ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακοίνωση

Τράπεζα Πειραιώς 2020: Σχεδιάζοντας την Επόμενη Ημέρα Ανάπτυξης

Επιδόσεις: Δυναμική πρόοδος κατά το 2019

 • Καθαρά έσοδα τόκων +2% σε ετήσια βάση
 • Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών +9% ετησίως
 • Μείωση επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων -5% σε ετήσια βάση
 • Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων από κύριες δραστηριότητες +16% ετησίως
 • Εκταμιεύσεις δανείων €4,1 δισ. το 2019, με υπέρβαση του αρχικού στόχου
 • 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στα €24,5 δισ. Ιστορικό χαμηλό εισροών στα ΜΕΑ κατά το 4ο 3μηνο 2019

 Εξυγίανση Ισολογισμού: Εμπροσθοβαρής προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής»

 • Tο ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού (“APS”) διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης
 • Μείωση ΜΕΑ κατά περίπου €11 δισ. το 2020
 • Τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους περίπου €7 δισ. το 2020 (περίπου €5 δισ. “Vega”, περίπου €2 δισ. “Phoenix”)
 • Δείκτης ΜΕΑ περίπου 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019
 • Εξομάλυνση εξόδου προβλέψεων δανείων τα επόμενα χρόνια
 • Ιστορικά χαμηλό επίπεδο για τις αθετήσεις και τις επανα-αθετήσεις το 4ο 3μηνο 2019 στα περίπου €260 εκατ. σηματοδοτώντας θετική πορεία από εδώ και στο εξής
 • Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς βελτιώνει τις προοπτικές ανάκτησης ΜΕΑ

 Αποδοτικότητα: Στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 10%,                η οποία επισπεύδεται για ένα χρόνο νωρίτερα, το 2022

 • Επιτάχυνση της πορείας αύξησης των εργασιών
 • Η βελτιωμένη απόδοση υποδεικνύει τη δυναμική της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας
 • Ηγετική θέση στην αγορά προς αξιοποίηση της τάσης οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα
 • Η αποδοτικότητα ενισχύεται από το βελτιωμένο λειτουργικό μοντέλο και το πλάνο εξορθολογισμού του κόστους

Δήλωση Διοίκησης: 

“Το 2019 ήταν ένα έτος ορόσημο για την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς επέτυχε απτά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που εστίασε, επανερχόμενη σε κερδοφορία, βελτιώνοντας την ποιότητα ενεργητικού και τη ρευστότητα και ενισχύοντας την κεφαλαιακή της βάση.

Παράλληλα με αυτή τη σημαντική πρόοδο, η Τράπεζα ολοκλήρωσε σε χρόνο-ρεκόρ την ιδιαίτερα πολύπλοκη συναλλαγή μεταφοράς της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ενεργητικού, συνεργαζόμενη στρατηγικά με την Intrum, μια πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει την προσπάθεια απομόχλευσης των κινδύνων της Τράπεζας. Επιπλέον, η έκδοση ομολόγου Tier 2 ποσού €400 εκατ. τον Ιούνιο 2019 ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα μετά από 11 χρόνια. Συνολικά, οι αποφασιστικές ενέργειες της Τράπεζας ενίσχυσαν την κεφαλαιακή μας θέση κατά περίπου 200 μ.β., στο υψηλό της αρχικής κατεύθυνσης που είχε επικοινωνηθεί.

Η ετήσια απόδοσή μας ενισχύθηκε από τις εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4,1 δισ., τα ανθεκτικά περιθώρια και την αδιάκοπη προσπάθεια μείωσης των εξόδων. Όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού, οι εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων το 4ο 3μηνο 2019 υποχώρησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, σηματοδοτώντας ότι η θετική τάση θα συνεχιστεί. Το περιβάλλον είναι θετικό και υποστηρικτικό της προσπάθειάς μας, με την οικονομία σε αναπτυξιακή τροχιά και όλους τους μακροοικονομικούς δείκτες σε βελτίωση.

