στοιχεία φυλάσσονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν και επιδεικνύονται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών έχει τη δυνατότητα, με απλή γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του να τηρεί τα βιβλία και να φυλάσσει τα στοιχεία σε άλλο τόπο, με την προϋπόθεση ότι επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από τη φορολογική αρχή.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών έχει τη δυνατότητα, με απλή γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του να ενημερώνει τα βιβλία σε άλλο τόπο, ενώ τα πρωτογενή φορολογικά στοιχεία μετά την ενημέρωσή τους επιστρέφονται στην επαγγελματική εγκατάσταση που αφορούν.

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών έχει τη δυνατότητα μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με απλή γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. της έδρας του, να φυλάσσει τα βιβλία, τα στοιχεία, τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών, καθώς και τα ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης αυτών, να τα φυλάσσει (αποθηκεύει) εκτός Ελλάδας, αρκεί να επιδεικνύονται στην προθεσμία που ορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.

Διασταύρωση & απόδειξη συναλλαγών

Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών υποβάλλει ηλεκτρονικά στη Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι την 25η Ιουνίου κάθε έτους τις συναλλαγές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, εφόσον η συνολική αξία προ Φ.Π.Α. καθενός στοιχείου που έχει εκδοθεί για τις συναλλαγές αυτές υπερβαίνει τα € 300.

Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας € 3.000 και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπέζης ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.

Επιτρέπεται πλέον ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μεταξύ μητρικής και θυγατρικής.

Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραστατικά που εκδίδουν το Α.Φ.Μ. του συναλλασσομένου για συναλλαγές άνω των € 12.000.

Το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρουν τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του στοιχείου, οι οποίοι δικαιούνται να επιβεβαιώνουν τα αναγκαία στοιχεία του αντισυμβαλλομένου με την επιφύλαξη των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.