ΕΛΛΑΔΑ

Συμφέρει ή όχι;

Στο ενιαίο μισθολόγιο οι στρατιωτικοί

Η σκέψη της κυβέρνησης για ένταξη των στρατιωτικών στο ενιαίο μισθολόγιου του δημοσίου φαίνεται ότι δεν τρομάζει τους στρατιωτικούς. Κάποιοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι και θετική εξέλιξη.

Στο ενιαίο μισθολόγιο οι στρατιωτικοί

Ένα από τα μέτρα που σκέφτεται να λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να πάρει πίσω όσα θα κληθεί να καταβάλλει στους στρατιωτικούς, με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τα κριθέντα ως αντισυνταγματικά αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που εισέπραξε με σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Σταϊκούρα, το Νοέμβριο του 2013, και την επαναφορά των μισθών στα μισθολογικά κλιμάκια του 2012 (συμπεριλαμβανομένων και των δώρων), φέρεται να είναι η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, μέτρο το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης.

Οι στρατιωτικοί δεν φαίνεται να τρομάζουν από την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, τουναντίον μέσω του ΣΥΣΜΕΔ ζητούν την «εδώ και τώρα» εφαρμογή του. Το Δεκέμβριο του 2011 με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2366/2011 έγγραφό του ο ΣΥΣΜΕΔ είχε προτείνει, στα πλαίσια της συζήτησης που άνοιξε για το μισθολόγιο των στρατιωτικών, την εφαρμογή νέου ενιαίου μισθολογίου κατά τα πρότυπα του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, πρόταση ωστόσο που δεν εισακούστηκε καθώς από μελέτη του (του ΣΥΣΜΕΔ) προέκυπτε ότι εάν η κυβέρνηση έβαζε πραγματικά το χέρι στην τσέπη, για να αποζημιώσει το πραγματικό παραγόμενο έργο των στρατιωτικών, θα τιναζόταν η «μπάνκα» στον αέρα..

Συγκεκριμένα ο ΣΥΣΜΕΔ ζήτησε να υιοθετηθεί η αρχιτεκτονική και η λογική του ψηφισθέντος με το Ν.4024/2011 νέου ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο συνάρτησε τη μισθολογική εξέλιξη του κάθε υπαλλήλου με τη χορήγηση βαθμού και συνέδεσε το βαθμό που κατέχει κάθε φορά ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο βαθμό, επιδιώκοντας να πετύχει τα εξής:

· Απλοποίηση του συστήματος υπολογισμού των αποδοχών.

· Σύνδεση των αποδοχών με το διοικητικό βαθμό, τη φέρουσα ευθύνη και το επίπεδο εκπαίδευσης.

· Δικαιότερη και ορθολογικότερη κλιμάκωση των μισθολογικών κλιμακίων μέχρι τα 40 έτη.

· Ορθολογικότερη κατανομή του μισθολογικού κόστους προς άμβλυνση των διαφορών μεταξύ υψηλόβαθμων και χαμηλόβαθμων στελεχών διατηρώντας παράλληλα τη σχετική διαφορά θέσης – αμοιβής.

· Δημιουργία κινήτρων παραμονής.

· Αύξηση των κρατήσεων υπέρ κύριων ασφαλιστικών φορέων και μετοχικών ταμείων προς ενίσχυση των αποθεματικών τους.

· Θεσμοθέτηση αμοιβής για την υπερωριακή εργασία πέραν του πενθημέρου.

Ειδικότερα ο ΣΥΣΜΕΔ προτείνει τις παρακάτω βασικές δομικές αλλαγές:

· Σύνδεση της χορήγηση ΒΜ και ειδικών επιδομάτων με το διοικητικό βαθμό.

· Κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών που δίδονταν αυτοδικαίως, βάσει του χρόνου υπηρεσίας.

· Κατάργηση του Επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας (ΕΧΥ), το οποίο αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο κάθε διετία, αγνοώντας ταυτόχρονες αυξήσεις λόγω βαθμολογικών ή μισθολογικών προαγωγών, μεταβάλλοντας δυσανάλογα και ασύμμετρα τις αποδοχές του στελέχους κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του.

· Κατάργηση του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, που καταβάλλεται σε όλα τα στελέχη και συναρτάται από την οικογενειακή τους κατάσταση.

