ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου

Πως θα γίνονται οι συμψηφισμοί ΦΠΑ

Θα συμψηφίζονται οι απαιτήσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων από το δημόσιο (στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα) με οφειλές ΦΠΑ προς τους φορείς του δημοσίου σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο. Μέχρι σήμερα ο συμψηφισμός γινόταν και μόνο για οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών με απαιτήσεις ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα ( υπουργεία και φορείς της κεντρικής διοίκησης).

Ειδικότερα και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου:

- Ο ΦΠΑ που οφείλουν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες θα μπορεί να συμψηφίζεται και με τα ποσά ΦΠΑ που χρωστούν στις επιχειρήσεις οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, οι ΔΕΚΟ, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, τα νοσοκομεία, και άλλοι φορείς. Όπως αναφέρεται στη σχετική διάταξη ο αναλογών ΦΠΑ που έχει βεβαιωθεί και προσδιορισθεί συμψηφίζεται με τον Φ.Π.Α. με βάση την υποβαλλόμενη από τον υπόχρεο αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α..

- Ο συμψηφισμός διενεργείται αυτοδικαίως και υποχρεωτικά, με την καταχώριση του σχετικού παραστατικού στοιχείου από τον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, σε ηλεκτρονική εφαρμογή, το οποίο διασταυρώνεται με τα καταχωρημένα από τον εκδότη του φορολογικού στοιχείου δεδομένα στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή εφόσον μεσολαβήσει έγγραφη αποδοχή του συμψηφισμού από πλευράς του φορολογούμενου.

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., εμφανίζονται τα ήδη συμψηφισθέντα τιμολόγια, εφόσον έχει προηγουμένως γίνει ηλεκτρονική διασταύρωση και ταυτοποίηση των στοιχείων που εισάγονται.

- Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να καταχωρούν τα εν λόγω τιμολόγια μετά την υποβολή των τιμολογίων των προμηθευτών τους προς πληρωμή, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους από τους προμηθευτές και σε κάθε περίπτωση δύο ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας εμπρόθεσμης υποβολής του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.. Μετά την αποδοχή του συμψηφισμού οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να προβαίνουν στη εξόφληση του ποσού αυτού μέχρι και του ύψους του αναλογούντος Φ.Π.Α., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο ημερών πριν από την εκπνοή του μήνα στον οποίο εμπρόθεσμα υποβλήθηκε η δήλωση του υπόχρεου σε υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α..

- Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι δεν αποδίδουν τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. για λογαριασμό των προμηθευτών τους, υπόκεινται είτε σε ισόποση μείωση του προϋπολογισμού τους, εάν πρόκειται για φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, είτε σε ισόποση περικοπή των επιχορηγήσεών τους ή κάθε είδους μεταβιβαστικών προς αυτούς πληρωμών, εάν πρόκειται για επιχορηγούμενους φορείς, είτε σε περικοπή του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος φορέα εάν πρόκειται για μη επιχορηγούμενους φορείς.. Σε περίπτωση που η δαπάνη κριθεί μη νόμιμη ή/και μη κανονική ο φορέας δεν διατηρεί απαίτηση έναντι του Δημοσίου για επιστροφή Φ.Π.Α. και αναζητά το ποσό του Φ.Π.Α. που κατέβαλε από τον ιδιώτη/κομιστή του τιμολογίου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.