ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε αναλυτικά

Εθνική Τράπεζα: Αποτελέσματα Γ' τριμήνου 2020

 • Η ΕΤΕ συνεχίζει να στηρίζει τους πελάτες της εν μέσω της κρίσης της πανδημίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς
  • Τα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων αντιστοιχούν σε εγκεκριμένα υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €3,6 δισ., εκ των οποίων €1,2 δισ. στεγαστικά δάνεια, €0,2 δισ. καταναλωτικά δάνεια και δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις και €2,1 δισ. επιχειρηματικά δάνεια
  • Ενεργή συμμετοχή σε όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης για την πανδημία του κορωνοϊού, συμπεριλαμβανομένου του ΤΕΠΙΧ-ΙΙ (έγκριση 5,1 χιλ. αιτήσεων και περίπου €0,4 δισ. δανείων), των δανείων με εγγύηση Δημοσίου για κεφάλαιο κίνησης επιχειρήσεων (εγκεκριμένα δάνεια πλέον των €800 εκατ.), καθώς και των δανείων σε επιχειρήσεις με επιδότηση επιτοκίου (περίπου 10,6 χιλ. λογαριασμοί κυρίως μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αντιστοιχούν σε εγκεκριμένα υπόλοιπα δανείων ύψους €2,3 δισ.)
  • Δυνατότητα υπαγωγής στο κρατικό πρόγραμμα «Γέφυρα» επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας σε πελάτες που επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Οι δανειολήπτες της Εθνικής Τράπεζας που μπορούν να λάβουν την επιδότηση αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,2 δισ. μέχρι σήμερα, εκ των οποίων περίπου το 40% έχει εντάξει σε ρύθμιση τις οφειλές του
  • Μετά τη λήξη των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, κατάλληλα προϊόντα θα προσφερθούν στους δανειολήπτες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προσωρινές δυσκολίες λόγω της κρίσης του κορωνοϊού
  • Ο αριθμός των συναλλαγών στα καταστήματα μειώθηκε πλέον του 60% τον Οκτώβριο σε σχέση με τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, με τις συναλλαγές μέσω ψηφιακών και εναλλακτικών καναλιών να τις υπερκαλύπτουν, ενισχυόμενες κατά 33%. Οι συναλλαγές e-banking κατέγραψαν θεαματική αύξηση κατά 71% κατά την ίδια περίοδο
  • Το μοντέλο εργασίας από το σπίτι συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά, με το ποσοστό του προσωπικού που εργάζεται εξ αποστάσεως να ανέρχεται σε περίπου 50%

 

 • Τα κέρδη μετά από φόρους1 ανήλθαν σε €137 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €58 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της τάσης μείωσης των λειτουργικών εξόδων και τις σχετικά χαμηλές προβλέψεις, αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση. Τα κέρδη μετά από φόρους το Εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκαν σε €602 εκατ.1, αυξημένα κατά 33% σε ετήσια βάση
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέκαμψαν σημαντικά κατά 12% ή €32 εκατ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €304 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης καταθέσεων προθεσμίας
  • Μετά την αρνητική επίδραση του γενικού απαγορευτικού στη διεξαγωγή συναλλαγών κατά το Β’ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν αύξηση ύψους 13% σε τριμηνιαία βάση το Γ’ τρίμηνο 2020, ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των προμηθειών τόσο Λιανικής όσο και Εταιρικής Τραπεζικής. Σε επίπεδο εννεαμήνου και παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση, σε €188 εκατ., αντανακλώντας την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής
  • Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €43 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020. Το Εννεάμηνο 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €830 εκατ., ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ, καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) συνολικού ύψους €779 εκατ. κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου 2020
  • Στην Ελλάδα, η περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων το Γ’ τρίμηνο 2020 (-1% σε τριμηνιαία βάση) είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική αποκλιμάκωσή τους κατά 8,5% και 9,7% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα, το Εννεάμηνο 2020. Οι λειτουργικές δαπάνες σημείωσαν πτώση 4% σε ετήσια βάση, απορροφώντας την αύξηση των αποσβέσεων ως αποτέλεσμα της αρνητικής επίπτωσης από τη μετάβαση στο διεθνές λογιστικό πρότυπο 16 (ΔΠΧΑ 16), λόγω της πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην ΠΑΝΓΑΙΑ (νυν «Prodea») στα μέσα του 2019
  • Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους €640 εκατ. το Εννεάμηνο 2020, ήτοι 244μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις, ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού2, οι οποίες επιβάρυναν κυρίως τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου 2020 και αντιστοιχούν σε 147μ.β. επί των δανείων μετά από προβλέψεις σε μη ετησιοποιημένη βάση. Εξαιρουμένων των εν λόγω προβλέψεων, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώνεται σε περίπου 97μ.β. το Εννεάμηνο 2020

 

 • Το υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε επίπεδο Τράπεζας μειώθηκε σε επίπεδα κάτω των €10 δισ. το Γ’ τρίμηνο 2020
 • Τα ΜΕΑ μειώθηκαν κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €9,96 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας οργανικές ενέργειες και κυρίως τη μικρή αύξηση στις ρευστοποιήσεις ενεχύρων και τις αναδιαρθρώσεις δανείων που ενέχουν διαγραφή οφειλών
 • Οι νέες αθετήσεις δανείων (defaults) διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών της Τράπεζας, καθώς και των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης

 

 • Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €3,5 δισ. το δεκάμηνο 2020, ενισχυμένες κατά 42% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις
 • Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων αναμένεται να υπερβούν σημαντικά τον στόχο των €4 δισ. για το 2020 που είχε θέσει η Τράπεζα προ κορωνοϊού, επωφελούμενες από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
 • Οι εγχώριες καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €1,5 δισ. ή 3% από την αρχή του έτους σε €43,7 δισ., αντανακλώντας εισροές καταθέσεων ιδιωτών, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποταμιεύσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) διατηρήθηκαν σε επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια
 • Η επιτυχής έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους €500 εκατ. με εξαετή διάρκεια και τοκομερίδιο 2,75% αποτελεί μέρος της στρατηγικής βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής δομής της Τράπεζας μέσω της διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL). Η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί επίσης έμπρακτη επιβεβαίωση της δέσμευσης της Εθνικής Τράπεζας να στηρίξει την ελληνική οικονομία, με την χρηματοδότηση έργων στον κλάδο της ενέργειας να αποτελεί στρατηγικό στόχο της Τράπεζας

 

 • Δείκτης CET1 στο 15,9%3, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακή Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,9%3
 • Ο δείκτης CET1 ύψους 15,9%3 το Γ’ τρίμηνο 2020 ενσωματώνει την αρνητική επίπτωση των προβλέψεων απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού2 ύψους €429 εκατ. το Εννεάμηνο 2020. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0%3
 • Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 16,9%3 και υπερβαίνει κατά σχεδόν 600μ.β. τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020

 

1 Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

2 Ενσωματώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη στιγμή της αξιολόγησης και δεδομένων των πρωτοφανών επιπέδων αβεβαιότητας

3 Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περιλαμβάνουν τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου 2020. Εξαιρώντας τα κέρδη μετά από φόρους του Εννεαμήνου 2020, ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής  Επάρκειας ανέρχονται σε 14,5% και 15,4%, αντίστοιχα

 

Οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας του κορωνοϊού συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδας. Πράγματι, η απότομη επιδείνωση της καμπύλης της πανδημίας στις αρχές του Δ’ τριμήνου 2020 επανέφερε τη χώρα για δεύτερη φορά στην ανάγκη επιβολής περιοριστικών μέτρων, με στόχο τον έγκαιρο περιορισμό του ρυθμού μετάδοσης της πανδημίας. Ενθαρρυντικό είναι, ότι οι οικονομικοί δείκτες κατά το Γ΄ τρίμηνο 2020 καταδεικνύουν μία ισχυρή ανάκαμψη συγκριτικά με τα χαμηλά επίπεδα του Β΄ τριμήνου του έτους, ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης των τότε περιοριστικών μέτρων και της ενεργοποίησης δημοσιονομικών μέτρων στήριξης και παροχής ρευστότητας ύψους €12 δισ. Η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να επιστρέψει ταχέως στην ομαλότητα, απορροφώντας με μικρή μόνο παύση τις συνέπειες του 2ου γενικού απαγορευτικού, θα επικουρηθεί από το νέο πακέτο στήριξης της κυβέρνησης ύψους €3,5 δισ. για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, καθώς και από την εισροή κεφαλαίων για την τόνωση της ανάπτυξης από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2021.

Κατά τη διάρκεια του 2020, στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά τους πελάτες μας και την Ελληνική οικονομία, προσφέροντας στοχευμένα μέτρα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών και δάνεια με επιδότηση επιτοκίου, σε συνδυασμό με την ταχεία ενεργοποίηση των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης. Συνολικά, περισσότεροι από 85 χιλ. λογαριασμοί πελατών μας έχουν επωφεληθεί από την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, εκ των οποίων τα 3/4α είναι νοικοκυριά. Οι νέες πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν υπερβεί τα €3,5 δισ., ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τον στόχο των €4 δισ. για το 2020 που είχαμε θέσει πριν την εξάπλωση της πανδημίας. Με το βλέμμα στο 2021 και μετά τη λήξη των προαναφερθέντων μέτρων στήριξης, σε όσους πελάτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θα προσφέρουμε κατάλληλα προϊόντα προσωρινού χαρακτήρα.

Κατά τους επόμενους μήνες, στα πλαίσια του προγράμματος μετασχηματισμού της ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε σε δύο συναλλαγές υψίστης σημασίας για την Τράπεζα – την αποεπένδυση από την Εθνική Ασφαλιστική και την τιτλοποίηση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Project Frontier). Με την πρώτη συναλλαγή επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ισχυρή θέση μας στην χαμηλής διείσδυσης ασφαλιστική αγορά μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας. To Project Frontier που θα εκκινήσει σε μερικές εβδομάδες θα συντελέσει στη δραστική μείωση του τρέχοντος υπολοίπου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της ΕΤΕ ύψους περίπου €10 δισ. κατά περίπου €6,0 δισ. Πρόσθετες οργανικές και μη ενέργειες αναμένεται να μειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα της Τράπεζας εντός του 2021.

Όσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία μας, τα κέρδη του Εννεαμήνου 2020 αναλογούντα σε μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε €461 εκατ., σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 22% σε ετήσια βάση, απορροφώντας ήδη το αναμενόμενο κόστος πιστωτικού κινδύνου σχετιζόμενο με την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και το κόστος του Προγράμματος Εθελούσιας Εξόδου που ξεκίνησε νωρίτερα μέσα στο μήνα. Εξαιρουμένων των προβλέψεων που αφορούν την πανδημία του κορωνοϊού και των κερδών από χρηματοοικονομικές πράξεις, τα οργανικά κέρδη για το Εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε €228 εκατ., ενώ για το Γ’ τρίμηνο 2020 σημείωσαν αύξηση κατά 50% περίπου, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η επίδοση αυτή αντανακλά την ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της δυναμικής μείωσης των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και τη σταθεροποίηση του κόστους πιστωτικού κινδύνου κοντά στα επίπεδα των 100μ.β., εξαιρουμένων των προβλέψεων για τον κορωνοϊό, ή στις 244μ.β., συμπεριλαμβανομένων των εν λόγω προβλέψεων.  

