ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τράπεζα παρουσίασε κέρδη και μείωση «κόκκινων» δανείων

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Βελτίωση μεγεθών στο 9μηνο

Βελτιώθηκε η οικονομική εικόνα του ομίλου Πειραιώς στο 9μηνο καθώς παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η τράπεζα παρουσίασε κέρδη, μείωση «κόκκινων» δανείων αλλά και αύξηση καταθέσεων.
Piraeus-Bank

Αναλυτικότερα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων το 3ο 3μηνο 2016, φτάνοντας τα €290 εκατ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, ενώ εξαιρώντας τα κέρδη χρηματοοικονομικών πράξεων διαμορφώθηκαν στα €280 εκατ., υψηλότερα κατά 6% σε ετήσια και 10% σε τριμηνιαία βάση. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα ήταν €278 εκατ., σταθερό σε τριμηνιαία βάση. Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου (καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών) συνιστούν το 95% των επαναλαμβανόμενων καθαρών εσόδων το 3ο 3μηνο 2016, αυξημένα 7% ετησίως και 1% σε τριμηνιαία βάση. Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €844 εκατ. ή €794 εκατ. εξαιρουμένων των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, δηλαδή σταθερά σε ετήσια βάση ή 3% υψηλότερα αντιστοίχως έναντι του 9μήνου 2015.
Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν σε €488 εκατ., +5% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +1% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα, τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €453 εκατ., +10% ετησίως και +1% τριμηνιαίως, βελτιούμενα από τη συνεχιζόμενη μείωση του κόστους χρηματοδότησης. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έπαυσε τη χρήση των κρατικών εγγυήσεων του Ν.3723 στα τέλη Απριλίου 2016.
Η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίσθηκε: τo κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων έφτασε τις 73 μονάδες βάσης (μ.β.) το Σεπτέμβριο 2016, με το μέσο επιτόκιο το 3ο τρίμηνο 2016 για το σύνολο των καταθέσεων να παραμένει στις 51 μ.β., κινούμενο πτωτικά σε σχέση με τις 80 μ.β. το 3ο 3μηνο του 2015. To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 2,92% από 2,89% το 2ο τρίμηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα ήταν 2,96% από 2,92% αντίστοιχα.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν στα €82 εκατ. το 3ο 3μηνο 2016, +15% έναντι του 3ου 3μήνου 2015 και +3% έναντι του προηγούμενου 3μήνου. Στην Ελλάδα η άνοδος ήταν 15% σε ετήσια βάση στα €74 εκατ. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ως ποσοστό του ενεργητικού βελτιώθηκαν ελαφρά στις 49 μ.β. το 3ο τρίμηνο 2016 από 47 μ.β. το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενώ η ίδια τάση ήταν εμφανής και στις εγχώριες δραστηριότητες (48 μ.β. από 46 μ.β. το 2ο τρίμηνο 2016). Τα συνολικά καθαρά επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν στο 3ο τρίμηνο 2016 σε €602 εκατ., -1% σε τριμηνιαία βάση εξαιτίας της κίνησης εσόδων από μη βασικές δραστηριότητες. Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €1.784 εκατ., αυξημένα κατά 1% έναντι του 9μήνου 2015. Για τις εγχώριες δραστηριότητες το αντίστοιχο ποσό ήταν €1.632 εκατ., με 4% ετήσια άνοδο. Το λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε στα €322 εκατ., μειωμένο κατά 2% σε σχέση με το 2ο 3μηνο 2016. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα το 3ο 3μηνο 2016 βελτιώθηκε ελαφρά στο 52% από 53% το 2ο 3μηνο 2016, ενώ στην Ελλάδα ο δείκτης παρέμεινε στο επίπεδο του 50% όσο και το προηγούμενο 3μηνο. Για το 9μηνο, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €941 εκατ. +2% έναντι του 9μήνου 2015. Συγκεκριμένες δράσεις που ήδη υλοποιούνται (πρόγραμμα αποχώρησης προσωπικού, μείωση αριθμού καταστημάτων κλπ) θα οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκράτηση του λειτουργικού κόστους.
Οι προβλέψεις δανείων το 3ο τρίμηνο 2016 συνέχισαν την πορεία αποκλιμάκωσης και διαμορφώθηκαν σε €242 εκατ. έναντι €265 εκατ. το 2ο 3μηνο 2016 και €289 εκατ. το 1ο 3μηνο 2016. Το προ φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου για το 9μηνο 2016 ήταν κέρδος €41 εκατ. έναντι ζημιών ύψους €1,4 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. To προ φόρων αποτέλεσμα για το 3ο τρίμηνο 2016 ήταν €40 εκατ. Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €31 εκατ. το 3ο τρίμηνο 2016 από κέρδος €20 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2016 (το τελευταίο συμπεριλάμβανε μη επαναλαμβανόμενο κέρδος χρηματοοικονομικών πράξεων €77 εκατ.). Για το 9μηνο, τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε κέρδος €14 εκατ. έναντι ζημίας €621 εκατ. το 9μηνο 2015, σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για κερδοφόρα χρήση το 2016.
Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €39,3 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αυξημένες κατά €0,9 δισ. έναντι του Ιουνίου 2016, σε συνέχεια της περαιτέρω χαλάρωσης των κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα, καθώς και των στοχευμένων προσφορών προϊόντων και πελατειακών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Η βελτίωση αυτή ακολούθησε την αύξηση των καταθέσεων κατά €0,5 δισ. το 2ο 3μηνο 2016. Οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν άνοδο €0,9 δισ. το 3ο 3μηνο 2016 και διαμορφώθηκαν στα €36,4 δισ., ενώ οι καταθέσεις στο εξωτερικό στα €2,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, αμετάβλητες σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2016. Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις της Τράπεζας στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% και τριμηνιαίως κατά 2% έναντι αντίστοιχων επιδόσεων της αγοράς +3% σε ετήσια βάση και +1% σε τριμηνιαία βάση.
Ο πρόεδρος του ομίλου Γιώργος Χατζηνικολαου με αφορμή τα αποτελέσματα ανέφερε: «Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο. Η Τράπεζα εργάζεται ώστε να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους εντός ενός λειτουργικού περιβάλλοντος, το οποίο, αν και παραμένει απαιτητικό, παρουσιάζει ευκαιρίες, καθώς η ελληνική οικονομία ανακάμπτει σταδιακά. Είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες προς όφελος των μετόχων μας, των πελατών μας και των ανθρώπων μας. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την υιοθέτηση των υψηλότερων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης. Το ανανεωμένο Διοικητικό Συμβούλιο συνδυάζει εκτεταμένη διεθνή τραπεζική τεχνογνωσία με βαθιά γνώση του εγχώριου περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι και τα δύο αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την επιστροφή της Τράπεζας σε βιώσιμη πορεία ανάπτυξης και μας επιτρέπουν να αξιοποιήσουμε την ηγετική μας θέση στον εγχώριο τραπεζικό τομέα. Όπως φαίνεται από τα σημερινά αποτελέσματα, η επίδοσή μας κατά το εννεάμηνο 2016 συνεχώς βελτιώνεται. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, εκφράζω την πίστη μου στις θετικές προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς και την επιτυχή πορεία της στο μέλλον.» Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιως Γιώργος Πουλόπουλος υπογράμμισε: «Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς κατά το 3ο τρίμηνο 2016 αποδεικνύει για ακόμα μία φορά τη δέσμευσή μας για την επίτευξη των οικονομικών και στρατηγικών μας στόχων. Για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς εμφάνισε κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €31 εκατ., ενώ τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων επέδειξαν ανθεκτικότητα, διαμορφούμενα στα €290 εκατ. Οι εισροές καταθέσεων το 3ο τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €0,9 δισ., με τις καταθέσεις να σημειώνουν αύξηση κατά 2%. Αυτό οφείλεται κυρίως στη χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων, αλλά και στις στοχευμένες πελατειακές μας δράσεις. Η ενεργός διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων συνεχίζει να παράγει σημαντικά θετικά αποτελέσματα, με περαιτέρω μείωση των δανείων σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες κατά €0,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση, το σύνολο των δανείων σε καθυστέρηση μειώθηκε κατά €2,2 δισ. ή 8%. Παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΝΡΕs) στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016 σημείωσαν μείωση κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και κατά €1,1 δισ. σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) του Ομίλου βελτιώθηκε στο 17,6%, ενώ με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης διαμορφώθηκε στο 16,7%. Η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων της για το 2016: κερδοφορία, σημαντική μείωση των NPLs, βελτίωση της ρευστότητας.»

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.