ΕΛΛΑΔΑ

Νομοθετική παρέμβαση για τα παράνομα - παράτυπα απολυτήρια

Με ειδική διάταξη διευρύνεται ο χρόνος εφαρμογής του νόμου 3577/2007, ο οποίος ορίζει ότι για τα πτυχία των μαθητών Ιδιωτικών ΤΕΕ που τους αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας λόγω διαπιστωμένων παρανομιών θα έπρεπε να χορηγηθούν εκ νέου κατόπιν ειδικών πτυχιακών εξετάσεων.
exetaseis a lykeioy

Ύστερα από την ψήφιση της ανωτέρω διάταξης που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας πρόκειται να εκδώσει Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα από το ν. 3577/2007.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου η τροποποίηση πραγματοποιείται , κατά τρόπον ώστε να αρθεί ο χρονικός περιορισμός των σχολικών ετών απονομής των πτυχίων των μαθητών Α΄ Κύκλου και Β΄ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον χρηματικού προστίμου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Η άρση του χρονικού περιορισμού απονομής των πτυχίων αυτών έχει ως συνέπεια την υποχρεωτική υποβολή των μαθητών των ανωτέρω ιδιωτικών ΤΕΕ σε ειδικές πτυχιακές εξετάσεις προς νομότυπη απόκτηση πτυχίων, ανεξαρτήτως του σχολικού έτους που αυτά τα πτυχία αποκτήθηκαν.

Τι αναφέρει το σχέδιο νόμου:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.3577/2007 (Α΄ 130) μετά τις λέξεις «Τα πτυχία» διαγράφονται οι λέξεις «των σχολικών ετών 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008».

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 24 του ν.3577/2007 και το εδάφιο που τροποποιείται:

1. Τα πτυχία των σχολικών ετών 2004−2005, 2005−2006, 2006−2007 και 2007−2008 των μαθητών Α ́ Κύκλου και Β ́ Κύκλου των ιδιωτικών Τεχνικών – Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.), στα οποία έχουν επιβληθεί ή θα επιβληθούν οι πειθαρχικές κυρώσεις της αναστολής της άδειας λειτουργίας ή της άρσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή τουλάχιστον χρηματικού προστίμου ή ποινικές κυρώσεις στους ιδιοκτήτες ή στους διευθυντές ή στο διδακτικό προσωπικό τους για παραβάσεις σχετικές με τους όρους και τις υποχρεώσεις λειτουργίας της ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και ιδίως γι' αυτές που αφορούν στην παράνομη μη λειτουργία του σχολείου, στη μη τήρηση του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος, στη μη τήρηση και στη μη συμπλήρωση των επίσημων βιβλίων και στη μη πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγούνται κατόπιν ειδικών πτυχιακών εξετάσεων, οι οποίες θα διενεργούνται γι' αυτόν το σκοπό. Για την απονομή των πτυχίων λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί των γραπτών πτυχιακών εξετάσεων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής και η διαδικασία των πτυχιακών εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η αμοιβή των καθηγητών και των λοιπών μελών των εξεταστικών επιτροπών.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.