Ενόψει της αναμενόμενης οικονομικής ανάκαμψης του 2021, θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού που αποτελεί τον κινητήριο μοχλό για τις άμεσες και επιτυχημένες αλλαγές στην ΕΤΕ κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. Η έκθεσή μας σε Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα αναμένεται να μειωθεί σε προ δεκαετίας επίπεδα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επικεντρωθούμε σε ευκαιρίες ανάπτυξης και να αποκαταστήσουμε την κερδοφορία μας σε επιθυμητά επίπεδα. Η συνεχιζόμενη μετάβασή μας σε ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας της Τράπεζας θα μας επιτρέψει να διατηρήσουμε τη δυναμική μείωσης του κόστους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, στρεφόμαστε με γρήγορους ρυθμούς προς ένα πιο ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, με απλούστερες και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες υποστήριξης, εστιάζοντας την προσοχή μας σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και βελτιώνοντας την εμπειρία των πελατών μας στα εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικής εξυπηρέτησης. Υπό αυτές τις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες, η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις επερχόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες, προασπίζοντας την ασφάλεια των εργαζομένων της και στηρίζοντας τις φιλοδοξίες των πελατών της, συντελώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της οικονομίας.    

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2020

Παύλος Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

 

Κύρια Χρηματοοικονομικά Μεγέθη

Κατάσταση Αποτελεσμάτων | Όμιλος

 

€ εκατ.Γ‘ τρίμηνο 2020 Β‘ τρίμηνο 2020 Δ (%)Εννεάμηνο 2020Εννεάμηνο 2019Δ (%)
Καθαρά έσοδα από τόκους30427312%855901-5%
Καθαρά έσοδα από προμήθειες655713%1881852%
Οργανικά έσοδα369 330 12%1.043 1.086 -4%
Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα14312>100%830249>100%
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 412 342 21%1.872 1.335 40%
Λειτουργικές δαπάνες(198)(199)-1%(604)(624)-3%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων 171 131 31%439 462 -5%
Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων215 143 50%1.269 711 78%
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια(78)(76)2%(640)(260)>100%
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)137 67 >100%629 451 39%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες)2 9765 50%228 202 13%
Λοιπές προβλέψεις / αντιλογισμός προβλέψεων3(6)--(16)12--
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων140 62 >100%612 463 32%
Φόροι(3)(3)-9%(11)(11)-4%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχ/μενες δραστ/τητες)137 58 >100%602 452 33%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (διακοπείσες δραστηριότητες)(22)10--(8)91--
ΛΕΠΕΤΕ(9)(9)7%(28)(36)-22%
Κόστος Εθελουσίας, κόστη αναδ/σης κ λοιπά έκτακτα κόστη3(5)(3)68%(104)(110)-5%
Δικαιώματα μειοψηφίας(0)(0)0%(1)(18)-93%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους περιόδου101 56 79%461 379 22%

1 Περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με (α) την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ ύψους €515 εκατ. και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) ύψους €264 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2020 και (β) την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ ύψους €65 εκατ. Α’ τρίμηνο 2019, την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” ύψους €30 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019, καθώς και την πώληση κρατικών ομολόγων το Γ’ τρίμηνο 2019 (€118 εκατ.) / 2 Εξαιρούν τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα και τις προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €416 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 και €3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020  / 3 Κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), κόστη αναδιάρθρωσης (€8 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€6 εκατ.) το Εννεάμηνο 2020 & κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.) και κόστη αναδιάρθρωσης (€14 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€2 εκατ.) το Εννεάμηνο 2019

 

 

€ εκατ.Γ‘ τρίμηνο 2020Β‘ τρίμηνο 2020Α‘ τρίμηνο 2020Δ‘ τρίμηνο 2019Γ‘ τρίμηνο 2019Β‘ τρίμηνο 2019
Σύνολο Ενεργητικού 74.536 74.16069.16864.24865.82865.131
Δάνεια (προ προβλέψεων)35.01434.75534.91734.98335.37237.228
Σωρευμένες προβλέψεις(5.727)(5.864)(5.961)(5.761)(6.354)(7.378)
Δάνεια (μετά από προβλέψεις)29.287 28.89128.955 29.222 29.018 29.849
Εξυπηρετούμενα δάνεια224.764 24.34624.14824.04423.51923.856
Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων314.90715.27611.5869.4089.05110.209
Καταθέσεις45.218 44.763 45.463 43.748 42.917 43.046
Ίδια κεφάλαια 5.426 5.314 5.140 5.259 5.880 5.550
Ενσώματα Ίδια κεφάλαια5.1755.0784.9265.0575.7045.390

1 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου έχει αναπροσαρμοστεί για τις αποεπενδύσεις της ΕΤΕ σε Κύπρο, Ρουμανία, καθώς και Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση / 2 Εξυπηρετούμενα δάνεια = Δάνεια (προ προβλέψεων) – MEA / 3 Περιλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακή στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Κύριοι Δείκτες | Όμιλος

 

Γ‘ τρίμηνο 2020Β‘ τρίμηνο 2020Α‘ τρίμηνο 2020Δ‘ τρίμηνο 2019Γ‘ τρίμηνο 2019Β‘ τρίμηνο 2019
Ρευστότητα  
Δάνεια (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις65%65%64%67%68%69%
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR)196%216%171%207%198%171%
Κερδοφορία
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο1 (μ.β.)222216236261268278
Δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα54%60%60%62%59%55%
Περιθώριο οργανικών κερδών προ προβλέψεων (μ.β.)236181188189205222
Kόστος πιστωτικού κινδύνου (μ.β.)103292296214781131
Περιθώριο οργανικού κέρδους (μ.β.)13338939234212490
Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων29,3%29,9%30,8%31,3%33,5%35,9%
Δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων56,7%57,2%56,2%53,4%54,4%55,9%
Κεφαλαιακή επάρκεια
Δείκτης CET14 15,9%15,9%15,5%16,0%16,4%15,5%
Δείκτης CET1FL413,0%13,0%12,6%12,8%13,1%12,1%
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (€ δισ.)436,236,136,937,437,938,3

