ΕΛΛΑΔΑ

Τι προβλέπει ο νόμος Γιαννάκου για τους πλαστούς τίτλους σπουδών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το θέμα των παράτυπω τίτλων σπουδών θα γίνει χρήση του νόμου της Μ. Γιαννάκου (άρθρο 24 του ν.3577/2007) με διάταξη η οποία θα διευρύνει το χρονικό διάστημα εφαρμογής του.
giannakou

Τι αναφέρει όμως ο νόμος της πρώην υπουργού Παιδείας ο οποίος ουδέποτε εφαρμόστηκε;

Ολόκληρο το άρθρο 24 του ν.3577/2007 (Α΄ 130):

Άρθρο 24
Θέµατα ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων
1. Τα πτυχία των σχολικών ετών 2004−2005, 2005−2006, 2006−2007 και 2007−2008 των µαθητών Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελµατικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον χρηµατικού προστίµου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές µε τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και ιδίως γι’ αυτές που αφορούν στην παράνοµη µη λειτουργία του σχολείου, στη µη τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράµµατος, στη µη τήρηση και στη µη συµπλήρωση των επίσηµων βιβλίων και στη µη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται γι’ αυτόν το σκοπό. Για την απονοµή των πτυχίων λαµβάνονται υπόψη µόνο οι βαθµοί των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της προηγούµενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η αµοιβή των καθηγητών και των λοιπών µελών των εξεταστικών επιτροπών.
3. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα τα οποία ήταν ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολικών µονάδων τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και στα οποία τελεσίδικα έχει επιβληθεί η κύρωση της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σχολείου τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν µπορούν να ιδρύσουν ιδιωτικό σχολείο στα επόµενα πέντε χρόνια από την επιβολή της κύρωσης. Το αυτό ισχύει και για νοµικά πρόσωπα, εάν στον κύριο µέτοχο ή στον εκπρόσωπό τους έχει επιβληθεί η αναφερόµενη κύρωση.
4. ∆εν αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική η προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών, οι οποίοι φέρονται ότι απασχολήθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, στα οποία έχει επιβληθεί η κύρωση της οριστικής άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της αναστολής της άδειας λειτουργίας σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. Η µη αναγνώριση της προϋπηρεσίας των ως άνω εκπαιδευτικών, ως εκπαιδευτικής, ισχύει µόνο για το σχολικό έτος κατά το οποίο διαπιστώθηκε η µη εύρυθµη λειτουργία του σχολείου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.