· Αύξηση και προσαρμογή των ΒΜ στα αντίστοιχα επίπεδα των ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων, αντισταθμίζοντας τις οικονομικές απώλειες από τη κατάργηση του ΕΧΥ και των μισθολογικών προαγωγών.

· Διατήρηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, το οποίο αντιστοιχίζει και αναπροσαρμόζει στο επίδομα επικινδυνότητας και ανθυγιεινής εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων.

· Κατάργηση του επιδόματος ευθύνης διοίκησης – διεύθυνσης, που καταβάλλονταν μόνο στους Διοικητές και Διευθυντές Μονάδων – Υπηρεσιών και ανεξάρτητων Υπομονάδων, καθώς και σε όλους τους αξιωματικούς από το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη και άνω, αποκλείοντας από τη καταβολή του στελέχη που ασκούσαν διοίκηση μικρότερων κλιμακίων.

· Διατήρηση του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης (επιτελικής ευθύνης), το οποίο μετονομάζεται σε επίδομα θέσης ευθύνης και το αντιστοιχίζει με το επίδομα θέσης ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων. Το επίδομα αυτό θα χορηγείται σε όλα τα βαθμοφόρα στελέχη τα οποία από τη φύση της θέσης τους, ασκούν διοίκηση μικρού ή μεγάλου κλιμακίου.

· Διατήρηση του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, το οποίο καταβάλλεται στα στελέχη των ΕΔ για το διάστημα που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε μονάδες που από τη φύση της αποστολής τους διατηρούν αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, και οι οποίες καθορίζονται με διαταγή των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων. Το επίδομα αντιπαραβάλλεται με το επίδομα παραμεθορίου που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές και σε προβληματικές περιοχές κατηγορίας Α΄.

· Διατήρηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.

· Διατήρηση της χορήγησης της οικογενειακής παροχής, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που καταβάλλεται στους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4024/2011.

· Διατήρηση της χορήγησης των εξόδων παράστασης, τα οποία καταβάλλονται μόνο στους Αρχηγούς ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, ΓΕΠΣ, ΣΤΟΛΟΥ και ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

· Θεσμοθέτηση της αμοιβής των κατόχων διδακτορικών διπλωμάτων και μεταπτυχιακών τίτλων και εξισώνει αντίστοιχα με αυτούς, τους αποφοίτους της ΣΕΘΑ και ΑΔΙΣΠΟ.

· Θεσμοθέτηση της αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας για εργασία πέραν του πενθημέρου, στα πρότυπα της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και το προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης των μουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς και το προσωπικό των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011.

· Θεσμοθέτηση της αποζημίωσης της υπερωριακής εργασίας των στρατιωτικών ιατρών που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία και εκτελούν υπηρεσίες εφημερίας. Η αποζημίωση αυτών γίνεται στα πρότυπα των διατάξεων του ν.2606/1998 (άρθρο 7 παρ. 4) και του ν.3984/2011 (άρθρο 66, παρ. 27).

· Τέλος διατήρηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης, με το οποίο επιχειρείται να καλύψει μέρος του πρόσθετου κόστους ζωής που συνεπάγονται οι συνεχείς μεταθέσεις αλλά και η τήρηση του προγράμματος ωρών και εκπαιδεύσεως το οποίο καταργεί κάθε έννοια ωραρίου.

Έτσι κατά το ΣΥΣΜΕΔ οι μηνιαίες αποδοχές κάθε στρατιωτικού θα αποτελούνται από το βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.

Η κάθε κατηγορία στελεχών θα έχει τους δικούς της βαθμούς και τη δική της βαθμολογική εξέλιξη. Σε κάθε διοικητικό βαθμό θα αντιστοιχεί ένας Βασικός Μισθός (ΒΜ). Σε κάθε κατηγορία θα αντιστοιχεί ένας «εισαγωγικός ΒΜ». Ο βασικός μισθός κάθε επόμενου βαθμού θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του προηγούμενου από αυτόν ΒΜ επί τον αντίστοιχο συντελεστή που εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Οι τιμές και η κλιμάκωση των συντελεστών θα διαφέρουν σε κάθε κατηγορία ανάλογα με το εύρος βαθμολογικής εξέλιξης αλλά και τη συχνότητα των αποδιδόμενων διοικητικών βαθμών.