1 To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υπολογίζεται επί του μηνιαίου μέσου όρου τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού / 2 Το κόστος πιστωτικού κινδύνου εξαιρεί τις προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €416 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 και €3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο         2020 / 3 Το περιθώριο οργανικού κέρδους εξαιρεί τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα και τις προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €416 εκατ το Α’ τρίμηνο 2020, €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 και €3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020  / 4 Περιλαμβάνονται τα κέρδη της περιόδου

 

 

€ εκατ.Γ‘ τρίμηνο 2020 Β‘ τρίμηνο 2020 Δ (%)Εννεάμηνο 2020Εννεάμηνο 2019Δ (%)
Καθαρά έσοδα από τόκους29025912%811851-5%
Καθαρά έσοδα από προμήθειες615413%1791743%
Οργανικά έσοδα351 313 12%990 1,025 -3%
Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα14510>100%830254>100%
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 396 323 23%1.819 1.279 42%
Λειτουργικές δαπάνες(187)(186)1%(569)(591)-4%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων 165 128 29%421 433 -3%
Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων210 137 53%1.250 687 82%
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια(75)(75)-1%(635)(223)>100%
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)135 62 >100%615 464 33%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες)2 9363 48%215210 2%
Λοιπές προβλέψεις / αντιλογισμός προβλέψεων3(8)--(17)20--
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων138 55 >100%598 484 24%
Φόροι(2)(2)0%(5)(8)-40%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχ/μενες δραστ/τητες)136 53 >100%594 476 25%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (διακοπείσες δραστηριότητες)(20)14--(1)105--
ΛΕΠΕΤΕ(9)(9)7%(28)(36)-22%
Κόστος Εθελουσίας, κόστη αναδ/σης κ λοιπά έκτακτα κόστη3(15)(3)93%(103)(110)-6%
Δικαιώματα μειοψηφίας-----(17)--
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους περιόδου102 55 85%461 419 10%

1 Περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με (α) την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ ύψους €515 εκατ. και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (HTCS) ύψους €264 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2020 και (β) την αντικατάσταση της Συμφωνίας Ανταλλαγής Επιτοκίων με ΟΕΔ ύψους €65 εκατ. Α’ τρίμηνο 2019, την πώληση του ξενοδοχείου “Grand Hotel” ύψους €30 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2019, καθώς και την πώληση κρατικών ομολόγων το Γ’ τρίμηνο 2019 (€118 εκατ.) / 2 Εξαιρούν τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα και τις προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €416 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020 και €3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020  / 3 Κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), κόστη αναδιάρθρωσης (€8 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€5 εκατ.) το Εννεάμηνο 2020 & κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.) και κόστη αναδιάρθρωσης (€14 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€2 εκατ.) το Εννεάμηνο 2019

 

€ εκατ.Γ‘ τρίμηνο 2020 Β‘ τρίμηνο 2020 Δ (%)Εννεάμηνο 2020Εννεάμηνο 2019Δ (%)
Καθαρά έσοδα από τόκους15147%4450-12%
Καθαρά έσοδα από προμήθειες3323%911-17%
Οργανικά έσοδα18 16 9%53 61 -13%
Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα(2)3--0(4)--
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 16 19 -16%53 56 -6%
Λειτουργικές δαπάνες(11)(13)-15%(35)(32)8%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων 7 3 >100%18 29 -36%
Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων5 6 -16%18 24 -24%
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια(3)(2)>100%(5)(37)-88%
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)2 5 -57%14 (13) --
Οργανικά κέρδη / (ζημίες)4 2 >100%(5) (69) -93%
Λοιπές προβλέψεις / αντιλογισμός προβλέψεων(0)2--1(8)--
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων2 7 -74%14 (21) --
Φόροι(1)(1)-21%(6)(3)84%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχ/μενες δραστ/τητες)1 5 -87%8 (24) --
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (διακοπείσες δραστηριότητες)2(2)(4)-49%(7)(15)-55%
Δικαιώματα μειοψηφίας(0)(0)0%(1)(2)-13%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους περιόδου(2) 1 --0 (40) --

1Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου) 

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €136 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €53 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+12,1% σε τριμηνιαία βάση), τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, τη σταθεροποίηση των λειτουργικών εξόδων σε τριμηνιαία βάση, καθώς και τις σχετικά χαμηλές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Το Εννεάμηνο 2020, τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε €594 εκατ. από €476 εκατ. το Εννεάμηνο 2019, αντικατοπτρίζοντας τη μείωση της πίεσης στα καθαρά έσοδα από τόκους, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση ΟΕΔ κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου, καθώς και τη σημαντική περιστολή των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων. Τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις απορρόφησαν την αύξηση των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού[1] το Α’ τρίμηνο 2020.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέκαμψαν σημαντικά κατά 11,9% ή €31 εκατ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €290 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, λόγω της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της ΕΚΤ και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης καταθέσεων προθεσμίας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 6μ.β. σε τριμηνιαία βάση σε 220μ.β. Το Εννεάμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 4,7% σε ετήσια βάση σε €811 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης ΜΕΑ κατά €4,7 δισ. το 2019, καθώς και της πώλησης χρεογράφων κατά τα προηγούμενα τρίμηνα.

