ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προϋποθέσεις ένταξης

Στον νόμο Κατσέλη και οι οφειλές προς το Δημόσιο

Στην υπαγωγή όλων των χρεών τους στον ν. 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» θα μπορούν να προχωρούν οι οφειλέτες με στόχο τη συλλογική διευθέτησή τους, υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται προς ρύθμιση οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα.
forologia

Με εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1036/2016) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, δίνονταιαναλυτικές οδηγίες για τον χειρισμό των υποθέσεων οφειλετών φυσικών προσώπων που υποβάλλουν ενώπιον του αρμόδιου Ειρηνοδικείου αιτήσεις για συλλογική διευθέτηση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, στις οποίες περιλαμβάνονται και οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του νόμου και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ως πιστωτή.

Οι νέες τροποποιήσεις που επήλθαν στον ν. 3869/2010 με το άρθρο 14 του ν. 4346/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από τη ρευστοποίηση στο πλαίσιο της εκκαθάρισης (άρθρο 9 ν. 3869/2010), αυτές εφαρμόζονται σε αιτήσεις που κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο από την 1η Ιανουαρίου 2016. Επομένως σε υποθέσεις των οποίων οι αιτήσεις κατατέθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2015 εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3869/2010, ως είχαν πριν από την τροποποίηση με τον ν. 4346/2015.

Το Δημόσιο θα υποχρεούται κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη να παραδώσει σ’ αυτόν εντός δέκα εργάσιμων ημερών αναλυτική κατάσταση των βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής.

Στην κατάσταση οφειλών πρέπει να αναγράφεται το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών, για τις οποίες ευθύνεται ο αιτών, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή τόσο των τυχόν εξαιρούμενων από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οφειλών όσο και των τυχόν δυνητικά υπαγόμενων οφειλών, π.χ. οφειλών που έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ.

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την υπαγωγή ενός οφειλέτη στη διαδικασία του ν. 3869/2010 είναι ο αιτών να είναι φυσικό πρόσωπο, χωρίς πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή να μην είναι έμπορος και να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του.

Σε σχέση με τη μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής διευκρινίζεται ότι η προϋπόθεση αυτή συντρέχει όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει παύσει η εξυπηρέτηση κάθε χρέους από τον οφειλέτη, αλλά και σε περιπτώσεις που ο οφειλέτης εξακολουθεί μεν να εκπληρώνει κάποιες χρηματικές υποχρεώσεις του, προκύπτει όμως αδυναμία πληρωμής για ουσιώδες τμήμα των χρεών του. Επομένως, η εξυπηρέτηση κάποιων οφειλών δεν αρκεί για να άρει τη γενικότητα της «αδυναμίας πληρωμών», ενώ διευκρινίζεται ότι η αδυναμία πληρωμής προϋποθέτει έλλειψη ρευστότητας, όχι απαραίτητα έλλειψη περιουσιακών στοιχείων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στον ν. 3869/2010 είναι οι (τυχόν) οφειλές του αιτούντος προς φορείς του δημόσιου τομέα (οφειλές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση κατά τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον ΚΕΔΕ και τον Τελωνειακό Κώδικα, οφειλές προς ΟΤΑ, ασφαλιστικές εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης) να μην αποτελούν το σύνολο των χρεών του και να υποβάλλονται σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις του ν. 3869/2010 από κοινού με τις οφειλές του προς ιδιώτες πιστωτές.

Επίσης, αναγκαίες προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στις προστατευτικές διατάξεις του ν. 3869/2010 είναι η έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας, η μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, που δεν προκλήθηκε δολίως, και η ύπαρξη οφειλών όχι μόνο προς φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και προς ιδιώτες.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αποκλείεται η συναίνεση του Δημοσίου σε προδικαστικό συμβιβασμό σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του αιτούντος στις διατάξεις του ν. 3869/2010, καθώς και για απαιτήσεις του Δημοσίου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010. Οι έννομες συνέπειες που επέρχονται από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, είναι κυρίως ότι απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αιτούντος. Στην απαγόρευση εμπίπτουν όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατάσχεση κινητών ή ακινήτων, κατάσχεση απαιτήσεων εις χείρας τρίτου, έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κ.λπ.).

Η Φορολογική Διοίκηση πρέπει να απέχει και από την εγγραφή υποθήκης, παρά το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, καθώς από σημαντικό τμήμα της νομολογίας επί υποθέσεων του ν. 3869/2010 έχει κριθεί ότι στην απαγόρευση εμπίπτει και η εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης από ιδιώτες πιστωτές. Η λύση αυτή συνάδει και με την αντίστοιχη απαγόρευση που επιβάλλει ο νόμος στον οφειλέτη, δηλαδή την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

Σε περίπτωση που η Φορολογική Διοίκηση έχει λάβει μέτρα σε βάρος του οφειλέτη κατά το χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση κατάθεσης της αίτησης έως την επίδοση αυτής, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα που δεν είχε λάβει ακόμα γνώση της απαγόρευσης, οφείλει να τα άρει οίκοθεν, καθώς η λήψη αυτών έγινε κατά παράβαση του νόμου. Η απαγόρευση αφορά τη λήψη μέτρων μόνο κατά του οφειλέτη (αιτούντος) και όχι σε βάρος τυχόν άλλων προσώπων που ευθύνονται αλληλεγγύως με αυτόν για τις οφειλές που έχουν περιληφθεί στην αίτησή του.

Η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών που είναι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 ισχύει για αιτήσεις που υποβάλλονται (κατατίθενται στο Ειρηνοδικείο) από 19 Αυγούστου 2015. Επίσης, παρέχεται από τον νόμο η δυνατότητα και σε οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει κατά την ανωτέρω ημερομηνία αιτήσεις υπαγωγής στον ν. 3869/2010, εφόσον οι αιτήσεις τους δεν έχουν συζητηθεί ή δεν έχει επέλθει συμβιβασμός, να «επανυποβάλουν αιτήσεις», προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, όπως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4336/2015, εντάσσοντας στις αιτήσεις τους και τις οφειλές τους προς φορείς του δημόσιου τομέα, όπως οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές.

1 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
  1. freeman 13:07 23/03/2016

    O ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ ν. 3869/2010 , περί ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ , EINAI Nόμος Γ ι ώ ρ γ ο υ Π α π α ν δ ρ έ ο υ , ο οποίος είχε διορίσει ως υφιστάμενο υλοποιητή της Κεντρικά σχεδιασμένης Κυβερνητικής του Πολιτικής στον επί μέρους τομέα-υπουργείο, την Κατσέλη .
    ΦΤΑΝΕΙ η ΑΝΤΙΓΑΠΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ , θύματα της οποία ς είναι οι Πολίτες που ΕΝΩ τρέχουν να ΜΠΟΥΝ -ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΚΑΤΩ από την ΣΩΤΗΡΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του συγκεκριμένου Νόμου που ΣΩΝΕΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΟΥΣ , ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΜΕΝΟΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ τον Παπανδρέου ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ τον εξοβελισμό του , ενώ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ υμνούν-ψηφίζουν -αποδέχονται την ΠΟΝΗΡΗ ΚΑΤΣΕΛΗ που ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ , σαν ΠΡΟΙΚΑ από τον πατέρα της τον Νόμο για εξασφαλίσει την ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ στον Συριζα και τα ΚΑΛΟΥΔΙΑ της ΕΤΕ !

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.