ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tα οργανικά κέρδη στα €95 εκατ.

Εθνική Τράπεζα: Στα €578 εκατ. τα κέρδη A' τριμήνου, με αύξηση 42%

 • Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε €578 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε ετήσια βάση
  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, σε €294 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από τη συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) και την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας. Το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης αντιστάθμισε τη μείωση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΑ), λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ
  • Παρά τη διατήρηση του γενικού απαγορευτικού κατά το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση στα €67 εκατ.
  • Η σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-9% σε ετήσια βάση) αντανακλά την εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού (-17% σε ετήσια βάση). Ο δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα σημείωσε εντυπωσιακή βελτίωση κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκε στο 52,1% κατά το Α’ τρίμηνο 2021
  • Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €491 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ενσωματώνοντας υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή και την πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)
  • Προβλέψεις απομείωσης ύψους €77 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ήτοι 114μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, σε επίπεδα σύμφωνα µε το στόχο που έχει θέσει η Τράπεζα για το 2021
  • Τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση, σε €95 εκατ., θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΤΕ για οργανικά κέρδη ύψους €490 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022

 

 • Η μείωση των ΜΕΑ στην Ελλάδα συνεχίστηκε, με το υπόλοιπο ΜΕΑ να αγγίζει τα €4 δισ. (ήτοι €1,5 δισ. μετά από προβλέψεις)
 • Η οργανική μείωση ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2021, συντελώντας στη μείωση ΜΕΑ σε €4,1 δισ., εκ των οποίων τα ρυθμισμένα ΜΕΑ που παρουσιάζουν καθυστέρηση κάτω των 30 ημερών ανέρχονται σε €1,5 δισ. (37% του συνόλου)
 • Ο δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 13,3%1 (μείωση κατά 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση) και σε 13,1%1 σε επίπεδο Ομίλου
 • Στην Ελλάδα, ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε κατά 200μ.β. περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 64,8%
 • Η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί σε προγράμματα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών παραμένει ενθαρρυντική, καθώς <7% των εν λόγω πελατών παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών), ενώ τα δάνεια που βρίσκονται σε καθεστώς αθέτησης πληρωμών (άνω των 90 ημερών) είναι αμελητέα (<2%)
 • Η Τράπεζα συνεχίζει να προσφέρει τα κατάλληλα προϊόντα στους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν προσωρινές οικονομικές δυσκολίες μετά τη λήξη των προγραμμάτων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, με τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε στοχευμένα προγράμματα διευκόλυνσης οφειλών της ΕΤΕ να ανέρχονται σε μόλις €0,3 δισ.

 

 • Δείκτης CET1 στο 16,1%2, με το Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχεται σε 17,1%2
 • Ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 16,1%2, ενσωματώνοντας την επίπτωση για το 2021 του ΔΠΧΑ 9 το Α’ τρίμηνο 2021. Με πλήρη επίδραση του ΔΠΧΑ 9 (fully loaded), ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 14,0%2
 • Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,1%2 και υπερβαίνει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις3 για το 2021 κατά τουλάχιστον 600μ.β.
 • Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε 18,8%
 • H Τράπεζα έχει ήδη εκπληρώσει τον ενδιάμεσο δεσμευτικό στόχο (01.1.2022) της υποχρέωσης διεύρυνσης των κεφαλαίων δεύτερης διαβάθμισης (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέσω της έκδοσης του πράσινου ομολόγου υψηλής εξασφάλισης

 

1 Περιλαμβάνει τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης ύψους περίπου €3,0 δισ. της συναλλαγής Frontier / 2 Περιλαμβάνουν τα κέρδη της περιόδου / 3 Οι Συνολικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (OCR) ύψους 11,00% εξαιρούν το απόθεμα Ασφαλείας των Λοιπών Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 0,50%, υπό την αίρεση της έγκρισης της ΤτΕ

 

 • Οι εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,14 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021
 • Τα εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ενισχύθηκαν κατά €1,1 δισ. σε ετήσια βάση, σε €24,0 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, αντανακλώντας τη δυναμική στις εκταμιεύσεις δανείων Εταιρικής Τραπεζικής, καθώς και την ανάκαμψη των δανείων Λιανικής Τραπεζικής
 • Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (TLTRO III) αυξήθηκε κατά €1,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση, σε €11,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, ενισχύοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο
 • Οι εγχώριες καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio - LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio – NSFR) ύψους 250% και 123%, αντίστοιχα, υπερβαίνουν κατά πολύ τα ελάχιστα εποπτικά όρια

 

 • Ενεργή στήριξη των πελατών μας εν όψει της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας
  • Τα υπόλοιπα δανείων μέσω κρατικών προγραμμάτων χρηματοδότησης ανήλθαν σε €1,7 δισ. τον Μάιο του 2021, ενώ δάνεια ύψους €0,2 δισ. έχουν εκταμιευθεί μέσω προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΤΕ
 • Αναφορικά με τα κρατικά προγράμματα επιδότησης δόσης δανείου, οι δικαιούχοι της Εθνικής Τράπεζας που είναι κάτοχοι στεγαστικών δανείων αντιστοιχούν σε υπόλοιπα δανείων ύψους περίπου €1,4 δισ., εκ των οποίων το 40% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών. Τα επιλέξιμα υπόλοιπα δανείων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέρχονται σε περίπου €1,2 δισ., εκ των οποίων επίσης το 40% περίπου είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα διευκόλυνσης καταβολής οφειλών

 