Μετά την αρνητική επίδραση του γενικού απαγορευτικού στη διεξαγωγή συναλλαγών κατά το Β’ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε €61 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €54 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάκαμψη των προμηθειών τόσο Λιανικής (+9,7% σε τριμηνιαία βάση) όσο και Εταιρικής Τραπεζικής (+19,1% σε τριμηνιαία βάση). Σε επίπεδο εννεαμήνου και παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,9% σε σχέση με το Εννεάμηνο 2019, σε €179 εκατ., ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+12,6% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας την ενίσχυση των προμηθειών από κάρτες (+26,5% σε ετήσια βάση) και υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+20,2% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €45 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 από €10 εκατ. το Β’ τρίμηνο 2020. Το Εννεάμηνο 2020, τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ανήλθαν σε €830 εκατ., ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή τριών υφιστάμενων ΟΕΔ που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ (€515 εκατ.), καθώς και την πώληση ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» (€264 εκατ.) το Α’ τρίμηνο 2020.

Οι λειτουργικές δαπάνες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση (+0,5%), σε €187 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020. Σε επίπεδο εννεαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση, σε €569 εκατ., ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης τόσο των δαπανών προσωπικού (-8,5% σε ετήσια βάση), όσο και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων (-9,7% σε ετήσια βάση), αντισταθμίζοντας την αύξηση των αποσβέσεων (+26,7% ή €22 εκατ. σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της μετάβασης στα μέσα του 2019 στο ΔΠΧΑ 16, λόγω της πώλησης του μειοψηφικού ποσοστού της ΕΤΕ στην Prodea. Η αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού αντανακλά το συνολικό όφελος σε επίπεδο τριμήνου της επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού το Φεβρουάριο 2020, με τη συμμετοχή να ανέρχεται σε περίπου 1,100 εργαζόμενους.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €75 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020 (-0,5% σε τριμηνιαία βάση), ήτοι 103μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, εξαιρώντας τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο 2020. Εξαιρουμένων των επισφαλών απαιτήσεων ως απόρροια της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού[2] ύψους €429 εκατ. το Εννεάμηνο 2020, το κόστος πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκε σε 99μ.β.

Διεθνείς δραστηριότητες:[3]

Στις διεθνείς δραστηριότητες, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €8 εκατ. το Εννεάμηνο 2020 έναντι ζημιών €24 εκατ. το Εννεάμηνο 2019, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις (-88% σε ετήσια βάση). 

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε κατά το Γ’ τρίμηνο 2020, με τα ΜΕΑ σε επίπεδο Τράπεζας να μειώνονται κατά €0,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση σε €9,96 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες και κυρίως τη μικρή αύξηση στις ρευστοποιήσεις ενεχύρων και τις αναδιαρθρώσεις δανείων που ενέχουν διαγραφή οφειλών.

Οι νέες αθετήσεις δανείων (defaults) διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η αρνητική επίπτωση της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών της Τράπεζας καθώς και των κυβερνητικών προγραμμάτων στήριξης.

O δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 80μ.β. σε τριμηνιαία βάση και 400μ.β. σε ετήσια βάση, σε 30,1% το Γ’ τρίμηνο 2020. Ο δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε σε 56,4% το Γ’ τρίμηνο 2020.

Στις διεθνείς δραστηριότητες[4], ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 9,3% το Γ’ τρίμηνο 2020, με τον αντίστοιχο δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 80,1%.

[1]Ενσωματώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη στιγμή της αξιολόγησης και δεδομένων των πρωτοφανών επιπέδων αβεβαιότητας

[2]Ενσωματώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη στιγμή της αξιολόγησης και δεδομένων των πρωτοφανών επιπέδων αβεβαιότητας

[3]Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

[4]Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου 2020, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 15,9%[1], με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 16,9%5. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας ενσωματώνουν τις προβλέψεις απομείωσης σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού[2], υπερβαίνοντας τις προσαρμοσμένες για την πανδημία του κορωνοϊού κεφαλαιακές απαιτήσεις για το 2020. Ενσωματώνοντας την πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 13,0%5.

 

Μεταβολή στο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) το Γ’ τρίμηνο 2020

*Περιλαμβάνει το αποτέλεσμα αποτίμησης ομολόγων (FVTOCI), τα Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού, τις Σημαντικές επενδύσεις (SI) και την επίπτωση από την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ΔΛΠΧ 9

 

Ρευστότητα

Οι καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,0% σε τριμηνιαία βάση, σε €45,2 δισ., αντανακλώντας τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις ανήλθαν σε €43,7 δισ., αντικατοπτρίζοντας εισροές καταθέσεων ύψους €0,4 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες[3] παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση, σε €1,5 δισ. Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2019, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου αυξήθηκαν κατά 3,5%, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €1,5 δισ. στην Ελλάδα, ως αποτέλεσμα της αύξησης των αποταμιεύσεων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Εννεάμηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 64,0% στην Ελλάδα και σε 64,8% σε επίπεδο Ομίλου.

Η συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) παρέμεινε αμετάβλητη σε τριμηνιαία βάση, σε €10,5 δισ. το Γ’ τρίμηνο 2020, επιδρώντας θετικά στα καθαρά έσοδα από τόκους της Τράπεζας. Αντανακλώντας την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας και την παροχή ρευστότητας χαμηλού κόστους από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε επίπεδα της τάξεως των 12μ.β. Οι δείκτες LCR και NSFR διατηρήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα πλέον του 100%, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

 

Χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (€ δισ.)

EKT

ELA1

 

Εγχώριες ροές καταθέσεων (€ δισ.)

