ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση ακατάσχετου - Μείωση προστίμων

Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τη φορολογία

Τη μείωση των προστίμων κατά 80%, την αύξηση του ακατάσχετου ορίου μισθών και συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ το μήνα και την καταβολή του ΦΠΑ σε δύο δόσεις εφόσον το ποσό είναι άνω των 100 ευρώ χωρίς προσαύξηση 2% προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατίθεται αύριο στη Βουλή.

Από το σχέδιο νόμου που δόθηκε στα κόμματα απουσιάζουν οι διατάξεις που σχετίζονται με το φόρο υπεραξίας ακινήτων.

Μείωση Προστίμων

α) Μειώνεται στα 250 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο μη έκδοσης αποδείξεων που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας).

β) Μειώνεται στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο μη έκδοσης αποδείξεων που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας).

γ) Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται, θα ισχύει πλαφόν στο ύψος του προστίμου, το οποίο ορίζεται στις 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

δ) Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογικής δήλωσης από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Το ίδιο πρόστιμο ορίζεται και για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικών δηλώσεων, μη ανταπόκρισης σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων ή μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων , υπό την προϋπόθεση ότι ο φορολογούμενος δεν έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων.

Ακατάσχετο μισθών και συντάξεων

Δεν θα γίνεται κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των 1.500 ευρώ, στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 1.500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται μετά από αίτηση τους.

β) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να γνωστοποιήσουν σποιος θα είναι αυτός ο λογριασμός με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός.

Δήλωση ΦΠΑ

Αποσυνδέεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ από την πληρωμή του φόρου. Ο χρεωστικός ΦΠΑ μπορεί να υποβληθεί σε δυο ισόποσες μηνιαίες δόσεις ενώ για τη δεύτερη δόση καταργείται η προσαύξηση 2%.

Με τις νέες διατάξεις για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση ΦΠΑ και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 100 ευρώ ο φόρος μπορεί να καταβληθεί σε δυο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης και η δεύτερη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης χωρίς προσαύξηση 2%.

Επίσης, με το νέο καθεστώς ο ΦΠΑ που οφείλουν στο Δημόσιο οι επιχειρήσεις θα μπορεί να συμψηφίζεται με ΦΠΑ που πρέπει να εισπράξουν από διάφορους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως Δήμους, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Άλλε διατάξεις

Απαλλαγή των αγροτών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων εφόσον έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 15.000 ευρώ και επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ. Ο ΦΠΑ αγροτών επιστρέφεται κατ' αποκοπή με συντελεστή 6% επί της αξίας των προϊόντων που πωλούν.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015, των ακινήτων που βρίσκονται στην Κεφαλονιά και τους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Ιανουαρίου 2014 και του Αυγούστου 2013.

Απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων στα οποία έχουν κατατεθεί πινακίδες και πρόκειται να διαγραφούν από το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών.

Ομολογιούχοι των τραπεζών και ανακεφαλαιοποίηση

Ακόμα και οι ομολογιούχοι των τραπεζών θα επωμίζονται το κόστος της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών εφεξής, όπως προβλέπεται μεταξύ των φορολογικών διατάξεων του πολυνομοσχεδίου.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει τη δυνατότητα να καλύπτει μόνο το μέρος της αύξησης που δεν καλύπτουν οι ιδιώτες επενδυτές και αφού προηγουμένως έχει προηγηθεί το bail in των ομολογιούχων, σύμφωνα με όσα προβλέπει και το νέο Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρεται το κόστος της ανακεφαλαιποίησης επιμερίζεται στους ομολογιούχους, εφόσον τα εθελοντικά μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης της τράπεζας αποτύχουν να καλύψουν το κεφαλαιακό έλλειμμα. Στα μέτρα "απορρόφησης των ζημιών" από τους μετόχους περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η μετατροπή σε μετοχές των ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης που έχει εκδώσει η τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Για το αγκάθι της τιμής στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το νομοσχέδιο προβλέπει ότι αυτή θα αποφασίζεται από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ με πλειοψηφία των 2/3. Η απόφαση θα βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο εκθέσεις αποτίμησης που θα διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. Η τιμή θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή, αλλά και από αυτή στην οποία είχε αγοράσει κατά το παρελθόν το ΤΧΣ.

Προβλέπεται επίσης ότι για την έκδοση των κοινών μετοχών ή μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων, η προθεσμία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέμνεται στο ένα τρίτο των προθεσμιών που προβλέπονται στον κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.