ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Η πραγματική αξία της καινοτομίας στην υγεία

Η δραματική μείωση των ανθρώπινων, τεχνολογικών και οικονομικών πόρων στον υγειονομικό τομέα θέτει σε επανεξέταση - μεταξύ άλλων – τη σημασία και τις επιπτώσεις της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής καινοτομίας στη βιομηχανία ιατρικής περίθαλψης.

Στην πρότερη της κρίσης περίοδο, η αύξηση της δαπάνης για την υγεία -στη χώρα και διεθνώς – όπως έχει ήδη δειχθεί - δεν οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου και των τιμών όπως εσφαλμένως θεωρείται από πολλούς. Οφείλεται κυρίως στα φαινόμενα της ταχείας καινοτομικής εναλλαγής των φαρμακευτικών και βιοϊατρικών αγαθών σε συνδυασμό με την παρουσία πολιτικών “υπερασφάλισης”.

Τα φαινόμενα αυτά οδηγούν σε απώλειες ευημερίας και εμπλοκή στη προσπάθεια ελέγχου του κόστους και συγκράτησης της δαπάνης. Ως εκ τούτου οδηγούν στην ακύρωση της προσπάθειας για αποδοτική χρήση των πόρων στην υγειονομική περίθαλψη.

Η καινοτομία στη ιατρική περίθαλψη συνιστά ένα σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο, το οποίο συνεισφέρει - όπως προκύπτει από τη σχετική επιστημονική τεκμηρίωση- θετικά στην υγεία και την ποιότητα της ζωής της σχετιζόμενης με την υγεία.

Επίσης συνδράμει στην ανάπτυξη της ερευνητικής βιομηχανίας και στην οικονομική μεγέθυνση με τη συμβολή στην αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και της απασχόλησης.

Έχει δειχθεί πολλαπλώς ότι η καινοτομία στην υγεία και την ιατρική περίθαλψη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της σχέσης κόστους – αποτελεσματικότητας με θετικές επιπτώσεις στους χρήστες, στην υποστήριξη της κλινικής πρακτικής και στη διάσωση πόρων από την ασφάλιση υγείας. Η επίδραση αυτών των παραμέτρων οφείλει να συναξιολογείται δια μέσου της συστηματικής κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης και συνεπαγόμενα του υπολογισμού του καταμερισμού του κοινωνικού και ιδιωτικού οφέλους, ούτως ώστε να κρίνεται η εκτίμηση της έκτασης και του βαθμού ασφαλιστικής κάλυψης και συλλογικής χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, η καινοτομία στην ιατρική περίθαλψη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου υγείας με την αντιμετώπιση νέων ασθενειών, τη βελτίωση των θεραπευτικών σχημάτων σε όρους ιατρικής αποτελεσματικότητας και ποιότητας της ζωής.

Η εισαγωγή και διάχυση καινοτομικών προϊόντων, προκαλεί άλλοτε άλλου βαθμού εσωτερική υποκατάσταση μεταξύ εναλλακτικών ή/και ανταγωνιστικών προϊόντων φαρμακευτικής και βιοϊατρικης τεχνολογίας και ακόμη υποκατάσταση μεταξύ των διαφόρων τύπων υγειονομικής φροντίδας (κυρίως μεταξύ νοσοκομειακής περίθαλψης και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας).

Τα φαινόμενα αυτά παραπέμπουν συχνά σε μείζονες μεταβολές στην τεχνολογία παραγωγής ιατρικής περίθαλψης και στην υποκατάσταση των συντελεστών παραγωγής και ως εκ τούτου δύνανται να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές μείζονος κλίμακας στο σύνολο των υγειονομικών αγορών.

Η καινοτομία στην υγεία δεν έχει στατικό χαρακτήρα αλλά περικλείει ένα σημαντικό βαθμό δημιουργικότητας ο οποίος δεν είναι προβλέψιμος ως προς τα αποτελέσματα.

Η διαπίστωση αυτή επισημαίνει την έκταση της αβεβαιότητας, η οποία επικρατεί στην έρευνα και την ανάπτυξη των βιοϊατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων, καθώς και στην επίδραση στην αγορά και την αποδοχή της ιατρικής κοινότητας.