Ορισμός των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και των Δεικτών που Χρησιμοποιήθηκαν

To παρόν Δελτίο Τύπου των Αποτελεσμάτων του Γ’ τριμήνου 2020 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές αναφορές και μεγέθη όπως προέρχονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας για την περίοδο που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2020 και της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 («Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις») και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»).. Επίσης, περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από την κανονική ροή των συστημάτων χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται σε ξένες και εγχώριες δραστηριότητες βάσει της χώρας προέλευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει αναφορές σε συγκεκριμένα μεγέθη τα οποία δεν ορίζονται από τα ΔΠΧΑ, και συγκεκριμένα αναφέρονται σε «κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων», «καθαρό επιτοκιακό περιθώριο» και άλλα, όπως διατυπώνονται ανωτέρω. Αυτά είναι εκτός πλαισίου ΔΠΧΑ χρηματοοικονομικά μεγέθη. Ένα μη οριζόμενο από τα ΔΠΧΑ κονδύλι μετρά την ιστορική ή μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική θέση ή τις ταμιακές ροές, και περιλαμβάνει ή εξαιρεί ποσά τα οποία δεν προβλέπονται από τα ΔΠΧΑ. Ο Όμιλος πιστεύει ότι τα μη οριζόμενα από τα ΔΠΧΑ κονδύλια παρουσιάζουν μια πιο ουσιαστική ανάλυση της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και των αποτελεσμάτων των εργασιών του. Ωστόσο, τα μη οριζόμενα από τα ΔΠΧΑ κονδύλια δεν αποτελούν υποκατάστατο των ΔΠΧΑ.

 

