ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της

Στην επόμενη μέρα κοιτά πλέον η Attica Bank

Στην επόμενη ημέρα κοιτά πλέον η Attica Bank, όπως επισημαίνεται σε σημερινή της ανακοίνωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται «η Attica Bank, γυρίζοντας ουσιαστικά σελίδα, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις που επέφερε το πόρισμα του SSM και της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) και βασιζόμενη στην δυναμική της νέας διοίκησης συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Παρά τις επιθέσεις που δέχθηκε και τη διοικητική εκκρεμότητα του τελευταίου διαστήματος, η Attica Bank συνεχίζει ομαλά την δραστηριότητά της, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της στην εγχώρια τραπεζική αγορά και την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων».

Κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, η Attica Bank, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα και τις δυσχέρειες επιχειρήσεων και επαγγελματιών, μείωσε δραστικότατα τις ζημίες της έναντι της προηγούμενης χρήσης, ενώ ταυτόχρονα η κεφαλαιακή της επάρκεια παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, μεταξύ των υψηλότερων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Ταυτόχρονα, τόσο οι καλύψεις των προβληματικών ανοιγμάτων, όσο και οι προβλέψεις, έναντι μελλοντικών κινδύνων, βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, θωρακίζοντας αποτελεσματικά την τράπεζα.

Οι κυριότερες εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Α΄ εξαμήνου σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

- Ίδια Κεφάλαια 670,1 εκατ. ευρώ,

- Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών CET1 17,2%,

- Δραστική μείωση ζημιών σε 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 473,1 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2015,

- Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) 50%,

- Δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς συνολικά δάνεια 29,5%.

Αναλυτικότερα το αποτέλεσμα προ φόρων του ομίλου για το Α΄ εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε μεν σε ζημία 9,9 εκατ. ευρώ, έναντι όμως ζημίας 473,1 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2015, καταγράφοντας έτσι δραστικότατη μείωση και ενισχύοντας τις προοπτικές επιστροφής σε κερδοφόρο πορεία.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 8,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 300,3 εκατ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε ζημία 10,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 304,2 εκατ. ευρώ τη συγκριτική περίοδο.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 16,9 εκατ. ευρώ, έναντι οργανικών κερδών 41,1 εκατ. ευρώ περίπου τη συγκριτική περίοδο.

Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 670,1 εκατ. ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε 3,7 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά στην περίοδο που έληξε την 30/06/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.188,2 εκατ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 29,5% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPE) κατά ποσοστό 50%, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 17,2%. Οι καθαροί τόκοι για τον όμιλο ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, έναντι 46,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο.

Τα λειτουργικά έξοδα, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς λειτουργικούς κινδύνους, αυξήθηκαν κατά 6,2%. Εάν ληφθούν υπόψη και οι προσαρμογές που έλαβαν χώρα κατά τη συγκριτική περίοδο, η αύξηση σε απόλυτο αριθμό ανέρχεται σε 1,8%. Οι δε αμοιβές μισθοδοσίας, οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων, αυξήθηκαν κατά την 30/06/2016 κατά ποσοστό 1,4%, έναντι της συγκριτικής περιόδου.

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι 11,6 εκατ. ευρώ κατά το Α΄ εξάμηνο του 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 30% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην Ελληνική Οικονομία, μετά την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) και την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που ακολούθησε. Σημειώνεται, όμως, ότι τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Α΄ εξαμήνου 2016 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 38,6%, σε σχέση με το Β΄ εξάμηνο του 2015, περίοδο για την οποία είχαν επιβληθεί οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2 δισ. ευρώ περίπου, μειωμένες κατά 6,7% σε σχέση με την 31/12/2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,6%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις, μετά από προβλέψεις, διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για την περίοδο που έληξε την 30/06/2016.