Το ύψος του βασικού μισθού θα καθοριστεί κατά αναλογία των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, της αντίστοιχης κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας, προσαρμόζοντας τους συντελεστές προσαύξησης στις ιδιαιτερότητες της βαθμολογικής εξέλιξης των Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία σε αντίθεση με αυτή του δημοσίου τομέα δε σταματά στο 22ο έτος υπηρεσίας αλλά συνεχίζεται μέχρι και το 40ο. Για το λόγο αυτό κάθε φορά που ο στρατιωτικός θα λαμβάνει προαγωγή, που δε συμπίπτει χρονολογικά με προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων, ο ΒΜ αυτού (του στρατιωτικού) θα αντιστοιχίζεται στο ΒΜ του μεθεπόμενου Μισθολογικού Κλιμακίου και εάν δεν υπάρχει τέτοιο στο ΒΜ του επόμενου βαθμού.

Για τη καλύτερη προσαρμογή των ΒΜ των στρατιωτικών με τη κλιμάκωση των ΒΜ των δημοσίων υπαλλήλων και δεδομένου ότι η πλειοψηφία των στρατιωτικών αποστρατεύεται στα 35 έτη υπηρεσίας, θα συμπυκνωθεί ο χρόνος απόδοσης των ενδιάμεσων μισθολογικών κλιμακίων Β΄ και Α΄ βαθμού, από τρία σε δύο έτη. Παράλληλα θα τηρηθεί η ισορροπία των ΒΜ μεταξύ στρατιωτικών διαφορετικών κατηγοριών αλλά του ίδιου χρόνου υπηρεσίας ώστε να μη δύναται στρατιωτικός μεγαλύτερης κατηγορίας να λαμβάνει ΒΜ χαμηλότερο από το ΒΜ στρατιωτικού μικρότερης κατηγορίας και του ίδιου χρόνου υπηρεσίας.

Η ένταξη στον εισαγωγικό βαθμό θα γίνεται μετά την αφαίρεση δύο (2) ετών υπηρεσίας για τους στρατιωτικούς προερχομένους από παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ). Δηλαδή από την αναγνωρισμένη υπηρεσία των στρατιωτικών θα αφαιρούνται δύο (2) έτη τα οποία θεωρούνται για την εφαρμογή της ανωτέρω αντιστοίχησης, έτη μαθητείας και όχι υπηρεσίας. Θα αφαιρούνται δύο (2) έτη και όχι περισσότερα διότι οι παραγωγικές στρατιωτικές σχολές παρέχουν εκτός από ακαδημαϊκή και επίπονη στρατιωτική εκπαίδευση και ο χρόνος φοίτησης σε αυτές είναι πραγματικός και ταυτόχρονα μεγαλύτερης διάρκειας των μη στρατιωτικών αντιστοίχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφού η εκπαίδευση διαρκεί όλο το 24ωρο και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με διαρκή υποχρεωτική παρουσία.

Οι ΒΜ των βαθμών Αντιστρατήγου και άνω δεν θα αντιστοιχίζονται με κανένα κλιμάκιο του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, αφού αυτοί επιλέγονται από ειδικά συμβούλια (ΚΥΣΕΑ - ΣΑΓΕ) και δεν αποτελούν βαθμούς αλλά ειδικές θέσεις αντίστοιχες των γενικών γραμματέων υπουργείων και γενικών διευθυντών δημόσιων οργανισμών.

Μεταξύ των ΒΜ των βαθμών θα παρεμβάλλονται μισθολογικά κλιμάκια (ΜΚ), τα οποία θα χορηγούνται μετά τη συμπλήρωση διετίας στον κατεχόμενο βαθμό. Θα καθορίζονται «βασικά» μισθολογικά κλιμάκια τα οποία θα καλύπτουν τη φυσική (απρόσκοπτη) βαθμολογική εξέλιξη, της κάθε κατηγορίας, στρατιωτικού προσωπικού. Πέραν αυτών και σε όσες περιπτώσεις απαιτείται η απόδοση μισθολογικών κλιμακίων, πλέον των βασικών, αυτά θα προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του τελευταίου βασικού ΜΚ του βαθμού που θα φέρει ο στρατιωτικός επί του χαμηλότερου συντελεστή προσαύξησης που είναι το 2%. Τα μισθολογικά αυτά κλιμάκια, που θα ονομαστούν «πρόσθετα», θα χορηγούνται όπως και τα «βασικά» ανά διετία.