ΟνομασίαΣυντομ/φίαΟρισμός
Αποσβέσεις--Αποσβέσεις και προβλέψεις απομείωσης αξίας ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων επενδύσεων
Γενικά Διοικητικά Έξοδα--Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα
Δάνεια μετά από Προβλέψεις--Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
Δάνεια προ Προβλέψεων--Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών προ πρόβλεψης ΑΠΖ δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις--Δάνεια μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, τέλος περιόδου
Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση +90 Ημερών / Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων--Δάνεια προ προβλέψεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε αναπόσβεστη αξία προς δάνεια προ προβλέψεων, τέλος περιόδου
Δείκτης Καθαρής Σταθερής ΧρηματοδότησηςΔείκτης NSFRΟ Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης ισούται με τη “διαθέσιμη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης» προς την «απαιτούμενη ποσότητα σταθερής χρηματοδότησης”
Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση +90 Ημερών--Σωρευμένες προβλέψεις προς δάνεια προ προβλέψεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, εξαιρουμένων των υποχρεωτικά ταξινομούμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δανείων, τέλος περιόδου
Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων ΑνοιγμάτωνΔείκτης κάλυψης ΜΕΑΣωρευμένες προβλέψεις προς Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, εξαιρουμένων των υποχρεωτικά ταξινομούμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δανείων, τέλος περιόδου
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio)Δείκτης LCRΟ Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ισούται με τον δείκτη του αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος προς τις καθαρές εκροές ρευστότητάς του κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ακραίων συνθηκών 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61
Δείκτης Κόστους προς Λειτουργικά Έσοδα--Λειτουργικά έξοδα προς καθαρά λειτουργικά έσοδα
Δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα--Λειτουργικά έξοδα προς οργανικά έσοδα
Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 («Common Equity Tier 1», «CET1») 1Δείκτης CET1Μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1, με εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (EU) 575/2013 και των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, αναφορικά με τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9 (“CET1 fully loaded”)Δείκτης CET1 FLΜέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1, με εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (EU) 575/2013, χωρίς την εφαρμογή των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, αναφορικά με τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων ΑνοιγμάτωνΔείκτης ΜΕΑΜη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα προς δάνεια προ προβλέψεων, τέλος περιόδου
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια--Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας μείον υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα
Εξυπηρετούμενα Δάνεια / Ανοίγματα--Δάνεια προ προβλέψεων μείον Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα
Έσοδα ή κέρδη (έξοδα ή ζημίες) από Χρηματ/κες Πράξεις & Λοιπά Έσοδα (Έξοδα) / Μη Οργανικά Έσοδα--Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου {«έσοδα ή κέρδη (έξοδα ή ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις»)+ καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα) {«λοιπά έσοδα (έξοδα)»}
Ίδια Κεφάλαια--Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας
Ισολογισμός--Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο--Καθαρά έσοδα από τόκους προς το μέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού (ο μέσος όρος των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού υπολογίζεται ως το άθροισμα των υπολοίπων των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού στο τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος του έτους αναφοράς καθώς και των ενδιάμεσων τριμήνων, δια τον αριθμό των περιόδων (πέντε περίοδοι) για τις ετήσιες χρήσεις). Σε επίπεδο τριμήνου, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υπολογίζεται επί του μηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Προσαρμοσμένο στον ΚίνδυνοΚαθαρό επιτοκιακό περιθώριο μείον το κόστος πιστωτικού κινδύνου
Καταθέσεις--Υποχρεώσεις προς πελάτες
Κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες--Κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Προσωπικού, του κόστους αναδιάρθρωσης, της διακοπής μισθώσεων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, καθώς και της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ. Τα κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξαιρούν τη δαπάνη για το ΛΕΠΕΤΕ (€28 εκατ.), το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), κόστη αναδιάρθρωσης (€8 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€6 εκατ.) για το Εννεάμηνο 2020, καθώς και τη δαπάνη για το ΛΕΠΕΤΕ (€36 εκατ.), το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.), τα κόστη αναδιάρθρωσης (€14 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€2 εκατ.) για το Εννεάμηνο 2019
Κέρδη προ Προβλέψεων--Καθαρά λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα
Κόστος πιστωτικού κινδύνου--Προβλέψεις απομείωσης για ΑΠΖ για το έτος προς μέσο δανείων μετά από προβλέψεις
Κόστος Προγράμματος Εθελουσίας, κόστη αναδιάρθρωσης και λοιπά έκτακτα έξοδα--Περιλαμβάνει το Κόστος Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου, κόστη αναδιάρθρωσης, καθώς και λοιπά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα
Κόστος Χρηματοδότησης--Το σταθμισμένος μέσο κόστος των καταθέσεων, της χρηματοδότησης μέσω Ευρωσυστήματος και συμφωνιών επαναγοράς, καθώς και των καλυμμένων ομολόγων και των τιτλοποιήσεων
Λειτουργικά ή Συνολικά ΈσοδαΚαθαρά λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά ή Συνολικά Έξοδα / Δαπάνες / Κόστη--Δαπάνες προσωπικού + Γενικά διοικητικά έξοδα + Αποσβέσεις, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Προσωπικού, του κόστους αναδιάρθρωσης, της διακοπής μισθώσεων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, καθώς και της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ. Τα λειτουργικά έξοδα εξαιρούν τη δαπάνη για το ΛΕΠΕΤΕ (€28 εκατ.), το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), κόστη αναδιάρθρωσης (€8 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€6 εκατ.) για το Εννεάμηνο 2020, καθώς και τη δαπάνη για το ΛΕΠΕΤΕ (€36 εκατ.), το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.), τα κόστη αναδιάρθρωσης (€14 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€2 εκατ.) για το Εννεάμηνο 2019
Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)--Καθαρά λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις απομείωσης για ΑΠΖ
Λοιπές προβλέψεις--Προβλέψεις απομείωσης χρεογράφων + Λοιπές προβλέψεις και προβλέψεις απομείωσης
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (Non-Performing Exposures – NPEs)ΜΕΑΣύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA, ITS Τechnical Standards) ως μη εξυπηρετούμενα ορίζονται τα ανοίγματα που πληρούν μία εκ ή και τις δύο κάτωθι προϋποθέσεις: (Ι) σημαντικά ανοίγματα με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και (ii) Ανοίγματα αβέβαιης πλήρους είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή ημερών καθυστέρησης
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια--Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών
Οργανική Αύξηση / (Μείωση) Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων--Υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο τέλος έτους / περιόδου, προ πωλήσεων και διαγραφών
Οργανικά Έσοδα--Καθαρά έσοδα από τόκους + καθαρά έσοδα από προμήθειες
Οργανικά Κέρδη ή Κερδοφορία / (Ζημίες) / Αποτέλεσμα--Οργανικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις απομείωσης για ΑΠΖ, εξαιρουμένου του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Προσωπικού, του κόστους αναδιάρθρωσης, της διακοπής μισθώσεων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών, καθώς και της δαπάνης για το ΛΕΠΕΤΕ. Τα οργανικά κέρδη εξαιρούν τη δαπάνη για το ΛΕΠΕΤΕ (€28 εκατ.), το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€90 εκατ.), κόστη αναδιάρθρωσης (€8 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€6 εκατ.) για το Εννεάμηνο 2020, καθώς και τη δαπάνη για το ΛΕΠΕΤΕ (€36 εκατ.), το κόστος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (€94 εκατ.), τα κόστη αναδιάρθρωσης (€14 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€2 εκατ.) για το Εννεάμηνο 2019
Οργανικά Κέρδη / (Ζημίες) προ Προβλέψεων--Οργανικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια / απαιτήσεις--Προβλέψεις απομείωσης για Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ΑΠΖ)
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας--Συνολικά εποπτικά κεφάλαια, με εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (EU) 575/2013 και των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, αναφορικά με τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού
Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού--Τα τοκοφόρα στοιχεία Ενεργητικού περιλαμβάνουν τα εν δυνάμει τοκοφόρα στοιχεία του ενεργητικού και αφορούν το ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες, τις απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία (εξαιρουμένων των μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (εξαιρουμένων των μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού--Στοιχεία Ενεργητικού και στοιχεία εκτός Ισολογισμού, προσδιορισμένα βάσει σταθμισμένου κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 575/2013
Σωρευμένες προβλέψεις--Πρόβλεψη ΑΠΖ δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες, οι δηλώσεις και οι γνώμες που παρατίθενται στο παρών Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου 2020 και η συνοδευτική συζήτηση (το «Δελτίο Τύπου») έχουν παρασχεθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (η «Τράπεζα») (μαζί με τις ενοποιούμενες θυγατρικές της (o «Όμιλος»). Εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλή ή σύσταση προς τους επενδυτές ή τους δυνητικούς επενδυτές σε σχέση με την κατοχή, την αγορά ή την πώληση κινητών αξιών ή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή μέσων, και δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους, οικονομική κατάσταση ή ανάγκες. Δεν συνιστούν έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, επιβεβαίωση συναλλαγής ή για προσφορά ή πρόσκληση για αγορά/πώληση οποιωνδήποτε χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ακρίβεια Πληροφοριών και Περιορισμός Ευθύνης

Μολονότι έχει ληφθεί εύλογη επιμέλεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενό του Δελτίου Τύπου είναι αληθές και ακριβές, δεν παρέχονται δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Τράπεζα, ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, οι μέτοχοι, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι εκπρόσωποι, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή διαφυγόν κέρδος που τυχόν θα προκύψει από τη χρήση του Δελτίου Τύπου, το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών οικονομικών μοντέλων), τις παραλείψεις της, την εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, ή τις απόψεις που διατυπώνονται σε σχέση με αυτό ή άλλως που προκύπτουν σε σχέση με αυτό. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Δελτίο Τύπου δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

Οι παραλήπτες του Δελτίου Τύπου δεν θα πρέπει να ερμηνεύσουν το περιεχόμενό του, ή οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη επικοινωνία από ή με την Τράπεζα ή τους εκπροσώπους της, ως χρηματοοικονομική, επενδυτική, νομική, φορολογική, επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Επιπρόσθετα, το Δελτίο Τύπου δεν θεωρείται ότι είναι εξαντλητικό ή περιέχει όλες τις πληροφορίες που ενδεχομένως απαιτούνται για την πλήρη ανάλυση της Τράπεζας. Οι παραλήπτες του Δελτίου Τύπου θα πρέπει να απευθύνονται στους δικούς τους συμβούλους καθώς και να πραγματοποιούν έκαστος τις δικές τους αξιολογήσεις σε σχέση με την Τράπεζα και την καταλληλότητα και την επάρκεια των πληροφοριών.