 • Η ΕΤΕ μετασχηματίζεται προς την κατεύθυνση ενός πιο αποδοτικού και βιώσιμου λειτουργικού μοντέλου
  • Το Πρόγραμμα Μετασχηματισμού της Τράπεζας, το οποίο συμπληρώνει το τρίτο έτος του, συντελεί αποφασιστικά στην επιτυχή μετάβαση της ΕΤΕ προς ένα πιο ευέλικτο και αποδοτικό επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο
  • Ο αριθμός των τραπεζικών συναλλαγών υπερβαίνει τα επίπεδα προ κορωνοϊού κατά περίπου 8%, με τις συναλλαγές e-banking να αυξάνονται κατά 30% και πλέον, αντικαθιστώντας τις συναλλαγές στα καταστήματα, οι οποίες έχουν σταδιακά μειωθεί κατά >50% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την εκδήλωση της πανδημίας
  • Η ΕΤΕ συνεχίζει να ενισχύει την αξιολόγηση και τις πρακτικές της σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG), αναλαμβάνοντας έναντι της ΕΚΤ τη δέσμευση να υλοποιήσει ένα σχέδιο δράσης για τη διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα αναθεωρεί την εταιρική της διακυβέρνηση με σκοπό να αποτυπώνονται οι ευθύνες και η εποπτεία στον τομέα ESG

4 Περιλαμβάνει και τις εκταμιεύσεις του Απριλίου

 

Παρά την παράταση των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η ΕΤΕ ξεκίνησε τη χρονιά με ένα ισχυρό τρίμηνο. Η δυναμική αυτή τάση αντανακλά το επιτυχημένο Πρόγραμμα Μετασχηματισμού μας που συμπληρώνει φέτος το 3ο έτος του, τη μεγάλη απήχηση του ονόματός μας, και τη δέσμευση των ανθρώπων μας. 

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα καταγράφηκαν σε όλους τους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας: κερδοφορία, ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και κεφαλαιακή επάρκεια. Όσον αφορά στην κερδοφορία, επιτύχαμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα, με τα κέρδη μετά από φόρους του τριμήνου να ανέρχονται σε €560 εκατ., αντανακλώντας τη συνεχή βελτίωση σε όλες τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων μας, καθώς και τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις. Τα οργανικά κέρδη του Ομίλου για το Α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €95 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τα υψηλότερα οργανικά έσοδα και τις αισθητά μειωμένες λειτουργικές δαπάνες, με το δείκτη κόστους προς οργανικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 52%, βελτιωμένος κατά σχεδόν 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Αναφορικά με την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, τα ΜΕΑ στην Ελλάδα ανέρχονται πλέον σε €4,1 δισ., επιτυγχάνοντας περαιτέρω μείωση σε σύγκριση με το τέλος του 2020, με την Τράπεζα να διατηρεί την οργανική μείωση ΜΕΑ, παρά τη δυσχερή συγκυρία της πανδημίας. Μετά τη λήξη όλων των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών στο τέλος του 2020, η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί στα προγράμματα αυτά παραμένει ενθαρρυντική, καθώς ένα ποσοστό χαμηλότερο του 7% των εν λόγω πελατών παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών), ενώ τα ανοίγματα που κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα είναι εξαιρετικά περιορισμένα, σε επίπεδα χαμηλότερα του στόχου που είχε θέσει η Τράπεζα για το 2021. Το Α’ τρίμηνο 2021, ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις αυξήθηκε κατά περίπου 200 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, αγγίζοντας το 65%, με το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 114 μ.β. 

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή μας επάρκεια, βελτιώσαμε την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με τον δείκτη CET1 και τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να ανέρχονται σε 16,1% και 17,1% αντίστοιχα, αυξημένοι κατά 40 μ.β. περίπου σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω κατά 170 μ.β. περίπου, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής τους επόμενους μήνες. 

Με το πρόγραμμα των εμβολιασμών στην Ελλάδα να επιταχύνεται ραγδαία και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις να έχουν αρθεί, η ελληνική οικονομία αναμένεται να ανακάμψει με γοργούς ρυθμούς κατά τα επόμενα τρία τρίμηνα του έτους. Επιπλέον, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF) αποτελεί μοναδική ευκαιρία όσον αφορά τη μεταβολή της δομής της ελληνικής οικονομίας προς την κατεύθυνση μιας πιο δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης. Εν όψει των αισιόδοξων αυτών προοπτικών, εργαζόμαστε με αφοσίωση ώστε να αναδείξουμε την ΕΤΕ ως μια Τράπεζα με ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και Ισολογισμό, παρέχοντας στους πελάτες μας προστιθέμενη αξία και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, καθιστώντας την ΕΤΕ την τράπεζα πρώτης επιλογής στην Ελλάδα.  