Με την προσθήκη των «βασικών» μισθολογικών κλιμακίων επιδιώκεται μέσω της κλιμακούμενης αύξησης του ΒΜ η ομαλή μετάβαση από τον ένα βαθμό στον άλλο, ιδιαίτερα στις κατηγορίες στελεχών όπου τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ δύο προαγωγών, καθηλώνουν τους ΒΜ σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η προσθήκη των «πρόσθετων» μισθολογικών κλιμακίων επιλύει το πρόβλημα της ομαλής μισθολογικής εξέλιξης στελεχών ειδικών καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας κ.α.) αλλά και στελεχών που έχοντας εξαντλήσει τα βασικά ΜΚ του βαθμού τους δεν προήχθησαν, λόγω δυσμενούς κρίσεως ή μακράς αναρρωτικής αδείας, ή μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό.

Στρατιωτικός που θα προάγεται βαθμολογικά θα λαμβάνει το βασικό μισθό του νέου βαθμού ή του μικρότερου μισθολογικού κλιμακίου αυτού, ο οποίος όμως δε θα μπορεί να είναι χαμηλότερος από το βασικό μισθό του ΜΚ που κατείχε πριν τη προαγωγή του.

Ειδικότερα:

Ο πρώτος βαθμός της κατηγορίας «ΑΣΕΙ» θα είναι ο βαθμός του Ανθυπολοχαγού, της κατηγορίας «ΑΣΣΥ» ο βαθμός του Μόνιμου Λοχία και της κατηγορίας «ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ» ο βαθμός του Στρατιώτη. Τα ποσά που θα προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό της μονάδας βάσης με το συντελεστή εκάστου κατηγορίας θα στρογγυλοποιούνται στη πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Έτσι οι ΒΜ των εισαγωγικών βαθμών των τριών κατηγοριών θα διαμορφώνονται, κατά πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ, ως εξής:

Ο βασικός μισθός των λοιπών βαθμών όλων των κατηγοριών θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του προηγούμενου από αυτόν ΒΜ επί τον αντίστοιχο συντελεστή που εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Οι συντελεστές αυτοί κατά κατηγορία και βαθμό θα είναι, κατά πρόταση του ΣΥΣΜΕΔ, οι εξής:

(1) ΑΣΕΙ: Υπολοχαγός 15%, Λοχαγός 15%, Ταγματάρχης 20%, Αντισυνταγματάρχης 10%, Συνταγματάρχης 10%, Ταξίαρχος 10%, Υποστράτηγος 10%, Αντιστράτηγος 10%, ΓΕΠΣ 10%, Α/ΓΕΣ 10%, Α/ΓΕΕΘΑ 10%.

(2) ΑΣΣΥ: Επιλοχίας 10%, Αρχιλοχίας 15%, Ανθυπασπιστής 15%, Ανθυπολοχαγός 20%, Υπολοχαγός 10%, Λοχαγός 5%, Ταγματάρχης 5%, Αντισυνταγματάρχης 5%, Συνταγματάρχης 5%.

(3) ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ: Δεκανέας 15%, Λοχίας 15%, Επιλοχίας 15%, Αρχιλοχίας 20%, Ανθυπασπιστής 20%, Ανθυπολοχαγός 10%, Υπολοχαγός 10%,Λοχαγός 5%.

Ο ΒΜ του πρώτου «βασικού μισθολογικού κλιμακίου» (ΒΜΚ) κάθε βαθμού, σε κάθε κατηγορία θα προκύπτει από προσαύξηση του ΒΜ του βαθμού αυτού, με ποσοστό 2% ή 4%. Κάθε επόμενο ΜΚ θα αποδίδει αύξηση 2%, ή 4% σε σχέση με το προηγούμενο.

Τα «πρόσθετα» ΜΚ θα χορηγούνται μετά την εξάντληση των «βασικών» ΜΚ του κάθε βαθμού και θα προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του τελευταίου βασικού ΜΚ του βαθμού που φέρει ο στρατιωτικός επί δύο τοις εκατό (2%).

Από το onalert.gr

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.