ΕΛΛΑΔΑ

Ο νέος νόμος και οι ρυθμίσεις

Πως θα γίνονται οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων

Εγκύκλιο με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο σύστημα προαγωγών των δημοσίων υπαλλήλων εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
dimosio kinitikotita

Με βάση την εγκύκλιο ενεργοποιούνται εκ νέου οι βαθμολογικές προαγωγές και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016. Ειδικότερα:

 • Οι υπάλληλοι προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον: α) έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο στον κατά περίπτωση βαθμό χρόνο και β) έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
 • Κατόπιν απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 • Για την απόφαση προαγωγής του υπαλλήλου στον επόμενο βαθμό, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία του και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας.
 • Ειδικά για την προαγωγή στον Α` βαθμό πρέπει ο υπάλληλος να έχει σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προσόντα που μαρτυρούν διοικητική ικανότητα, όπως αυτά καθορίζονται από την κλίμακα του συστήματος αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων.
 • Το υπηρεσιακό συμβούλιο τον Απρίλιο κάθε έτους καταρτίζει, με βάση τις καταστάσεις του άρθρου 88 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), πίνακα προακτέων με αλφαβητική σειρά κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και πίνακες μη προακτέων. Για την εγγραφή στους πίνακες αυτούς κρίνονται οι υπάλληλοι που συμπληρώνουν ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η ισχύς των πινάκων αρχίζει την 1η Μαΐου του έτους κατάρτισής τους, ανεξάρτητα από την ημερομηνία οριστικοποίησης τους, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007).
 • Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο υπάλληλος το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό, όχι όμως πριν την έναρξη ισχύος του οικείου πίνακα προακτέων.
 • Στους πίνακες μη προακτέων περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που κρίνονται ως μη προακτέοι. Ως μη προακτέοι κρίνονται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου, βάσει πραγματικών στοιχείων, οι υπάλληλοι που δεν πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις να ασκήσουν τα καθήκοντα του ανώτερου βαθμού.
 • Οι αποφάσεις προαγωγών δεν αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ούτε δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, οι υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4369/2016, ήτοι την 27η/2/2016, κατατάσσονται από 1.1.2016 στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 82 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Υ.Κ. (ν. 3528/ 2007), οι οποίες δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστούν εν προκειμένω, και με βάση το συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί για τη βαθμολογική ή τη μισθολογική τους εξέλιξη έως 31.12.2015. Πλεονάζων χρόνος θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης. Για την αυτοδίκαιη κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,

Β) Για την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 δεν υπολογίζονται:

α. ο χρόνος της αργίας είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίμου αποδοχών τριών (3) μηνών,

β. ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα,

γ. ο χρόνος της προσωρινής παύσης,

δ. ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών, που δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας,

ε. ο χρόνος της αναστολής άσκησης καθηκόντων, εφόσον στη συνέχεια ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία,

στ. το χρονικό διάστημα κατά το οποίο στερήθηκε ο υπάλληλος το δικαίωμα για προαγωγή,

ζ. χρονικό διάστημα ίσο προς το μισό του απαιτούμενου προς προαγωγή χρόνου, σε περίπτωση επιβολής της πειθαρχικής ποινής του υποβιβασμού.

Εν προκειμένω επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016 ο χρόνος της διαθεσιμότητας που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των υπαλλήλων.

Γ) Για την κατάταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, στο συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας δεν υπολογίζεται το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου, που διανύθηκε με τυπικό προσόν κατώτερης κατηγορίας. Ως ημερομηνία για την κατάταξη αυτή λαμβάνεται η ημερομηνία απόκτησης του τυπικού προσόντος της ανώτερης κατηγορίας.

Δ) Υπάλληλοι, οι οποίοι υπηρετούν σε κατηγορία χωρίς να κατέχουν το απαιτούμενο τυπικό προσόν, κατατάσσονται στους βαθμούς της κατηγορίας που υπηρετούν, με προσθήκη ενός (1) έτους στο χρόνο που απαιτείται για προαγωγή στον επόμενο βαθμό με εξαίρεση τον εισαγωγικό βαθμό. Ως απαιτούμενο τυπικό προσόν νοείται εν προκειμένω ο αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας βασικός τίτλος σπουδών για την κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα.

Kατά την 1η/1/2016 όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ΄ αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό. Τυχόν πλεονάζων χρόνος υπολογίζεται στο βαθμό κατάταξης.

Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών παρατίθενται τα κάτωθι παραδείγματα:

 1. Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία έως 1η/1/2016 δέκα έτη, κατατάσσεται κατ΄ αρχάς στον εισαγωγικό βαθμό Β΄ (λόγω του διδακτορικού διπλώματος) και βάσει των δέκα ετών συνολικής υπηρεσίας κατατάσσεται τελικά την 1η/1/ 2016 στον Α΄ βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό αυτό 4 έτη.
 2. Αριστούχος απόφοιτος ΕΣΔΔΑ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας κατά την 1η/1/2016 τρία έτη, εκ των οποίων το 1 έτος και 6 μήνες = χρόνος φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα 1 έτους και 6 μηνών είναι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την επομένη της αποφοίτησής του - διορισμό του έως και την 1η/1/2016: κατατάσσεται στον Β΄ βαθμό, ως απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ, και βάσει του χρόνου που υπολογίζεται για κατάταξη, ο οποίος ανέρχεται συνολικά σε δέκα έτη (6 έτη λόγω κατοχής διδακτορικού διπλώματος + 3 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας + 1 έτος ως αριστούχος απόφοιτος) κατατάσσεται τελικά στον Β΄ βαθμό, με πλεονάζοντα χρόνο 10 έτη, δεδομένου ότι εν προκειμένω δεν έχουν διανυθεί στον εισαγωγικό βαθμό δύο συναπτά έτη, με τη συμπλήρωση των οποίων (εν προκειμένω μετά από έξι μήνες), θα δύναται να εγγραφεί στον πίνακα προακτέων για την προαγωγή του στον Α΄ βαθμό με συνυπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου που θα κατέχει κατά την ημερομηνία προαγωγής του.

Στο σημείο αυτό και κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών σχετικά με τον υπολογισμό του χρόνου φοίτησης των αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, επισημαίνονται τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1388/83 οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα, λογίζονται από την εισαγωγή τους ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι με όλα τα σχετικά καθήκοντα και τους περιορισμούς. Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων, προκειμένου για το διορισμό και κατάταξη των αποφοίτων από την επομένη  της επιτυχούς αποφοίτησής τους από την ΕΣΔΔΑ, λαμβάνεται υπόψη ως αφετηρία υπολογισμού του χρόνου φοίτησης η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του οριστικού πίνακα εισαγομένων στη Σχολή. Βάσει των ανωτέρω παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να προβούν σε επανέλεγχο όλων των πράξεων κατάταξης των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ που ανήκουν οργανικά σε αυτές.

 1. Για υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, με ημερομηνία διορισμού την 31η/12/1990 και με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας έως τις 31.12.2015 25 έτη, ο οποίος: α) μετατάχθηκε σε ανώτερη κατηγορία ΠΕ στις 31/12/2010, β) απέκτησε τον τίτλο σπουδών της ΠΕ κατηγορίας στις 1/9/2010: για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου για κατάταξη θα ληφθούν υπόψη:
 • 5 έτη και 4 μήνες πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας ως ΠΕ (από 1/9/2010, ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος ΠΕ έως και 31/12/2015),
 • 14 έτη και 10 μήνες, διάστημα το οποίο προκύπτει ως εξής:

α) από 31/12/1990, (ημερομηνία διορισμού του υπαλλήλου) έως 1/9/2010, (ημερομηνία κτήσης του τυπικού προσόντος ΠΕ)= 19 έτη και 8 μήνες, διάστημα από το οποίο υπολογίζονται 10 έτη,

β) Από το υπόλοιπο συνολικό χρονικό διάστημα των 9 ετών και 8 μηνών λαμβάνεται επίσης υπόψη το μισό του πέραν της δεκαετίας χρόνου ήτοι [(9 έτη και 8 μήνες)/2]= 4 έτη και δέκα μήνεςοπότε (α) + (β) = 14 έτη και 10 μήνες.

Ο ανωτέρω υπάλληλος βάσει όλων των ανωτέρω διαθέτει συνολικό χρόνο για κατάταξη 20 έτη και 2 μήνες, οπότε και κατατάσσεται τελικά στον Α΄ βαθμό με πλεονάζοντα χρόνο 7 έτη και 2 μήνες.

Υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, οι οποίοι δεν κατέχουν το τυπικό προσόν – απαιτούμενο τίτλο σπουδών της κατηγορίας αυτής, θα καταταχθούν βάσει του ΠΙΝΑΚΑ Β΄ της παρούσας εγκυκλίου και βάσει των χρονικών διαστημάτων του πίνακα αυτού θα υπολογίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό.