 

Αθήνα, 28 Μαΐου 2021

Παύλος Μυλωνάς

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΕ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων | Όμιλος

Κύρια Χρηματοοικονομικά Μεγέθη

 

€ εκατ.Α‘ τρίμηνο 2021Α‘ τρίμηνο 2020Δ (%)Δ‘ τρίμηνο 2020 Δ (%)
Καθαρά έσοδα από τόκους2942786%314-6%
Καθαρά έσοδα από προμήθειες67661%68-2%
Οργανικά έσοδα361 344 5%382 -6%
Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα1491774-37%26883%
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 852 1.118 -24%650 31%
Λειτουργικές δαπάνες(189)(208)-9%(210)-10%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων 172 137 26%171 0%
Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων663 910 -27%440 51%
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια(77)(486)-84%(431)-82%
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)586 425 38%9 >100%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες)2 95 67 42%100 -4%
Λοιπές προβλέψεις / αντιλογισμός προβλέψεων(6)(14)-58%(19)-69%
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων581 411 41%(10) --
Φόροι(3)(4)-36%(1)>100%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχ/μενες δραστ/τητες)578 407 42%(11) --
Διακοπείσες δραστηριότητες, δικαιώματα μειοψηφίας και λοιπά(21)(103)-80%(413)-95%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους περιόδου557 304 +83%(423) --

1 Περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) συνολικού ύψους €0.3 δισ. το A’ τρίμηνο 2021,€0,3 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2020 και €0.8 δισ. το A’ τρίμηνο 2020 / 2 Εξαιρούν τα

έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και τις προβλέψεις σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Frontier (€0,4 δισ.) το Δ’ τρίμηνο 2020 και την πανδημία του κορωνοϊού (€0,4 δισ.) το Α’ τρίμηνο 2020

 

€ εκατ.Α‘ τρίμηνο 2021Δ‘ τρίμηνο 2020Γ‘ τρίμηνο 2020Β‘ τρίμηνο 2020Α‘ τρίμηνο 2020
Σύνολο Ενεργητικού 78.32677.48574.53674.16069.168
Δάνεια (προ προβλέψεων)29.52529.51535.01434.75534.917
Σωρευμένες προβλέψεις(2.684)(2.707)(5.727)(5.864)(5.961)
Δάνεια (μετά από προβλέψεις)26.84126.80729.28728.89128.955
Εξυπηρετούμενα δάνεια225.26725.09124.76424.34624.148
Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων316.83315.59614.90715.27611.586
Καταθέσεις48.15048.50445.21844.76345.463
Ίδια κεφάλαια 5.4775.0595.4265.3145.140
Ενσώματα Ίδια κεφάλαια5.1934.7775.1755.0784.926

1 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης του Ομίλου έχει αναπροσαρμοστεί για τις αποεπενδύσεις της ΕΤΕ σε Κύπρο, Ρουμανία, καθώς και Εθνική Ασφαλιστική, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση και υποχρεώσεις σχετιζόμενες με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα προς πώληση / 2 Εξυπηρετούμενα δάνεια = Δάνεια (προ προβλέψεων) – MEA / 3 Περιλαμβάνει το

χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακή στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

Κύριοι Δείκτες | Όμιλος

 

 

 

 

Α‘ τρίμηνο 2021Δ‘ τρίμηνο 2020Γ‘ τρίμηνο 2020Β‘ τρίμηνο 2020Α‘ τρίμηνο 2020
Ρευστότητα     
Δάνεια (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις56%55%65%65%64%
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (LCR)250%232%196%216%171%
Κερδοφορία     
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο1 (μ.β.)212228222216236
Δείκτης κόστους προς οργανικά έσοδα52%55%54%60%60%
Περιθώριο οργανικών κερδών προ προβλέψεων (μ.β.)256244236181188
Kόστος πιστωτικού κινδύνου (μ.β.)11424210495239
Περιθώριο οργανικού κέρδους (μ.β.)21421371339092
Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου     
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων13,1%313,6%329,3%29,9%30,8%
Δείκτης κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων65,2%63,3%56,7%57,2%56,2%
Κεφαλαιακή επάρκεια     
Δείκτης CET116,1%415,7%15,9%415,9%415,5%4
Δείκτης CET1FL14,0%412,8%13,0%413,0%412,6%4
Σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού (€ δισ.)36,6436,636,236,136,9

1 To καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υπολογίζεται επί του μηνιαίου μέσου όρου τοκοφόρων στοιχείων του Ενεργητικού / 2 Το περιθώριο οργανικού κέρδους εξαιρεί τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα

και τις προβλέψεις σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Frontier (€0,4 δισ.) το Δ’ τρίμηνο 2020 και την πανδημία του κορωνοϊού (€0,4 δισ.) το Α’ τρίμηνο 2020 / 3 Περιλαμβάνει τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης ύψους περίπου

€3,0 δισ. της συναλλαγής Frontier / 4 Περιλαμβάνονται τα κέρδη της περιόδου

 

€ εκατ.Α‘ τρίμηνο 2021Α‘ τρίμηνο 2020Δ (%)Δ‘ τρίμηνο 2020 Δ (%)
Καθαρά έσοδα από τόκους2802627%296-5%
Καθαρά έσοδα από προμήθειες64630%65-2%
Οργανικά έσοδα343 325 5%360 -5%
Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα1491775-37%26983%
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 834 1.100 -24%629 33%
Λειτουργικές δαπάνες(179)(197)-9%(199)-10%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων 164 128 28%161 2%
Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων655 903 -27%430 52%
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια(75)(486)-85%(425)-82%
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)580 417 39%5 >100%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες)2 89 58 53%96 -7%
Λοιπές προβλέψεις / αντιλογισμός προβλέψεων(6)(12)-52%(18)-68%
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων574 405 42%(13) --
Φόροι(2)(1)70%---
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχ/μενες δραστ/τητες)572 404 42%(13) --
Διακοπείσες δραστηριότητες, δικαιώματα μειοψηφίας και λοιπά(19)(101)-81%(414)-95%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους περιόδου553 303 +83%(427) --

1 Περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με συναλλαγές χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) συνολικού ύψους €0.3 δισ. το A’ τρίμηνο 2021, €0,3 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2020 και €0.8 δισ. το A’ τρίμηνο 2020 / 2 Εξαιρούν τα

έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και τις προβλέψεις σχετιζόμενες με τη συναλλαγή Frontier (€0,4 δισ.) το Δ’ τρίμηνο 2020 και την πανδημία του κορωνοϊού (€0,4 δισ.) το Α’ τρίμηνο 2020

 

 

€ εκατ.Α‘ τρίμηνο 2021Α‘ τρίμηνο 2020Δ (%)Δ‘ τρίμηνο 2020 Δ (%)
Καθαρά έσοδα από τόκους1416-11%18-23%
Καθαρά έσοδα από προμήθειες333%30%
Οργανικά έσοδα17 19 -9%21 -19%
Έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα1(1)--(1)--
Καθαρά λειτουργικά έσοδα 18 18 0%21 -15%
Λειτουργικές δαπάνες(10)(11)-8%(11)-14%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων 8 8 -10%10 -25%
Κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων8 7 13%10 -16%
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια(2)---(6)-73%
Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)6 7 -11%3 88%
Οργανικά κέρδη / (ζημίες)6 8 -30%4 51%
Λοιπές προβλέψεις / αντιλογισμός προβλέψεων-(2)--(1)--
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων6 6 12%3 >100%
Φόροι(1)(3)-68%(1)>100%
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (συνεχ/μενες δραστ/τητες)5 2 >100%2 >100%
Διακοπείσες δραστηριότητες, δικαιώματα μειοψηφίας και λοιπά(1)(1)0%2--
Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους περιόδου4 1 >100%4 8%

1Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

Κερδοφορία

Ελλάδα

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €572 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 41.6% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα των οργανικών εσόδων, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, τα ισχυρά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις, επωφελούμενα από την ανταλλαγή και πώληση κυρίως Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ), τη σημαντική αποκλιμάκωση των δαπανών προσωπικού και των γενικών διοικητικών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, καθώς και το χαμηλό κόστος πιστωτικού κινδύνου. Εξαιρώντας τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα, καθώς και τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σε σχέση με την πανδημία του κορωνοϊού ύψους €0,4 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2020, τα οργανικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 52,8% σε ετήσια βάση, σε €89 εκατ., θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του στόχου της ΕΤΕ για οργανικά κέρδη ύψους €490 εκατ. σε επίπεδο Ομίλου το 2022.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση, στα €280 εκατ., αντανακλώντας το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης, ως αποτέλεσμα της αύξησης της συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO III) της ΕΚΤ κυρίως κατά το Β’ εξάμηνο 2020, καθώς και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης των καταθέσεων προθεσμίας κατά 36μ.β. σε ετήσια βάση, αντισταθμίζοντας την αναμενόμενη μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους ΜΕΑ λόγω της εξυγίανσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της ΕΤΕ. Σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2020, τα καθαρά έσοδα από τόκους σημείωσαν πτώση κατά 5,4% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων καθαρών επιτοκιακών εσόδων από ΜΕΑ και ομόλογα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μειώθηκε κατά 13μ.β. σε τριμηνιαία βάση, και διαμορφώθηκε στις 210μ.β. το Α’ τρίμηνο 2021.

Παρά τη διατήρηση του γενικού απαγορευτικού κατά το Α’ τρίμηνο 2021, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα (+0,5% σε ετήσια βάση) σε €64 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των προμηθειών από τα ψηφιακά κανάλια (+13,7% ή +22% σε ετήσια βάση, εξαιρώντας την αρνητική επίπτωση από τους κατόχους διεθνών καρτών) και τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης (+3,9% σε ετήσια βάση).

Τα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €491 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, επωφελούμενα από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη σχετιζόμενα με την ανταλλαγή υφιστάμενων ΟΕΔ στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών» τον Ιανουάριο ύψους €209 εκατ., καθώς και την πώληση χρεογράφων (κυρίως ΟΕΔ) στο χαρτοφυλάκιο «διακρατούμενων για την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και για ενδεχόμενη πώληση» και το κλείσιμο θέσεων σε παράγωγα προϊόντα συνολικού ύψους €286 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9,3% σε ετήσια βάση, σε €179 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, αποτυπώνοντας την εντυπωσιακή μείωση των δαπανών προσωπικού (-16,5% σε ετήσια βάση), κυρίως ως αποτέλεσμα των Προγραμμάτων Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού του 2019 και του 2020 που οδήγησαν στη σταδιακή μείωση του αριθμού των εργαζομένων της Τράπεζας κατά περίπου 900 άτομα εντός του 2020. Τα γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα σημείωσαν επίσης μείωση κατά 3,9% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την αυστηρή διαχείριση του κόστους και τη μείωση των αμοιβών συμβούλων.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε €75 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021, ήτοι 118μ.β. επί του μέσου όρου δανείων μετά από προβλέψεις, ενισχύοντας το δείκτη κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις κατά περίπου 200μ.β. σε τριμηνιαία βάση.

Διεθνείς δραστηριότητες:[1]

Στις διεθνείς δραστηριότητες1, ο Όμιλος παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €5 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2021 από €2 εκατ. το Α’ τρίμηνο 2020, αντανακλώντας κυρίως τη μείωση των φόρων (-67,6% σε ετήσια βάση).

