• Τραγωδία με 16 νεκρούς πρόσφυγες ανοικτά του Μόλυβου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε κερδοφορία «γύρισε» στο εννεάμηνο του 2016 η Alpha Bank

Σε κερδοφορία πέρασε η Alpha Bank εμφανίζοντας το γ' τρίμηνο καθαρά κέρδη ύψους 41,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο ανέρχονται στα 22,2 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της μείωσης των προβλέψεων και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων προ προβλέψεων.
?????????? ??????? ??????? ??? Alpha Bank,??? ?????? 22 ??????????? 2011, ?? ?????? ?? ?????????? ??? Alpha Bank ?? ??? Eurobank ??? ?? ?????????, ???? ????????? ???????????, fund ??? ?? ?????, ?? ????? ?? ???? ?????? ???????. ? ??? ??????? ??? ?? ???????? ??? ?? ?????????? ????, ?? ???? ?????????? ??? ?? ??????????? ?? 150 ???. ????, ????????? ?????????? 80 ???. ????, ?????? ??? ?? ??????? ?? 2.000 ??????????? ??? ?????????? ???? ??? ??? 8 ????. ???????, ????????????? ?? ??? ?????? ??? ???????? ??? ?? ??????. ??????? 28 ????????? 2011. ???-???/???-???/???????? ??????

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 257 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 168 μονάδες βάσης. Για το εννεάμηνο, οι προβλέψεις μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση.

Όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη, τα μετά φόρων κέρδη σε επίπεδο ομίλου ανήλθαν στο εννεάμηνο σε 22,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 838,4 εκατ, ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Στο γ΄ τρίμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 41,2 εκατ ευρώ έναντι ζημιών κατά 16,8 εκατ ευρώ το ίδιο διάστημα του 2015.

Σε γραπτή του δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, κ. Δ. Μαντζούνης, σημείωσε ότι «τα αποτελέσματα εννεαμήνου επιβεβαιώνουν τον στόχο για ανάκαμψη της χρηματοοικονομικής επίδοσης μας εντός του 2016».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «επικεντρωνόμεθα στη βελτίωση της ποιότητος του Ενεργητικού, στην ενίσχυση της ρευστότητος, στη διατήρηση της ισχυρής κεφαλαιακής μας βάσεως και στην αύξηση της αποδοτικότητος».

«Το γ΄ τρίμηνο του έτους σημειώσαμε πρόοδο στην ενεργό διαχείριση των μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων, στο πλαίσιο των στόχων που συμφωνήθηκαν με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τα προσεχή έτη. Η έγκαιρη και επιτυχής ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος και να αποτελέσει το έναυσμα για ευνοϊκές εξελίξεις κατά το α΄ τρίμηνο του 2017» πρόσθεσε.

«Η συνεχής βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας σε γερές βάσεις αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ευόδωση των προσπαθειών μας» κατέληξε ο κ. Μαντζούνης.

Τα βασικά μεγέθη

 • Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 896,4 εκατ. ευρώ κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιώσεως της λειτουργικής επιδόσεως και της αυξήσεως της αποδοτικότητας.
 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 0,8% στο τρίμηνο και ανήλθε στα 487,4 εκατ. ευρώ.
 • Τα Λειτουργικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 1,3% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 841,1 εκατ. ευρώ, απόδοση που επιβεβαιώνει την επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016.
 • Το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε κατά 20 μονάδες βάσεως σε σχέση με το εννεάμηνο 2015 και ανήλθε σε 2,9%.Ο ∆είκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 48,4% από 49,7% το προηγούμενο έτος.
 • Αύξηση των καταθέσεων κατά 300 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα καταθέσεων αυξήθηκαν κατά 0,8% στα 26,9 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν περαιτέρω κατά 400 εκατ. ευρώ ως το Νοέμβριο, κυρίως από καταθέσεις επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσεως κατά 20 μονάδες βάσεως το γ΄ τρίμηνο, με τον ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 16,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,6 ευρώ. Ο ∆είκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,4% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.
 • Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το γ΄ τρίμηνο 2016 σε 20,8 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Τον Νοέμβριο 2016, η χρηματοδότηση μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 14,2 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 5,4 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους και κατά 8,8 δισ. ευρώ από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

 • Το επιχειρησιακό σχέδιο που υπεβλήθη στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) στοχεύει στη μείωση του ∆είκτη Καθυστερήσεων κατά 48% και του ∆είκτη Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων κατά 36% έως το τέλος του 2019.
 • Μείωση των νέων Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα κατά 71% σε ετήσια βάση για το εννεάμηνο 2016.
 • Ο ∆είκτης ∆ανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 38,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ οι νέες καθυστερήσεις μειώθηκαν κατά 78% σε ετήσια βάση. Ο ∆είκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανέρχεται σε 68%, επιτρέποντας την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.