ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας για τη ναυτιλία

Το «τιμόνι» της Ευρωπαϊκής Προεδρίας αναλαμβάνει η Ελλάδα από την 1 Ιανουαρίου. Στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σχεδιάζουν την χάραξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ναυτιλιακής στρατηγικής μέχρι το 2018.  Ο  υπουργός Ναυτιλίας Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης θα  επιχειρήσει  να διαμορφώσει το νέο όραμα για την ευρωπαϊκή ναυτιλία για την προσεχή πενταετία. Για το σκοπό αυτό, ο υπουργός,  έχει αλλεπάλληλες συσκέψεις έχει με φορείς της ναυτιλίας και της ναυτεργασίας στο εσωτερικό, ενώ συχνές είναι και οι συναντήσεις του με τα στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών.

Οι κεντρικοί άξονες που θα ακολουθήσει η Ελληνική Προεδρία στον τομέα της ναυτιλίας είναι τα θέματα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της διαφύλαξης του ναυτικού επαγγέλματος στην λογική της «γαλάζιας ανάπτυξης» και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Εξάλλου, ένα άλλο σημαντικό θέμα που θα διαχειριστεί η  Ελληνική Προεδρία, είναι το θέμα της ανάπτυξης των λιμένων. Η ελληνική πλευρά «λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, προτίθεται να αποδώσει ιδιαίτερη σημασία σε μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών λιμένων, τη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης με παράλληλη μείωση του διοικητικού άχθους και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών στοχεύοντας στην ενίσχυση εν γένει της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας».

Όλα τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν με πρωτοβουλία του υπουργείου Ναυτιλίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι υπηρεσίες του ΥΝΑ, σχεδιάζουν  «στο πλαίσιο της εθνικής ναυτιλιακής πολιτικής, να δώσουν  ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του εμπορίου και ειδικότερα ως προς την πρόοδο σύναψης εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Ο υπουργός Ναυτιλίας Μ. Βαρβιτσιώτης έχει θα επιδιώξει  κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας να αναλάβει πρωτοβουλίες με τις οποίες θα ενθαρρυνθούν «η πρόοδος των διαβουλεύσεων για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες χώρες, οι οποίες αναμένεται να συνδράμουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και για τις οποίες θα πρέπει να επιδιωχθεί και να διασφαλισθεί η συμπερίληψη σε αυτές των παγίων διατάξεων που αφορούν τις θαλάσσιες μεταφορές και ειδικότερα την απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών».

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει η Ελληνική Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2004 αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και οι σχετικοί φάκελοι θα αποσταλούν στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ ο υπουργός Μ. Βαρβιτσιώτης θα ενημερώσει και τον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά. Η Ελλάδα, όπως επισημαίνει ο Μ. Βαρβιτσιώτης, ως παραδοσιακό ναυτικό κράτος, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη ναυτιλία και κατʼ επέκταση στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των θαλασσίων μεταφορών και υπενθυμίζει ότι το θαλάσσιο εμπόριο, «αντιστοιχώντας σε ποσοστό 90% του συνολικού εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και σε ποσοστό 40% του εμπορίου εντός της Ένωσης, αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την οικονομία και την ευημερία της Ευρώπης καθώς και  τη διασφάλιση της ομαλής ροής των ευρωπαϊκών εισαγωγών και εξαγωγών σε ολόκληρο τον κόσμο».

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες του υπουργού Μ. Βαρβιτσιώτη και της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι η «δημιουργία ενός ευνοϊκότερου επενδυτικού κλίματος στους λιμένες» και σαφώς και  «θα επιδιώξει την επίτευξη προόδου στο Συμβούλιο αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για τη Θέσπιση Πλαισίου όσον αφορά την Πρόσβαση στην Αγορά Λιμενικών Υπηρεσιών και τη Χρηματοοικονομική Διαφάνεια των Λιμένων». Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση Κανονισμού «στοχεύει στην πιο αποτελεσματική και βιώσιμη λειτουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τη βελτίωση της απόδοσης των λιμένων».

Εξάλλου, η Ελληνική  Προεδρία «θα αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις διεργασίες εντός του Συμβουλίου της Ε.Ε. με στόχο τη διαμόρφωση ενός νομοθετικού κειμένου που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος με όρους ισότιμου ανταγωνισμού στους λιμένες, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Άλλα σημαντικά θέματα της ναυτιλίας που θα προωθήσει η Ελληνική Προεδρία από την 1 Ιανουαρίου είναι «η ενίσχυση των μηχανισμών εφαρμογής και ελέγχου των απαιτήσεων για τον εξοπλισμό των πλοίων, η απλούστευση του σχετικού κανονιστικού περιβάλλοντος και η εξασφάλιση ότι οι απαιτήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού θα εφαρμόζονται και θα υλοποιούνται με εναρμονισμένο τρόπο από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για την ελληνική πλευρά θεωρείται ότι τα θέματα αυτά είναι  «παράγοντες που συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, επιδρώντας καταλυτικά και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη διαφύλαξη του θαλασσίου περιβάλλοντας». Θεωρείται βέβαιο, λοιπόν, ότι η Προεδρία θα επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης Οδηγίας σχετικά με τον Εξοπλισμό Πλοίων.

Εξάλλου, η Ελληνική  Προεδρία θα προωθήσει το «σύνολο των πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη διευκόλυνση της ναυτιλιακής κίνησης εντός της εσωτερικής αγοράς της Ε.Ε. για την ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας». Μέλημα και επιδίωξη του υπουργού Ναυτιλίας είναι να υιοθετηθούν πρωτοβουλίες «με στόχο την επισκόπηση της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής 2008-2018 και την ανάδειξη συναφών δράσεων που θα μπορούσαν να αναληφθούν στο μέλλον με έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων ευφυών συστημάτων για τις θαλάσσιες μεταφορές (blue belt,e-maritime, coast guard functions)».

Τέλος, η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει «την εκκίνηση και ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της πρότασης Οδηγίας περί Θεσπίσεως Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών», ενώ θα  «επιδιώξει την υιοθέτηση Συμπερασμάτων Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή της και την ανάδειξη της θαλάσσιας διάστασης σε σχέση με τις επιμέρους τομεακές πολιτικές της Ε.Ε. και ειδικότερα την ανάδειξη της νησιωτικότητας», ένα μείζον θέμα που αφορά το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.