ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες

Σε θετική τροχιά επέστρεψε η Alpha Bank

Κέρδη προ φόρων 12,8 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο του 2016.
alpha-bank-640x400

Κέρδη προ φόρων ύψους 12,8 εκατ. ευρώ πέτυχε στο πρώτο τρίμηνο η Alpha Bank σηματοδοτώντας την επιστροφή του ομίλου σε κερδοφόρο τροχιά. Σύμφωνα με στελέχη της τράπεζας η θετική εικόνα των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αποκλιμάκωση των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και την βελτίωση του αποτελέσματος προ προβλέψεων.

Αναλυτικότερα κατά το πρώτο τρίμηνο:

-- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 2,3% σε ετήσια βάση και κατά 10,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 298,9 εκατ. Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο ανήλθε σε 2,8%.

-- Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 274,1 εκατ. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων διαμορφώνεται σε 47,8%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

-- Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,3% στο τέλος Μαρτίου 2016. Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια 8,5 δισ., τα υψηλότερα στον κλάδο, και Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή 5,53. Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 15,9% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

-- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το α΄ τρίμηνο 2016 σε 24,1 δισ. Τον Μάιο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 19,2 δισ.,μειωμένη κατά 0,5 δισ. ενώ η άντληση ρευστότητας μέσω Ομολόγων που
φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας II) περιορίσθηκε σε 2,7 δισ.

-- Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανέρχεται σε 37,4% στο τέλος Μαρτίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 70%, επιτρέποντας την ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων. Σε επίπεδο Ομίλου οι νέες καθυστερήσεις ιδιωτών μειώθηκαν το α΄ τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τάση του προηγούμενου τριμήνου, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ανταποκρίσεως των πελατών, η οποία επέτρεψε την επανέναρξη των διαδικασιών ρυθμίσεων σε συνέχεια και των πρόσφατων τροποποιήσεων του νομικού και δικαστικού πλαισίου, ενώ οι νέες καθυστερήσεις των επιχειρηματικών δανείων διαμορφώθηκαν σε θετικά επίπεδα.

-- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 255,1 εκατ. ή 165 μονάδες βάσεως έναντι μέσου όρου 220 μονάδων βάσεως κατά το 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

Με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank κ. Δημήτριος Π. Μαντζούνης δήλωσε: «Κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, έπειτα από ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό έτος, η Αlpha Bank επέτυχε να επανέλθει σε κερδοφόρο πορεία κυρίως ως αποτέλεσμα της αποκλιμακώσεως των προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου σε 165 μονάδες βάσεως έναντι μέσου όρου 220 μονάδων βάσεως το 2015. Η λειτουργική μας κερδοφορία επέδειξε αντοχή λόγω της μειώσεως του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και του περαιτέρω περιορισμού των λειτουργικών εξόδων.

Εφαρμόζουμε το επιχειρησιακό μας σχέδιο μέσω της διατηρήσεως της ισχυρής μας κεφαλαιακής βάσεως, της βελτιώσεως της ρευστότητός μας και ταυτοχρόνως μέσω της ενισχύσεως των συνεργασιών με στόχο την αναδιάρθρωση των δανείων σε καθυστέρηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως
αναμένουμε την επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προκειμένου να μας δοθεί περαιτέρω δυνατότητα αξιοποιήσεως των χρηματοδοτικών της γραμμών. και προσβλέπουμε στη συμμετοχή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στο Πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλαρώσεως της ΕΚT, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή μας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Στην
παρούσα συγκυρία η εφαρμογή των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων αποτελεί μείζονος σημασίας παράγοντα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, την προσέλκυση επενδύσεων και τον επαναπατρισμό των καταθέσεων και θέτει τις βάσεις για την επαναφορά των αναπτυξιακών προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας».

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.