Το ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού «Ηρακλής» είναι ένα εργαλείο που θα προσφέρει επιπλέον στήριξη στις ελληνικές τράπεζες, ώστε να επιταχύνουμε τις πρωτοβουλίες εξυγίανσης των ισολογισμών μας. Αποτελεί ένα πρόσθετο σημαντικό εργαλείο, ευθυγραμμισμένο με το σχέδιο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η αγορά ακινήτων έχει επίσης ανακάμψει, παράγοντας που υποστηρίζει σημαντικά την προσπάθεια της Τράπεζας να εξυγιάνει τον ισολογισμό της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε εμπροσθοβαρείς ενέργειες μη οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της το 2020 και σε τιτλοποιήσεις ύψους περίπου €7 δισ. Συνολικά, η συρρίκνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που προγραμματίζεται το 2020 θα ενισχυθεί στα περίπου €11 δισ., καταλήγοντας σε δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων χαμηλότερο του 30% μέχρι το τέλος του 2020, έναντι αρχικού στόχου για μείωση κοντά στο 40%.

Γυρίζουμε σελίδα για την Τράπεζα Πειραιώς, κτίζοντας πάνω στην επιτυχημένη υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2020”. Δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τη δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε και να στηρίζουμε την ελληνική οικονομία και να επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενούς μας. Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο να παράγουμε αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υιοθετώντας επιτυχημένες στρατηγικές, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων της για απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου στο 10%  μέσα στους επόμενους 36 μήνες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στο μέλλον”.

Κύρια Σημεία Επίδοσης 2019 – Προκαταρκτικά Στοιχεία

 

Ανθεκτική τάση καθαρών εσόδων τόκων Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε περίπου €1.435 εκατ. το 2019, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια βάση. Τα €4,1 δισ. δάνεια τα οποία εκταμιεύθηκαν το 2019 ξεπέρασαν τον αρχικό στόχο των €3,8 δισ. με μέσο επιτόκιο 4,7% το οποίο συνεισέφερε θετικά στα έσοδα τόκων, ενώ παράλληλα θετική συνεισφορά είχε και το κόστος χρηματοδότησης από καταθέσεις πελατών και διατραπεζική αγορά. Συνολικά, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 2019 διαμορφώθηκε στις περίπου 241 μ.β., σταθερό σε σχέση με το 2018.
Συνεχίζεται η αύξηση των καθαρών εσόδων προμηθειών

 

Τα επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε περίπου €316 εκατ., αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση. Οι προμήθειες από λοιπές τραπεζικές εργασίες συνέχισαν να βελτιώνονται, καθώς η Τράπεζα ωφελείται από την αυξανόμενη ζήτηση για δάνεια, τις εργασίες επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και τις θετικές τάσεις των υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής.
Μείωση λειτουργικών εξόδων Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε περίπου €980 εκατ., μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση το 2019. Η τάση αυτή βελτιώνει το δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση του Ομίλου στο 54% το 2019 από 56% το 2018.
Ενίσχυση των κερδών προ φόρων και προβλέψεων  Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε περίπου €839 εκατ. το 2019, αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές εργασίες (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών μείον επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα), το 2019 αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε περίπου €771 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ισχύ των βασικών τραπεζικών εργασιών της Τράπεζας.
Καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα +6% ετησίως  Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα ανήλθαν σε περίπου €47,1 δισ. στο τέλος του 2019, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά περίπου €2 δισ. ετησίως,  με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες λιανικής. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας διαμορώθηκε πάνω από 110% το Δεκέμβριο 2019.
Νέα δάνεια στα €4,1 δισ. το 2019 Οι εκταμιεύσεις νέων δανείων έφθασαν τα €4,1 δισ. το 2019, ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο  εξυπηρετούμενων δανείων της Τράπεζας και θωρακίζοντας τα έσοδα από τόκους παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης του ισολογισμού και το περιβάλλον  αρνητικών επιτοκίων. Ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω σε 80% έναντι 85% πριν ένα έτος.
Βελτίωση ποιότητας ενεργητικού Το 4ο 3μηνο 2019 ήταν το 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (MEA). Τα MEA του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €24,5 δισ. με ιστορικά χαμηλές εισροές να καταγράφονται το 4ο 3μηνο 2019. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του Ομίλου ήταν 49% στο τέλος του 2019.