 

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Η μείωση των ΜΕΑ διατηρήθηκε κατά το Α’ τρίμηνο 2021, με τα ΜΕΑ στην Ελλάδα να μειώνονται κατά €0,2 δισ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε €4,1 δισ., αντανακλώντας οργανικές ενέργειες. Μετά τη λήξη όλων των μέτρων διευκόλυνσης καταβολής οφειλών σταδιακά έως το τέλος του 2020, η κατάσταση πληρωμών των πελατών που είχαν ενταχθεί στα εν λόγω προγράμματα παραμένει ενθαρρυντική, καθώς ένα ποσοστό χαμηλότερο του 7% παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών) και το 50% περίπου (σε όρους €) είναι πελάτες χαμηλού ρίσκου, οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει περαιτέρω διευκολύνσεις πληρωμών. Επιπλέον, τα ανοίγματα που κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα είναι εξαιρετικά περιορισμένα.

Μετά την ταξινόμηση του χαρτοφυλακίου Frontier ως περιουσιακό στοιχείo προοριζόμενο προς πώληση το Δ’ τρίμηνο 2020, o δείκτης ΜΕΑ στην Ελλάδα μειώθηκε κατά περίπου 50μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 13,3%[2] το Α’ τρίμηνο 2021. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευμένες προβλέψεις ανήλθε σε 64,8% από 62,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Στις διεθνείς δραστηριότητες1, ο δείκτης ΜΕΑ διαμορφώθηκε σε 8,7% το Α’ τρίμηνο 2021, με τον αντίστοιχο  δείκτη κάλυψης από σωρευμένες προβλέψεις να ανέρχεται σε 77,2%.

 

Δείκτες και ποσοστά κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών | ΕλλάδαΔείκτες και ποσοστά κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) | Ελλάδα

 

Μεταβολή ΜΕΑ (€ δισ.) | Ελλάδα

 

Κεφαλαιακή Επάρκεια

O δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,1%[3], ενισχυμένος κατά 40μ.β. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας την κερδοφορία του τριμήνου και ενσωματώνοντας την επίπτωση από την εφαρμογή της σταδιακής απόσβεσης του ΔΠΧΑ 9 για το 2021. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκε σε 17,1%3, υπερβαίνοντας τις κεφαλαιακές απαιτήσεις[4] κατά >600μ.β. για το 2021. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής Frontier και της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα ενισχύσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας κατά περίπου 170μ.β. σε 18,8%.

Μεταβολή στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας το Α’ τρίμηνο 2021

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD)

*Περιλαμβάνει τα Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού, το όφελος από την εποπτική μεταχείριση του λογισμικού και λοιπά

 

Ρευστότητα

Μετά από ένα ισχυρό Δ΄ τρίμηνο 2020 λόγω ευνοϊκής εποχικότητας, οι καταθέσεις του Ομίλου υποχώρησαν οριακά (-0,7% σε τριμηνιαία βάση) σε €48,2 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε €46,6 δισ. (-0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση), αποτελώντας περίπου το 80% των συνολικών πηγών χρηματοδότησης της Τράπεζας. Ταυτόχρονα, το κόστος καταθέσεων συνέχισε να μειώνεται και διαμορφώθηκε στις 9μ.β. το Α’ τρίμηνο 2021 έναντι 13μ.β. το Δ’ τρίμηνο 2020 (29μ.β. το Α’ τρίμηνο 2020). Οι καταθέσεις στις διεθνείς δραστηριότητες[5] διαμορφώθηκαν σε €1,5 δισ., αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση. Σε σχέση με το Α’ τρίμηνο 2020, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 5,9% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τις εισροές καταθέσεων ύψους €2,7 δισ. στην Ελλάδα.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις το Α’ τρίμηνο 2021 διαμορφώθηκε σε 54,8% στην Ελλάδα και σε 55,7% σε επίπεδο Ομίλου. Οι δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ανήλθαν σε 250% και 123% αντίστοιχα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο.

Η συμμετοχή της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO/LTRO) αυξήθηκε στα €11,6 δισ. το Α’ τρίμηνο 2021 από €10,5 δισ. το Δ’ τρίμηνο 2020, με την καθαρή χρηματοδότηση μέσω συμφωνιών επαναγοράς (repos, net) να ανέρχεται σε €0,5 δισ.. Οι ευνοϊκοί όροι χρηματοδότησης του προγράμματος TLTRO III, σε συνδυασμό με την ανατιμολόγηση των καταθέσεων προθεσμίας κατά 36μ.β. σε ετήσια βάση στις 16μ.β το Α’ τρίμηνο 2021, είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης της Τράπεζας, το οποίο έφτασε σε μηδενικά σχεδόν επίπεδα το Α’ τρίμηνο 2021 (2μ.β.) έναντι 31μ.β. το Α’ τρίμηνο 2020, ενισχύοντας έτσι τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο.

Χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα (€ δισ.)

EKT

 

Εγχώριες ροές καταθέσεων (€ δισ.)