Εξ αιτίας αυτών, η παρέμβαση του κράτους είναι επιβεβλημένη, αλλά η κατάχρηση των εργαλείων της κρατικής παρέμβασης στην προσπάθεια ρύθμισης μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες δυσλειτουργίες στο σύστημα. Για παράδειγμα, έχουν επισημανθεί ελλείψεις προϊόντων, δυσχέρεια στην πρόσβαση, αποθάρρυνση της καινοτομίας και δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων.

Υπό το πρίσμα αυτό, είναι αναγκαίος ο συγκερασμός αφ' ενός του ελέγχου του κόστους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και αφ' ετέρου της αύξησης της δαπάνης λόγω της καινοτομικής πλημμυρίδας, διά των κατάλληλων διαρθρωτικών αλλαγών στις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης.

Η καινοτομία στην ιατρική περίθαλψη εμφανίζει ποικίλες και σημαντικές εφαρμογές εξαιτίας του μεγάλου κύκλου εργασιών στον τομέα αυτό και έχει νόημα (με την ιατρική έννοια του όρου) υπό την προϋπόθεση βελτίωσης της φυσικής πορείας της νόσου, πράγμα το οποίο πρέπει εμπειρικά να επικυρώνεται δια των κλινικών δοκιμών ή άλλων κατάλληλων μεθόδων.

Παρά το γεγονός αυτό (δια του οποίου διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα) η ανταγωνιστική χρήση των σπάνιων πόρων δεν επιτρέπει την αυτόματη (και με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη) εισαγωγή των καινοτομικών θεραπευτικών σχημάτων χωρίς τον έλεγχο των μεθόδων κλινικής και κοινωνικοοικονομικής αξιολόγησης. Με την έννοια αυτή, "(μόνον)" κάθε αποτελεσματική θεραπεία μπορεί να παρέχεται σε (σχεδόν) "μηδενικές" τιμές από το υγειονομικό σύστημα.

Κατά συνέπεια ένα σχήμα (δημοσίου συμφέροντος) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας (φάρμακα, βιοϊατρική τεχνολογία, ιατρικές συσκευές, κλινικές πρακτικές) είναι επείγουσα αναγκαιότητα για τη χώρα ώστε να τεθεί ο κατάλληλος “φραγμός” αποτροπής της κερδοσκοπικής συμπεριφοράς του ιατροτεχνολογικού συμπλέγματος και η ιδιοποίηση του πλεονάσματος από μέρους του συλλογικού ιατρικού μονοπωλίου.

Όμως, σε μια κοινωνία ανοικτή στην πληροφόρηση σε παγκόσμια κλίμακα, οι προτιμήσεις των πολιτών (και βεβαίως οι ανάγκες υγείας) δεν είναι επιτρεπτό να μην συνυπολογίζονται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ως εκ τούτου η κατοχύρωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των νέων καινοτομικών θεραπευτικών σχημάτων πρέπει να συνοδεύεται ταυτοχρόνως από την εκτίμηση του προκύπτοντος ατομικού και κοινωνικού οφέλους κατά περίπτωση.

Εξ’ αυτού ο καταμερισμός του κόστους με βάση την κατανομή του οφέλους (κριτήριο αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με το εισόδημα (κριτήριο ισότητας), μπορεί να συνιστούν τον κανόνα διασφάλισης της κατάλληλης ισορροπίας ανάμεσα στην καινοτομία και την αποδοτική χρήση των πόρων.

Η διατύπωση αυτή έχει ισχύ στο βαθμό κατά τον οποίο "το μέλλον της ιατρικής περίθαλψης είναι τεχνολογικό και καινοτομικό". Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή είναι η επικρατούσα κατεύθυνση προς την οποία κινείται η βιομηχανία ιατρικής περίθαλψης και η κυρίαρχη τάση είναι αυτή της τεχνολογικής ανάπτυξης και της προόδου διαμέσου της καινοτομίας.

Παραλλήλως όμως συνιστά ύψιστη προτεραιότητα η ανάληψη της σχετικής πολιτικής και επιστημονικής ευθύνης για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον έλεγχο της βιοϊατρικής και φαρμακευτικής τεχνολογίας, η οποία συγκροτεί το μέλλον της ιατρικής περίθαλψης.

1 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
  1. παντα μπροστα συη σκεψη ο Γιαννης Κυριοπουλος μα και παντα με γνωση του γιγνεσθαι

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.