ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση οργανικών κερδών κατά 14,5%

Attica Bank:Υψηλές προβλέψεις για τη θωράκιση του ισολογισμού

Αύξηση οργανικών κερδών κατά 14,5% για το 2015.
atticabank

Σημαντική αύξηση κερδών προ προβλέψεων κατά 14,5% παρουσίασε για το 2015 η Attica Bank παρά τις μεγάλες προκλήσεις του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα τα κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν στα 24,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,2 εκατ. ευρώ
το 2014.

Η διοίκηση της τράπεζας με στόχο να θωρακίσει τον ισολογισμό έναντι των μη εξυπηρετούμενων δανείων προχώρησε στη διενέργεια υψηλών προβλέψεων με αποτέλεσμα η τελική εικόνα για την τράπεζα να είναι αρνητική. Το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση του 2015 μετά το σχηματισμό 628 εκατ. ευρώ προβλέψεων για επισφαλείς χορηγήσεις διαμορφώθηκε σε ζημία 604,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 90 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2014.

Αντίστοιχα, το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 346,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 49,9 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης. Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 333,5 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 54,6 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση.

Σε ότι αφορά τα σημαντικότερα σημεία του ισολογισμού:

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 680 εκατ. ευρώ

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,67 δισ. ευρώ.

- Για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 628 εκατ. ευρώ λόγω της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών, όπως αποτυπώθηκαν και από την άσκηση του AQR που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος, έναντι προβλέψεων 110 εκατ. ευρώ που είχαν σχηματιστεί την αντίστοιχη συγκριτική χρήση.

- Οι σωρευμένες δε προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 1.170,2 εκατ. ευρώ έναντι 546,3 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2014. Οι σωρευμένες προβλέψεις καλύπτουν το 95% του αποτελέσματος της συνολικής αξιολόγησης στοιχείων ενεργητικού (AQR)
που διεξήγαγε η εποπτική αρχή το γ’ τρίμηνο του έτους 2015.

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 52,8% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

- Τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 50 εκατ. ευρώ κατά το δ' τρίμηνο του έτους 2015 σε σχέση με το γ' τρίμηνο, λόγω ρυθμίσεων και είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

- Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά ποσοστό 30% περίπου χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις, αναφέρει η τράπεζα στη σχετική ανακοίνωση.

-Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν περαιτέρω στη τρέχουσα χρήση κατά 6,7% έναντι της προηγουμένης.

- Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 6,5% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση εάν αφαιρεθούν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

- Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 3,9 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2015.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2015 η διοίκηση της Attica Bank υπογραμμίζει ότι: «Τα μεγέθη και αποτελέσματα του Ομίλου το 2015, πιστοποιούν και επιβεβαιώνουν τη συνεχή προσπάθεια μας για παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου
καθώς και για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας. Διαμορφώθηκαν μάλιστα κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες για το τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική εκροή καταθέσεων
κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς και στην επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων.

Ο Όμιλος το 2015, πέτυχε επίσης να θωρακιστεί κεφαλαιακά, για μια ακόμα φορά χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα κατά το μήνα
Δεκέμβριο του έτους 2015. Το γεγονός αυτό επέτρεψε, μέσω του σχηματισμού υψηλών επιπλέον προβλέψεων απομείωσης δανείων, την κάλυψη σχεδόν του συνόλου του αποτελέσματος του ελέγχου AQR όπως αυτό προέκυψε κατά την
άσκηση συνολικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η εποπτική αρχή κατά το γ' τρίμηνο του έτους. Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις επιπτώσεις στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας από τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες.

Επισημαίνεται ότι παρά τη διενέργεια πολύ σημαντικού ύψους προβλέψεων, ο Όμιλος διαθέτει δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών CET1 σε πολύ υψηλά επίπεδα, της τάξης του 19%. Για το έτος 2016, η στρατηγική του Ομίλου εστιάζεται
καταρχήν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία έχει καταστεί πιο ευχερής από τη διενέργεια υψηλών προβλέψεων αλλά και από το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, θα ολοκληρωθεί η αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οργανωτική αναδιάρθρωση της Τράπεζας που λαμβάνει χώρα τα τελευταία έτη, καθώς και στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας μέσω της συγκράτησης του λειτουργικού κόστους και της αύξησης των εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. Στόχο αποτελεί η επαναφορά σε συνολική κερδοφορία, αφού η ανάγκη σχηματισμού επιπλέον προβλέψεων για το υφιστάμενο
χαρτοφυλάκιο διαφαίνεται να έχει μειωθεί σημαντικά. Η γρήγορη ολοκλήρωση της αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, θα αποτελέσει τον καταλύτη για την επιτάχυνση της επίτευξης του ανωτέρου στόχου μας.

Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα τρίμηνα και οι ενδεχόμενοι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016, θα οδηγήσουν σε εξομάλυνση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, σε σταθεροποίηση των
χαρτοφυλακίων των μη εξυπηρετούμενων δανείων, στην επιστροφή των καταθέσεων, καθώς και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σταεπόμενα έτη, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του ».

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.