ΕΛΛΑΔΑ

Με στόχο την πάταξη της εισφοροδιαφυγής

Τι αλλάζει στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Κάθε μήνα θα πρέπει να υποβάλλονται οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των εργοδοτών προς το ΙΚΑ. Παράλληλα, θα γίνονται on line έλεγχοι, ενώ θα δίνεται διορία έως την 15η ημερολογιακή μέρα του επόμενου μήνα για την διόρθωση των λαθών.

 

Τι αλλάζει στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις

Την υποχρέωση υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) κάθε μήνα, ανακοίνωσε το ΙΚΑ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, θα πραγματοποιούνται on line έλεγχοι στις ΑΠΔ ώστε να εντοπιστούν τυχόν λάθη και παραλείψεις. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα σε εργοδότες και τα λογιστικά γραφεία να προχωρήσουν στις όποιες διορθώσεις, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από την υποβολή των δηλώσεων. Εκτίμηση του ΙΚΑ είναι ότι με τον τρόπο αυτό θα περιοριστούν φαινόμενα εισφοροδιαφυγής και θα περιοριστεί η μαύρη εργασία.

Συγκεκριμένα, το ΙΚΑ προχωρά στις εξής αλλαγές:

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), μέσω των οποίων πιστοποιούνται τα δικαιώματα ασφάλισης των εργαζομένων και τα χρηματικά ποσά καταβολής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγματοποιούνται και διεκπεραιώνονται σε μηνιαία βάση.

Προκειμένου να περιοριστεί ο όγκος λανθασμένων εγγραφών στις ΑΠΔ καθιερώνεται νέα διαδικασία online ελέγχων. Αυτοί οι έλεγχοι αφορούν και τον εντοπισμό λαθών κατά τη διαδικασία υποβολής, και έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εργοδότες να αποκαθιστούν τυχόν λανθασμένες εγγραφές.

Η καταληκτική ημερομηνία διόρθωσης λαθών και υποβολής εκ νέου ορθής ΑΠΔ ορίζεται η 15η ημερολογιακή μέρα του επόμενου της υποβολής μήνα.

Αυτή η νέα διαδικασία μηδενίζει το χρόνο διασταύρωσης στοιχείων, διαφυλάσσει και θωρακίζει την αξιοπιστία του συστήματος και αποτρέπει λάθη αλλά και μεθοδεύσεις φαλκίδευσης του συστήματος είσπραξης των τρεχουσών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από σκοπιμότητες και παραβατικές μεθοδεύσεις.

Η Διοίκηση του ΙΚΑ καλεί το σύνολο των επιχειρήσεων και των λογιστικών γραφείων, να στηρίξουν το νέο σύστημα με την υποβολή αξιόπιστων και ορθά συμπληρωμένων πεδίων, στις μηνιαίες δηλώσεις ασφάλισης, ώστε να ενισχυθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να επιτευχθεί ο εξορθολογισμός των ίδιων των ασφαλιστικών εισφορών.

Να σημειωθεί ότι, το ΙΚΑ από την 1/1/2013 (περίοδοι απασχόλησης από Ιανουάριο 2013 και εφεξής) έχει προχωρήσει σε αλλαγές όσον αφορά στις Α.Π.Δ. των Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων (νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθμού απασχολούμενων – εργαζόμενων) οι οποίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται πάντοτε η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης των Α.Π.Δ. στο δικτυακό τόπο (web site) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατ’ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λπ.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους και εντός των ως άνω νέων προθεσμιών (υποβολή Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση).

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά για τις Α.Π.Δ Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, οι περίοδοι υποβολής ορίζονται ως εξής:

Ιανουάριος 2013 από 08/03/2013 έως 19/03/2013

Φεβρουάριος 2013 από 20/03/2013 έως 01/04/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ Α.Π.Δ.

Στους εργοδότες που έχουν υποβάλει Κανονική Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα να συμπληρώσουν το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας, εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή της Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, Συμπληρωματική (04) Α.Π.Δ.

Μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας η υποβολή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. πραγματοποιείται μόνο στο κατά τόπο αρμόδιο Υποκατάστημα ή Παράρτημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Μετά την πάροδο των προαναφερομένων προθεσμιών η υποβολή της Α.Π.Δ. θα πραγματοποιείται στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη.

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται με τη σύνταξη Πράξεως Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης (ΠΕΠΕΕ) στους εργοδότες για παραβάσεις τους σχετικά με την υποβολή Α.Π.Δ., διαμορφώθηκαν από 11/4/2012 ως εξής:

Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., ποσοστό 3% επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ..

Για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. όταν αυτή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της προθεσμίας της επόμενης Κανονικής (01) Α.Π.Δ., ποσοστό προσαυξημένο κατά 1% και για κάθε επόμενη κατά περίπτωση Α.Π.Δ. μέχρι 30% συνολικά, επί των εισφορών της εκπρόθεσμης Α.Π.Δ..

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.