Το Δελτίο Τύπου περιλαμβάνει αναφορές σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη, τα οποία δεν ορίζονται από τα ΔΠΧΑ. Τα εν λόγω μεγέθη παρουσιάζονται στην ενότητα «Ορισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων και των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν» (“Definition of financial data, ratios used and alternative performance measures”) και ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα με εκείνα έτερων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η αναφορά στα εν λόγω μεγέθη, τα οποία δεν ορίζονται από τα ΔΠΧΑ, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη κατά τα ΔΠΧΑ, χωρίς να θεωρείται ωστόσο ότι υποκαθιστούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Λόγω στρογγυλοποίησης, τα σύνολα των αριθμών που παρουσιάζονται στο σύνολο του Δελτίου Τύπου ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο και τα ποσοστά ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις απόλυτες τιμές.

Δηλώσεις σχετικά με το μέλλον (Forward Looking Statements)

Το Δελτίο Τύπου περιέχει δηλώσεις σχετικά με το μέλλον (forward-looking statements) που αφορούν την πρόθεση της Διοίκησης, τις πεποιθήσεις ή τις σημερινές προσδοκίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Τράπεζας, τις συνθήκες της αγοράς, τα αποτελέσματα της λειτουργίας και τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την κεφαλαιακή επάρκεια, τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη και τις στρατηγικές («δηλώσεις σχετικά με το μέλλον»). Οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον αφορούν μελλοντικές περιστάσεις και αποτελέσματα και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα και ορισμένες φορές προσδιορίζονται από τους όρους «ενδεχομένως», «θα», «πιστεύει», «αναμένει», «προβλέπει», «σκοπεύει», «προβάλει», «σχεδιάζει», «εκτιμά», «στοχεύει», «διαβλέπει», «προσδοκά», «στοχοθετεί», «θα επιθυμούσε», «θα μπορούσε» ή παρόμοιες εκφράσεις ή τα αρνητικά αυτών.

Οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία του Δελτίου Τύπου και υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και σε ποικίλες παραδοχές, είτε αυτές αναφέρονται ρητά στο Δελτίο Τύπου είτε όχι. Μολονότι οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου βασίζονται σε, κατά την πεποίθηση της Διοίκησης της Τράπεζας, λογικές παραδοχές, δεδομένου ότι οι παραδοχές αυτές υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικές αβεβαιότητες και αλληλεξαρτήσεις που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν και κείνται εκτός του ελέγχου της Τράπεζας, δεν μπορεί να παρασχεθεί διαβεβαίωση ότι η Τράπεζα θα επιτύχει ή θα εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες, πεποιθήσεις ή προβλέψεις. Ειδικότερα, η εξάπλωση του ιού Cοvid-19, και το πιο σημαντικό, η ταχεία εξάπλωση της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται τώρα να επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εξέλιξη της νόσου και ο οικονομικός της αντίκτυπος παραμένουν εξαιρετικά αβέβαια. Ως εκ τούτου, η εξάπλωση αυτή αποτελεί έναν άλλο παράγοντα που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και εκείνων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον. Οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον παρέχονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και δεν προορίζονται και δεν πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση, διαβεβαίωση, πρόβλεψη ή οριστική δήλωση πραγματικών γεγονότων ή πιθανοτήτων.

Τα πραγματικά αποτελέσματα της Τράπεζας ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα αναφερόμενα στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα από τα αναφερόμενα στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στις εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, στην αγορά, σε χρηματοοικονομικές, πολιτικές και νομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αλλαγών του κλάδου, δυσμενείς αποφάσεις από εγχώριες ή διεθνείς ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τον αντίκτυπο της μείωσης του μεγέθους της αγοράς, την ικανότητα διατήρησης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, τους κεφαλαιακούς πόρους και τις κεφαλαιακές δαπάνες, τις δυσμενείς δικαστικές εκβάσεις, την επίδραση του Covid19 και την επίδραση τούτων στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον θα πραγματοποιηθούν, και η Τράπεζα ρητά αποποιείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση για την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση πληροφοριών σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το μέλλον ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες της Τράπεζας σε σχέση με αυτές ή τυχόν αλλαγές στα γεγονότα, τις συνθήκες ή τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το μέλλον. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη να μη βασίζεται υπέρ το δέον στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον.

Μη επικαιροποίηση

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου φέρουν ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του Δελτίου Τύπου. Ούτε η παράδοση του Δελτίου Τύπου, ούτε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους παραλήπτες του, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στα θέματα της Τράπεζας από την ημερομηνία αυτή. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν, η Τράπεζα δεν σκοπεύει, ούτε θα αναλάβει υποχρέωση, να επικαιροποιήσει το Δελτίο Τύπου ή οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Το Δελτίο Τύπου υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, και κάθε διαφορά που ανακύπτει σε σχέση με το Δελτίο Τύπου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

[1]Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας περιλαμβάνουν τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου. Εξαιρώντας τα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου, ο δείκτης CET1 και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας για το Εννεάμηνο 2020 ανέρχονται σε 14,5% και 15,4%, αντίστοιχα

[2]Ενσωματώνοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες κατά τη στιγμή της αξιολόγησης και δεδομένων των πρωτοφανών επιπέδων αβεβαιότητας

[3]Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

Δείτε την Παρουσίαση Οικονομικών Αποτελεσμάτων ΕΤΕ εδώ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.