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 26 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται το άρθρο 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) και προβλέπονται τα εξής όσον αφορά την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική ένταξη:

«1. Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από ουσιαστική κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 1. Ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α., με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη.
 2. Προϋπηρεσία με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχη της προηγούμενης παραγράφου, σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών -μελών αυτής, λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη.
 3. Προϋπηρεσία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού που έχει διανυθεί σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και αφορά αρχαιολογικά έργα, ανασκαφές μουσειακές ή άλλες συναφείς εργασίες που διενεργήθηκαν υπό την εποπτεία της οικείας Υπηρεσίας του Υπουργείου, αναγνωρίζεται στο σύνολο της ως προϋπηρεσία Δημοσίου και λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
 4. Για την κατά τα ανωτέρω ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης.
 5. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

Για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων των παρ. 1-3 και 5 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007)  διευκρινίζονται τα εξής προς εξέταση κρίσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστώνεται η δυνατότητα αναγνώρισης συγκεκριμένης προϋπηρεσίας:

 • Ως προϋπηρεσία λογίζεται αποκλειστικά αυτή που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του υπαλλήλου στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου ή σε Ο.Τ.Α.,
 • Θα πρέπει να έχει διανυθεί:
  • με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ή
  • να αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική εξέλιξη βάσει ειδικών διατάξεων (π.χ. παρ. 4 του άρθρου 98 του Υ.Κ.[Ν. 3528/2007])
 • η εν λόγω προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί προ του διορισμού του υπαλλήλου στην ίδια κατηγορία με αυτήν που ανήκει κατά το χρόνο της ένταξης.
 • Για την ανωτέρω αναγνώριση απαιτείται ουσιαστική κρίση του Υ.Σ.
 • Εφόσον η προϋπηρεσία αυτή αναγνωριστεί, η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 • Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προϋπηρεσία κατά τα ανωτέρω, εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού της κατηγορίας τους βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό.

Επισημαίνεται ότι με τις προαναφερόμενες διατάξεις αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε ν.π.ι.δ. του δημοσίου για βαθμολογική εξέλιξη είτε αυτά έχουν εταιρική μορφή (π.χ. ΚΤΠ ΑΕ, ΜΟΔ ΑΕ) είτε είναι ιδρυματικής φύσης (π.χ. Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού να ενημερώσουν σχετικά τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε να ζητήσουν την  αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις, εφόσον αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη στο προσωπικό τους μητρώο.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του νέου νόμου εφεξής η προϋπηρεσία προς αναγνώριση θα πρέπει να έχει διανυθεί στην ίδια κατηγορία με αυτήν που ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης και όχι να έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία ανήκε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης, όπως προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 4024/2011.

Προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών παρατίθεται το κάτωθι παράδειγμα:

Υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ,  ο οποίος διορίστηκε την 1/10/2014, καταθέτει αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας συνολικής διάρκειας 15 ετών με σχέση ΙΔΟΧ, εκ της οποίας 5 έτη διανύθηκαν σε εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ στο ΥΠΕΣΔΑ, και 10 έτη σε εκπαιδευτική βαθμίδα ΠΕ σε νπιδ του δημοσίου. Αμέσως μετά την αυτοδίκαιη μονιμοποίηση του υπαλλήλου κατά την 1η/10/2016 σύμφωνα με το άρθρο 40 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), η σχετική αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας διαβιβάζεται μαζί με την πράξη αυτοδίκαιης μονιμοποίησης του υπαλλήλου στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να προβεί σε ουσιαστική κρίση άμεσα μετά την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος, δεδομένου ότι η ένταξη ανατρέχει στο χρόνο κρίσης του υπηρεσιακού συμβουλίου, οπότε και κατά την ημερομηνία θετικής κρίσης περί αναγνώρισης της προϋπηρεσίας αυτής, ο υπάλληλος εντάσσεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου στο Β΄ βαθμό (αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμού) με συνυπολογισμό στο βαθμό αυτό του πλεονάζοντα χρόνου που προκύπτει κατά την ημερομηνία αυτή.

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υ.Κ. (Ν.3528/2007) προβλέπεται ότι λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό του υπαλλήλου στον ιδιωτικό τομέα. Με την έκδοση του προβλεπόμενου στις σχετικές διατάξεις Π.Δ. θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της εν λόγω προϋπηρεσίας καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Το εν λόγω Π.Δ. αναμένεται να εκδοθεί εντός ευλόγου χρόνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και για τις έννομες συνέπειες αυτής.

Κατεβάστε το PDF

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.