Τα μεγέθη του Α΄ εξαμήνου

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου 2016 της Attica Bank, η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε: «Ο όμιλος, μετά την ανακεφαλαιοποίησή του στο τέλος του 2015, διαθέτει υψηλότατο δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 17,2%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με την μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας.

Η αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οργανωτική αναδιάρθρωση και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, παραμένουν οι κεντρικές συνιστώσες της στρατηγικής του ομίλου για το έτος 2016. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στους στόχους αυτούς, αποτελεί την προϋπόθεση για την επαναφορά της τράπεζας στην δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου.

Η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας με την ολοκλήρωση των αναγκαίων προσαρμογών, για τις οποίες έχει δεσμευθεί, θα οδηγήσει σε ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας και της εμπιστοσύνης των επενδυτών. Ήδη η θετική πρώτη αξιολόγηση του Ιουνίου 2016, που συνοδεύτηκε από τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδότησης από τις κεντρικές τράπεζες και από τη σταδιακή βελτίωση της καταθετικής βάσης. Παρά τις αρχικές προβλέψεις, η ύφεση του Α΄ εξαμήνου 2016 ήταν ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους, η οικονομία θα μεγεθυνθεί με την επίτευξη ρυθμών ανάπτυξης.

Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του».

1 αναγνώστες σχολίασαν

Συμμετοχή στην συζήτηση
 1. Οικονομική ανάπτυξης σε μιά χώρα προϋποθέτει εμπυστοσύνη των επενδυτών εγχώριων και αλλοδαπών που βάζοντας τα κεφάλαια τους αρχικά προσβλέπουν σε κέρδη συντοχρόνως.
  Για να χτιστεί ομως μια ποιαδήποτε εμπυστοσύνη για μιά χώρα χρειάζεται και μια πολιτική σταθερότητα η οποία μας λείπει βασανιστικά στη Ελλαδα τα τελευταία χρόνια.
  Πολιτική σταθερότητα παλι δεν ειναι μιά κυβερνησης της Α ή της Β παραταξης που καταφέρνει να σχηματίσει μια κυβερνηση συνεργασία ή ανοχής με κάποια αλλα κόμματα .
  Τον βαθμό πολιτικής και κατ´επεκταςη οικονομικής σταθερότητας στην Ελλαδα θα μπορούσαν να εγγυηθούν οι Ανεξάρτητες Αρχές της , αν υπήρχαν χωρίς τις παρεμβάσεις απο τις εκάστοτε
  Πολωμενες και αναξιοκρατικές κυβερνήσεις.
  Στην Ελλαδα αυτήν την στιγμή λοιπόν τετοια κυβερνηση διαθέτουμε και τέτοιες Ανεξάρτητες Αρχές υφίστανται , ανήμπορες να λειτουργήσουν οπως θα έπρεπε, λογω των παρεμβάσεων των ανθρώπων του Τσίπρα .
  Αποτέλεσμα :
  «Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του World Economic Forum του 2016 για τον δείκτη ανταγωνιστικότητας 138 χωρών, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στην 86η θέση αντί της 81ης που κατείχε το 2015.

  Όσο η Ελλάδα χάνεται στον ιδεοληπτικό κρατισμό και πελατειασμό του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στην κατάρρευση της ανεξαρτησίας Θεσμών και Αρχών, η πραγματικότητα θα σηματοδοτεί ανύπαρκτη Ανάπτυξη, υστέρηση εσόδων, μείωση της ανταγωνιστικότητας, παράταση της ύφεσης και ανεργία στη χώρα».

  Υ.Γ Με Ρουμελιώτη , με CApital Controls, με διαγωνισμούς Παππά για τα κανάλια και Καλογρίτσες Υπερθεματιστες γιαυτά η ΤΡαπεζα Αττικής ατενίζει καινούργια δανεια και κενούργια μνημόνια για να τα ξεπληρώσει τα χρέη της , που ασφαλώς δεν ανάγονται μονον σε μια διετία , οπως θέλουν να τα παρουσιάσουν μερικοί !

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.