Δέσμευση στο “Agenda 2023” & Νέο Σχέδιο για το 2022

Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί με επιτυχία το στρατηγικό πλάνο της μέχρι το 2023, με την επωνυμία “Agenda 2023”, επιτυγχάνοντας πρόοδο σε όλα τα θεμελιώδη μεγέθη, με συμπαγείς επιδόσεις το 2019, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις κυρίως στις ακόλουθες τρεις περιοχές:

1.     Εξυγίανση: η Τράπεζα θα συνεχίσει αποφασιστικά την εξυγίανση του ισολογισμού της, με επιταχυνόμενο ρυθμό ώστε να καταλήξει σε μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ μέχρι το 2023. Η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να επισπεύσει τις ενέργειες μείωσης των αποθεμάτων ΜΕΑ, κατά περίπου €11 δισ. το 2020 από περίπου €7 δισ. στο αρχικό πλάνο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Ηρακλής». Η επίσπευση περίπου €7 δισ. τιτλοποιήσεων το 2020 αναμένεται να επιτρέψει την ομαλοποίηση του εξόδου απομειώσεων δανείων από το 2021. Δύο μη οργανικές συναλλαγές ΜΕΑ έχουν προγραμματιστεί για φέτος: το "Vega" που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία ύψους περίπου €5 δισ., μαζί με το "Phoenix" που αντιστοιχεί σε μικτή λογιστική αξία περίπου €2 δισ. Το ιστορικά χαμηλό επίπεδο αθετήσεων και επανα-αθετήσεων που καταγράφηκε στο 4ο 3μηνο του 2019 σηματοδοτεί τις βελτιούμενες τάσεις για την προσεχή περίοδο. Ο δείκτης ΜΕΑ αναμένεται να περιορισθεί στο περίπου 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019.

2.     Ανάπτυξη: ενισχύοντας τις υφιστάμενες σχέσεις της με τους περίπου 5,5 εκατ. πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς θα επικεντρωθεί στο να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των βασικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα. Η Τράπεζα επιδιώκει να παραμείνει η κυρίαρχη τράπεζα στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα επιδεικνύει αυξημένη παραγωγή εργασιών ιδιωτών, πάντοτε υπό το πρίσμα της αξιολόγησης των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Η Τράπεζα έχει προσδιορίσει σημαντικές ευκαιρίες εσόδων σε όλες τις βασικές πελατειακές κατηγορίες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πρωτοποριακής της ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις. Για το 2020, η Τράπεζα σχεδιάζει να εκταμιεύσει νέα δάνεια ύψους περίπου €5 δισ. σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με τάση επιτάχυνσης στη συνέχεια.

3.     Απλοποίηση: η Τράπεζα θα μεγιστοποιήσει αποφασιστικά την αποδοτικότητα αξιοποίησης των πόρων της. Αυτό θα επιτευχθεί με απλοποίηση της δομής, με περαιτέρω μέτρα εξορθολογισμού λειτουργικού κόστους, καθώς και με περαιτέρω βελτιστοποίηση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών. Μέσω της εστιασμένης υλοποίησης δράσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει, καθώς και νέων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, μέχρι τα τέλη του 2022 η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα καινοτόμο και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, με δείκτη κόστους προς έσοδα χαμηλότερα του 50% και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 10%.

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης9M 20192022Agenda 2023
Απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων3%~10%>10%
Δείκτης ΜΕΑ52%~15%<10%
Κόστος προς