 

 

Ορισμός των Χρηματοοικονομικών Στοιχείων και των Δεικτών που Χρησιμοποιήθηκαν

To παρόν Δελτίο Τύπου των Αποτελεσμάτων του Α’ τριμήνου 2021 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές αναφορές και μεγέθη όπως προέρχονται από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Τράπεζας για την περίοδο που έληξε 31 Μαρτίου 2021 και τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 («Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις») και με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»). Επίσης, περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές πληροφορίες οι οποίες αντλούνται από την κανονική ροή των συστημάτων χρηματοοικονομικής και διοικητικής πληροφόρησης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται σε ξένες και εγχώριες δραστηριότητες βάσει της χώρας προέλευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει αναφορές σε συγκεκριμένα μεγέθη τα οποία δεν ορίζονται από τα ΔΠΧΑ, και συγκεκριμένα αναφέρονται σε «κέρδη / (ζημίες) προ προβλέψεων», «καθαρό επιτοκιακό περιθώριο» και άλλα, όπως διατυπώνονται ανωτέρω. Αυτά είναι εκτός πλαισίου ΔΠΧΑ χρηματοοικονομικά μεγέθη. Ένα μη οριζόμενο από τα ΔΠΧΑ κονδύλι μετρά την ιστορική ή μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, χρηματοοικονομική θέση ή τις ταμιακές ροές, και περιλαμβάνει ή εξαιρεί ποσά τα οποία δεν προβλέπονται από τα ΔΠΧΑ. Ο Όμιλος πιστεύει ότι τα μη οριζόμενα από τα ΔΠΧΑ κονδύλια παρουσιάζουν μια πιο ουσιαστική ανάλυση της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και των αποτελεσμάτων των εργασιών του. Ωστόσο, τα μη οριζόμενα από τα ΔΠΧΑ κονδύλια δεν αποτελούν υποκατάστατο των ΔΠΧΑ.

 

