ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Γ’ τρίμηνο του 2017 της πραγματικής οικονομίας αποκαλύπτουν πολλές δυσκολίες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έδωσε στη δημοσιότητα την προηγούμενη εβδομάδα, ενδιαφέροντα στοιχεία για σειρά από δείκτες που αφορούν στην Ελληνική οικονομία το Γ’ τρίμηνο του 2017. Έχει μεγάλη σημασία η παρουσίαση και ο σχολιασμός αυτών των δεικτών διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να συναχθούν αξιόλογα συμπεράσματα για την πραγματική κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας.
Συγκεκριμένα:

1. Τα προσωρινά στοιχεία ( το υπογραμμίζω) της ΕΛΣΤΑΤ, για το τρίτο τρίμηνο του 2017 δείχνοντας ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τον τελικό στόχο του 1,6% δύσκολο να επιτευχθεί.

Η λογική υπαγορεύει πως για να πιαστεί ο στόχος για ρυθμό ανάπτυξης 1,6% την φετινή χρονιά θα πρέπει η οικονομική δραστηριότητα της περιόδου Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2017 να αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα πάνω. Μόνο έτσι θα γίνει εφικτή η επίτευξη του στόχου με ένα λογικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας το τελευταίο τρίμηνο του 2017.
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει κάτι το αντίστοιχο με αυτό που συνέβη το 2ο τρίμηνο φέτος όπου ο αρχικός ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης διπλασιάσθηκε στο 1,6% από 0,8%. Συγκεκριμένα:
Από τα επιμέρους στοιχεία του ΑΕΠ του 3ου τριμήνου προκύπτει ότι η τελική καταναλωτική δαπάνη ήταν μειωμένη σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο το 2016 ( – 1,0% ) και το προηγούμενο τρίμηνο του 2017 ( -0,1%).
Αυτό οφείλεται στη στασιμότητα της ιδιωτικής κατανάλωσης (0,0%) και στη μείωση της δημόσιας (- 2,2%) το τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016. Επίσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2017 η ιδιωτική κατανάλωση παρουσιάζει μείωση (-0,3%) ενώ αντίστοιχα η δημόσια αύξηση ( + 0,9%).

Η μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης χρειάζεται μεγαλύτερη διερεύνηση διότι :

Πρώτον, δεν ακολουθεί την ανοδική τάση του 1ου και του 2ου τριμήνου το 2017 σε ετήσια βάση (δηλαδή σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2016). Σύμφωνα με τα στοιχεία η καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 0,9% και 1% σε ετήσια βάση , σε κάθε ένα από τα δυο προηγούμενα τρίμηνα του 2017.
Το αποτέλεσμα ήταν η τελική καταναλωτική δαπάνη να αυξηθεί κατά 0,4% και 0,5% παρότι η δημόσια κατέγραψε μείωση (- 3,5%) το 3ο τρίμηνο και (- 2,1%) το 2ο τρίμηνο του 2017.

Δεύτερον, η ιδιωτική κατανάλωση δεν επωφελείται το 3ο τρίμηνο από το ισχυρό τουριστικό ρεύμα που φέτος συνοδεύεται από ανάλογη αύξηση της τουριστικής δαπάνης. Πιο συγκεκριμένα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 970 εκ. ευρώ περίπου το 3ο τρίμηνο σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι μέρος των συγκεκριμένων πόρων δεν οδηγήθηκαν στην κατανάλωση , ακόμη κι αν λάβουμε υπόψη τους αυξημένους φόρους, και τις γενικότερες υποχρεώσεις των πολιτών.
Αν δεν προκύψει αναθεώρηση προς τα πάνω της ιδιωτικής και συνολικής καταναλωτικής δαπάνης το 3ο τρίμηνο που θα αποτυπωθεί στο ΑΕΠ , τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την ελληνική οικονομία και για το μίγμα της οικονομικής πολιτικής που ακολουθεί μέσα στο στενό πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής. Αναφέρομαι προφανώς στα υπέρμετρα πρωτογενή πλεονάσματα πέρα και πάνω από τους στόχους του προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής.
2. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε (14.12.2017) τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας1, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών, για το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2017.
Σκοπός του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους είναι η καταγραφή της μεταβολής του ωρομισθίου ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους, για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας, υπολογίζεται ως το πηλίκο του ωρομισθίου του εκάστοτε τριμήνου ως προς το μέσο ετήσιο ωρομίσθιο του έτους βάσης 2012.
Ως ωρομίσθιο ορίζεται το πηλίκο των ακαθάριστων αμοιβών προς τις πραγματοποιηθείσες ώρες εργασίας.
Οι ακαθάριστες αμοιβές περιλαμβάνουν τους μισθούς και τα ημερομίσθια, (τακτικές αμοιβές και υπερωρίες), τα επιμίσθια και τις έκτακτες αμοιβές (δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, επίδομα αδείας και κάθε μορφή bonus που δεν καταβάλλεται τακτικά), καθώς και τις αμοιβές για τις ημέρες που δεν πραγματοποιήθηκε εργασία (πχ ημέρες άδειας, αργίας, κύησης, λοχείας, ασθένειας, αποζημιώσεις απόλυσης μέχρι το Δ΄ τρίμηνο του 2012 κλπ.).
Για τον υπολογισμό του τριμηνιαίου Δείκτη Κόστους Εργασίας μιας ομάδας τομέων, οι Δείκτες Κόστους Εργασίας των μεμονωμένων τομέων σταθμίζονται, με βάση τη συμμετοχή του κόστους εργασίας των εργαζομένων κάθε τομέα κατά το προηγούμενο έτος προς το συνολικό κόστος εργασίας των εργαζομένων στην ομάδα τομέων κατά το ανωτέρω έτος.

Ειδικότερα:
- Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 1,3% έναντι αύξησης 1,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.
- Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 0,7% έναντι αύξησης 1,0% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.
- Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Γ΄ τριμήνου 2017, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2016, παρουσιάζει μείωση κατά 1,8% έναντι μείωσης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Στο γράφημα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του Δείκτη Μισθολογικού Κόστους για τη χρονική περίοδο: Α΄ τρίμηνο 2006 - Γ΄ τρίμηνο 2017 (με ή χωρίς εποχική διόρθωση και με διόρθωση εργασίμων ημερών).

array

Η μείωση του δείκτη μισθολογικού κόστους το Γ’ τρίμηνο δείχνει ότι εκτός από τα υπέρμετρα φορολογικά και άλλα βάρη παρουσιάζεται και μείωση των μισθών συμβάλλοντας στη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.