έσοδα

52%<50%~45%
Κεφαλαιακή επάρκεια16%~15.5%~16%

ΓΛΩΣΣΑΡΙ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

#Δείκτες Μέτρησης ΑπόδοσηςΕπεξήγηση
1Προσαρμογή σε Εύλογη Αξία του Κόστους Επιμερισμού Εξαγορών (PPA)H προσαρμογή σε εύλογη αξία του κόστους επιμερισμού (PPA) των εξαγορασθεισών δραστηριοτήτων επτά τραπεζών (πρώην ΑΤΕBank, δραστηριότητες στην Ελλάδα των Κυπριακών τραπεζών - Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα - Millennium Bank ΑΕ, Γενική Τράπεζα ΑΕ και Πανελλήνια Τράπεζα ΑΕ) ύψους €4,25 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, €3,5 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2018, €3,3 δισ. στις 31 Μαρτίου 2019, €3,2 δισ. στις 30 Ιουνίου 2019, €2,9 δισ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και €2,8 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, βάση προκαταρκτικών στοιχείων
2Συνολικό Προσαρμοσμένο ΕνεργητικόΣύνολο ενεργητικού εξαιρώντας τα στοιχεία ενεργητικού ανερχόμενα σε: 1) €3,3 δισ. από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες στην Αλβανία και τη Βουλγαρία, το εποχικό αγροδάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες διακοπτόμενες δραστηριότητες στις 31 Δεκεμβρίου 2018  2) €1,2 δισ. από τις διακοπτόμενες δραστηριότητες στη Βουλγαρία και άλλες διακοπτόμενες δραστηριότητες στις 31 Μαρτίου 2019,  3) €0,1 δισ. από διακοπτόμενες δραστηριότητες στις 30 Ιουνίου 2019,  4) €0,1 δισ. από διακοπτόμενες δραστηριότητες στις 30 Σεπτεμβρίου 2019  5) €1,7 δισ. από το εποχικό αγροδάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ και διακοπτόμενες δραστηριότητες στις 31 Δεκεμβρίου 2019
3Δάνεια προ Προβλέψεων (Απομειώσεων) και ΠροσαρμογώνΔάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και προσαρμογών PPA
4Δάνεια μετά από ΠροβλέψειςΔάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος
5Δείκτης Δανείων μετά από Προβλέψεις προς ΚαταθέσειςΔάνεια και απαιτήσεις από πελάτες στο αποσβέσιμο κόστος προς καταθέσεις πελατών εξαιρουμένου του εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους €1,6 δισ. στις 31.12.2019
6Βασικά (Τραπεζικά) ΈσοδαΚαθαρά έσοδα τόκων συν Καθαρά έσοδα προμηθειών
7Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο (NIM)Καθαρά έσοδα τόκων ετησιοποιημένα προς συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό.
8Καθαρά Έσοδα Προμηθειών σε επαναλαμβανόμενη βάση προς ΕνεργητικόΚαθαρά Έσοδα Προμηθειών εξαιρώντας τα έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με το στοιχείο 9 ετησιοποιημένα προς προσαρμοσμένο ενεργητικό
9Έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία αποτελεσμάτων περιόδουΤα έκτακτα στοιχεία αποτελεσμάτων για το 2018 περιλαμβάνουν €48 εκατ. έκτακτη ποιοτική προμήθεια (στα καθαρά έσοδα προμηθειών), €154 εκατ. κόστος Προγράμματος Eθελουσίας Eξόδου (VES) και €28 εκατ. άλλα κόστη μετά από αντιστάθμιση (και τα δύο στα έξοδα λειτουργίας).

Τα έκτακτα στοιχεία αποτελεσμάτων για το 2019 περιλαμβάνουν ~€349 εκατ. κεφαλαιακά κέρδη από την στρατηγική συνεργασία με την Intrum (στα έσοδα από χρηματοοικονομικά μέσα), €36 εκατ. κόστος Προγράμματος Eθελουσίας Eξόδου (VES) και €5 εκατ. άλλα αντισταθμιστικά κόστη (και τα δύο στα έξοδα λειτουργίας).