ΟνομασίαΣυντομ/φίαΟρισμός
Αποσβέσεις--Αποσβέσεις και προβλέψεις απομείωσης αξίας ακινήτων επενδύσεων, ενσώματων παγίων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων χρήσης, λογισμικού και λοιπών άυλων περιουσιακών στοιχείων
Γενικά Διοικητικά Έξοδα--Γενικά διοικητικά και λοιπά λειτουργικά έξοδα
Δάνεια μετά από Προβλέψεις--Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών
Δάνεια προ Προβλέψεων--Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε αποσβεσμένο κόστος προ πρόβλεψης ΑΠΖ δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών σε αποσβεσμένο κόστος, πλέον δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών επιμετρούμενων υποχρεωτικά σε ΕΑΜΑ
Δείκτης Δάνεια προς Καταθέσεις--Δάνεια μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, τέλος χρήσης / περιόδου
Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση +90 Ημερών / Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων--Δάνεια προ προβλέψεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών σε αναπόσβεστη αξία προς δάνεια προ προβλέψεων, τέλος χρήσης / περιόδου
Δείκτης Καθαρής Σταθερής ΧρηματοδότησηςΔείκτης NSFRΟ Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης αναφέρεται στο ποσό των υποχρεώσεων και του κεφαλαίου που αναμένεται να διατηρείται στον χρονικό ορίζοντα που έχει οριστεί από το NSFR προς του ποσού της σταθερής χρηματοδότησης που πρέπει να διανεμηθεί στα διάφορα περιουσιακά στοιχεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά ρευστότητας και τις υπολειπόμενες διάρκειες τους
Δείκτης Κάλυψης Δανείων σε Καθυστέρηση +90 Ημερών--Σωρευμένες προβλέψεις προς δάνεια προ προβλέψεων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, εξαιρουμένων των υποχρεωτικά ταξινομούμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δανείων, τέλος χρήσης/περιόδου
Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων ΑνοιγμάτωνΔείκτης κάλυψης ΜΕΑΣωρευμένες προβλέψεις προς Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, εξαιρουμένων των υποχρεωτικά ταξινομούμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων δανείων, τέλος χρήσης / περιόδου
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio)Δείκτης LCRΟ Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ισούται με τον δείκτη του αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας του πιστωτικού ιδρύματος προς τις καθαρές εκροές ρευστότητάς του κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ακραίων συνθηκών 30 ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/61
Δείκτης Κόστους προς Λειτουργικά Έσοδα--Λειτουργικά έξοδα προς καθαρά λειτουργικά έσοδα
Δείκτης Κόστους προς Οργανικά Έσοδα--Λειτουργικά έξοδα προς οργανικά έσοδα
Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 («Common Equity Tier 1», «CET1») 1Δείκτης CET1Μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1, με εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (EU) 575/2013 και των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, αναφορικά με τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού
Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 με πλήρη εφαρμογή του ΔΠΧΑ9 (“CET1 fully loaded”)Δείκτης CET1 FLΜέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1, με εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (EU) 575/2013, χωρίς την εφαρμογή των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, αναφορικά με τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού
Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων ΑνοιγμάτωνΔείκτης ΜΕΑΜη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα προς δάνεια προ προβλέψεων, τέλος χρήσης / περιόδου
Διακοπείσες δραστηριότητες, δικαιώματα μειοψηφίας και λοιπά Περιλαμβάνουν τα κέρδη μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη περιόδου αναλογούντα σε μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών, καθώς και την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ, κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης, καθώς και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες
Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια--Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας μείον υπεραξία επιχειρήσεων, λογισμικό και λοιπά άυλα
Εξυπηρετούμενα Δάνεια / Ανοίγματα--Δάνεια προ προβλέψεων μείον Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα
Έσοδα ή κέρδη (έξοδα ή ζημίες) από Χρηματ/κες Πράξεις & Λοιπά Έσοδα (Έξοδα) / Μη Οργανικά Έσοδα--Αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων & τίτλων επενδυτικού χαρτοφυλακίου {«έσοδα ή κέρδη (έξοδα ή ζημίες) από χρηματοοικονομικές πράξεις»)+ καθαρά λοιπά έσοδα / (έξοδα) {«λοιπά έσοδα (έξοδα)»}
Ίδια Κεφάλαια--Ίδια κεφάλαια μετόχων Τράπεζας
Ισολογισμός--Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο--Καθαρά έσοδα από τόκους προς το μέσο όρο των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού (ο μέσος όρος των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού υπολογίζεται ως το άθροισμα των υπολοίπων των τοκοφόρων στοιχείων του ενεργητικού στο τέλος του προηγούμενου έτους και στο τέλος του έτους αναφοράς καθώς και των ενδιάμεσων τριμήνων, δια τον αριθμό των περιόδων (πέντε περίοδοι) για τις ετήσιες χρήσεις). Σε επίπεδο τριμήνου, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υπολογίζεται επί του μηνιαίου μέσου όρου των τοκοφόρων στοιχείων ενεργητικού
Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο Προσαρμοσμένο στον Κίνδυνο Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο μείον το κόστος πιστωτικού κινδύνου
Καταθέσεις--Υποχρεώσεις προς πελάτες
Κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες--Κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, εξαιρουμένης της ασφαλιστικής εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Προσωπικού, του κόστους αναδιάρθρωσης και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών. Τα κέρδη / (ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εξαιρούν την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ (€9 εκατ.) & κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες συνολικού ποσού €62 εκατ. για το Α’ τρίμηνο 2021, καθώς και την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ (€10 εκατ.) & κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες συνολικού ποσού €95 εκατ. για το Α’ τρίμηνο 2020
Κέρδη προ Προβλέψεων--Καθαρά λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων
Κόστος πιστωτικού κινδύνου--Προβλέψεις απομείωσης για ΑΠΖ για το τέλος της χρήσης ή της περιόδου ετησιοποιημένες, προς μέσο όρο δανείων μετά από προβλέψεις
Κόστος Χρηματοδότησης--Το σταθμισμένος μέσο κόστος των καταθέσεων, της χρηματοδότησης μέσω Ευρωσυστήματος και συμφωνιών επαναγοράς, καθώς και των καλυμμένων ομολόγων και των τιτλοποιήσεων
Λειτουργικά ή Συνολικά Έσοδα Καθαρά λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά ή Συνολικά Έξοδα / Δαπάνες / Κόστη--Δαπάνες προσωπικού + Γενικά διοικητικά έξοδα + Αποσβέσεις, εξαιρουμένης της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ΛΕΠΕΤΕ στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών. Ειδικότερα, τα λειτουργικά έξοδα εξαιρούν την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ (€9 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€7 εκατ.) για το Α’ τρίμηνο 2021, καθώς και την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ (€10 εκατ.) και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€3 εκατ.) για το Α’ τρίμηνο 2020
Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες)--Καθαρά λειτουργικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις απομείωσης για ΑΠΖ, εξαιρουμένης της ασφαλιστικής εισφοράς για τον ΛΕΠΕΤΕ στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, του κόστους του Προγράμματος Εθελουσίας Προσωπικού, του κόστους αναδιάρθρωσης, της διακοπής μισθώσεων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών. Τα λειτουργικά κέρδη / (ζημίες) εξαιρούν την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ (€9 εκατ.) & κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€62 εκατ.) για το Α’ τρίμηνο 2021, καθώς και την ασφαλιστική εισφορά για τον ΛΕΠΕΤΕ στο e-ΕΦΚΑ (€10 εκατ.) & κόστη Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού και αναδιάρθρωσης και λοιπές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες (€95 εκατ.) για το Α’ τρίμηνο 2020
Λοιπές προβλέψεις--Προβλέψεις απομείωσης χρεογράφων + Λοιπές προβλέψεις και προβλέψεις απομείωσης
Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (Non-Performing Exposures – NPEs)ΜΕΑΣύμφωνα με τους ορισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA, ITS Τechnical Standards) ως μη εξυπηρετούμενα ορίζονται τα ανοίγματα που πληρούν μία εκ ή και τις δύο κάτωθι προϋποθέσεις: (i) σημαντικά ανοίγματα με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και (ii) Ανοίγματα αβέβαιης πλήρους είσπραξης χωρίς τη ρευστοποίηση εξασφάλισης, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή ημερών καθυστέρησης
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια--Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, τέλος χρήσης / περιόδου
Οργανική Αύξηση / (Μείωση) Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων--Υπόλοιπο Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στο τέλος χρήσης / περιόδου, προ πωλήσεων και διαγραφών
Οργανικά Έσοδα--Καθαρά έσοδα από τόκους + καθαρά έσοδα από προμήθειες
Οργανικά Κέρδη ή Κερδοφορία ή Αποτέλεσμα / (Ζημίες)--Οργανικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα και προβλέψεις απομείωσης για ΑΠΖ, εξαιρουμένων των πρόσθετων προβλέψεων για τον κορωνοϊό (€0,4 δισ.) το Α’ τρίμηνο 2020 και τη συναλλαγή Frontier (€0,4 δισ.) το Δ’ τρίμηνο 2020
Οργανικά Κέρδη / (Ζημίες) προ Προβλέψεων--Οργανικά έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια / απαιτήσεις--Προβλέψεις απομείωσης για Αναμενόμενες Πιστωτικές Ζημιές (ΑΠΖ)
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής ΕπάρκειαςCADΣυνολικά εποπτικά κεφάλαια, με εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (EU) 575/2013 και των εποπτικών μεταβατικών ρυθμίσεων για την επίδραση του ΔΠΧΑ 9, αναφορικά με τα σταθμισμένα στοιχεία Ενεργητικού
Τοκοφόρα Στοιχεία Ενεργητικού--Τα τοκοφόρα στοιχεία Ενεργητικού περιλαμβάνουν τα εν δυνάμει τοκοφόρα στοιχεία του ενεργητικού και αφορούν το ταμείο και διαθέσιμα σε Κεντρικές Τράπεζες, τις απαιτήσεις κατά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία (εξαιρουμένων των μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων), δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών και χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (εξαιρουμένων των μετοχών και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων)
Σταθμισμένα Στοιχεία Ενεργητικού--Στοιχεία Ενεργητικού και στοιχεία εκτός Ισολογισμού, προσδιορισμένα βάσει σταθμισμένου κινδύνου, σύμφωνα με τον κανονισμό (EU) 575/2013
Σωρευμένες προβλέψεις--Πρόβλεψη ΑΠΖ δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Οι πληροφορίες, οι δηλώσεις και οι γνώμες που παρατίθενται στο παρών Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2021 και η συνοδευτική συζήτηση (το «Δελτίο Τύπου») έχουν παρασχεθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. (η «Τράπεζα») (μαζί με τις ενοποιούμενες θυγατρικές της (o «Όμιλος»). Εξυπηρετούν αποκλειστικά ενημερωτικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως συμβουλή ή σύσταση προς τους επενδυτές ή τους δυνητικούς επενδυτές σε σχέση με την κατοχή, την αγορά ή την πώληση κινητών αξιών ή άλλων χρηματοπιστωτικών προϊόντων ή μέσων, και δεν λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένους επενδυτικούς στόχους, οικονομική κατάσταση ή ανάγκες. Δεν συνιστούν έρευνα στον τομέα των επενδύσεων, επιβεβαίωση συναλλαγής ή για προσφορά ή πρόσκληση για αγορά/πώληση οποιωνδήποτε χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ακρίβεια Πληροφοριών και Περιορισμός Ευθύνης