10Κέρδη προ Φόρων και ΠροβλέψεωνΣυνολικά καθαρά έσοδα μείον τα συνολικά λειτουργικά έξοδα
11Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάσηΣυνολικά καθαρά έσοδα μείον τα συνολικά λειτουργικά έξοδα, εξαιρώντας τα έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο 9
12Κέρδη προ (Φόρων) και Προβλέψεων από κύριες δραστηριότητες Κέρδη προ Φόρων και Προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάση, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών και λοιπών εσόδων
13Δείκτης Κόστους προς Έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάσηΣυνολικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων προς συνολικά καθαρά έσοδα εξαιρώντας τα έκτακτα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο 9
14Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ, ΝPL)Προσαρμοσμένα δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προ προβλέψεων και προσαρμογών
15Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (ΜΕΑ, ΝPE)Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων και προσαρμογών PPA τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του πλήρως («UTP”) χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού ημερών καθυστέρησης, (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Aρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Aρχής και άλλων κριτηρίων πιθανής αδυναμίας πληρωμής
16Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ, NPL)Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προ προβλέψεων και προσαρμογών
17Δείκτης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ, NPE)Μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες προ προβλέψεων και προσαρμογών
18Δείκτης Κάλυψης μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ, NPL)Σωρευμένες προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα δάνεια
19Δείκτης Κάλυψης μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ, NPE)Σωρευμένες προβλέψεις προς μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα
20Έξοδο Προβλέψεων (Δανείων) Αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος
21Δείκτης εξόδων προβλέψεων επί των δανείων μετά από προβλέψεις (CoR)Έξοδο προβλέψεων ετησιοποιημένο προς δάνεια μετά από προβλέψεις
22Απόδοση Εσόδων προς Σύνολο Ενεργητικού (ROA)Κέρδος / ζημία περιόδου ετησιοποιημένη  προς το σύνολο προσαρμοσμένου ενεργητικού
23ΚαταθέσειςΥποχρεώσεις προς πελάτες
24Καθαρό αποτέλεσμα ή Καθαρό ΚέρδοςΚέρδος / ζημία περιόδου αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας
25Αποτέλεσμα Προ ΦόρωνΚέρδος / ζημία περιόδου προ φόρων
26Επαναλαμβανόμενο Αποτέλεσμα Προ ΦόρωνΚέρδος / ζημία περιόδου προ φόρων εξαιρώντας τα έκτακτα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο σύμφωνα με το στοιχείο #9
27Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων – RoTEΑποτέλεσμα προ φόρων ετησιοποιημένο προς ενσώματα ίδια κεφάλαια (Ίδια κεφάλαια μείον contingent convertible securities (Cocos) μείον άϋλα στοιχεία ενεργητικού)
28Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR)Το επίπεδο των απαραίτητων αποθεμάτων υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού μιας Τράπεζας προκειμένου να επιβιώσει σε ακραία σενάρια περιόδου ενός μήνα
29Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάσηΣύνολο λειτουργικών εξόδων εξαιρώντας τα έκτακτα ή μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία που αφορούν την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #9

 Δήλωση Αποποίηση Ευθύνης

Τα οικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία της Τράπεζας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον και περιλαμβάνονται παρακάτω, βασίζονται σε προκαταρκτικά στοιχεία και εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα οποία βασίζονται σε μια σειρά υποθέσεων, οι οποίες υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και μπορεί να αλλάξουν για λόγους προβλέψιμους ή μη προβλέψιμους. Τα εν λόγω οικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία δεν αποτελούν την ολοκληρωμένη κατάσταση των οικονομικών και επιχειρησιακών στοιχείων για το έτος  που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα εν λόγω οικονομικά και επιχειρησιακά στοιχεία έχουν συνταχθεί από την ανώτερη Διοίκηση και δεν έχουν ελεγχθεί ή επαληθευθεί από τους ανεξάρτητους ελεγκτές. Επομένως, δεν θα πρέπει να βασίζεσθε υπέρ του δέοντος στα εν λόγω στοιχεία. Ως εκ της φύσεως τους, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων θα προβούμε στην ολοκλήρωση της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Οι παραπάνω πληροφορίες δεν συνιστούν προσφορά προς πώληση ή υποκίνηση προσφοράς προς αγορά ή σύσταση αγοράς ή επένδυσης σε οποιασδήποτε μορφής κινητές αξίες έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες εταιρείες της, καθώς και οποιοσδήποτε από τα αντίστοιχα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, στελέχη, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή συμβούλους, αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, από οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω πληροφοριών ή σε σχέση με αυτές. Καμία δήλωση, εγγύηση ή δέσμευση δεν παρέχεται και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται παραπάνω δε θα πρέπει να αποτελούν τη βάση για οποιονδήποτε σκοπό σε σχέση με τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σχετικά με οποιασδήποτε μορφής κινητή αξία έκδοσης της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. ή των θυγατρικών ή των συνδεδεμένων εταιρειών της, και θα πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στους δικούς του συμβούλους ως προς τις νομικές, φορολογικές, επιχειρηματικές, οικονομικές και άλλες συναφείς εκφάνσεις οποιασδήποτε τέτοιας επενδυτικής απόφασης.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.