Μολονότι έχει ληφθεί εύλογη επιμέλεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενό του Δελτίου Τύπου είναι αληθές και ακριβές, δεν παρέχονται δηλώσεις ή εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, σε καμία περίπτωση η Τράπεζα, ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της, οι μέτοχοι, οι συνδεδεμένες εταιρείες, οι εκπρόσωποι, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή διαφυγόν κέρδος που τυχόν θα προκύψει από τη χρήση του Δελτίου Τύπου, το περιεχόμενό του (συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών οικονομικών μοντέλων), τις παραλείψεις της, την εξάρτηση από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, ή τις απόψεις που διατυπώνονται σε σχέση με αυτό ή άλλως που προκύπτουν σε σχέση με αυτό. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Δελτίο Τύπου δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

Οι παραλήπτες του Δελτίου Τύπου δεν θα πρέπει να ερμηνεύσουν το περιεχόμενό του, ή οποιαδήποτε προηγούμενη ή μεταγενέστερη επικοινωνία από ή με την Τράπεζα ή τους εκπροσώπους της, ως χρηματοοικονομική, επενδυτική, νομική, φορολογική, επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Επιπρόσθετα, το Δελτίο Τύπου δεν θεωρείται ότι είναι εξαντλητικό ή περιέχει όλες τις πληροφορίες που ενδεχομένως απαιτούνται για την πλήρη ανάλυση της Τράπεζας. Οι παραλήπτες του Δελτίου Τύπου θα πρέπει να απευθύνονται στους δικούς τους συμβούλους καθώς και να πραγματοποιούν έκαστος τις δικές τους αξιολογήσεις σε σχέση με την Τράπεζα και την καταλληλότητα και την επάρκεια των πληροφοριών.

Το Δελτίο Τύπου περιλαμβάνει αναφορές σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά μεγέθη, τα οποία δεν ορίζονται από τα ΔΠΧΑ. Τα εν λόγω μεγέθη παρουσιάζονται στην ενότητα «Ορισμός των χρηματοοικονομικών στοιχείων και των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν» (“Definition of financial data, ratios used and alternative performance measures”) και ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα με εκείνα έτερων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η αναφορά στα εν λόγω μεγέθη, τα οποία δεν ορίζονται από τα ΔΠΧΑ, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη κατά τα ΔΠΧΑ, χωρίς να θεωρείται ωστόσο ότι υποκαθιστούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Λόγω στρογγυλοποίησης, τα σύνολα των αριθμών που παρουσιάζονται στο σύνολο του Δελτίου Τύπου ενδέχεται να μην αθροίζονται στο ακέραιο και τα ποσοστά ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τις απόλυτες τιμές.

Δηλώσεις σχετικά με το μέλλον (Forward Looking Statements)

Το Δελτίο Τύπου περιέχει δηλώσεις σχετικά με το μέλλον (forward-looking statements) που αφορούν την πρόθεση της Διοίκησης, τις πεποιθήσεις ή τις σημερινές προσδοκίες σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Τράπεζας, τις συνθήκες της αγοράς, τα αποτελέσματα της λειτουργίας και τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την κεφαλαιακή επάρκεια, τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, τη ρευστότητα, τις προοπτικές, την ανάπτυξη και τις στρατηγικές («δηλώσεις σχετικά με το μέλλον»). Οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον αφορούν μελλοντικές περιστάσεις και αποτελέσματα και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν ιστορικά γεγονότα και ορισμένες φορές προσδιορίζονται από τους όρους «ενδεχομένως», «θα», «πιστεύει», «αναμένει», «προβλέπει», «σκοπεύει», «προβάλει», «σχεδιάζει», «εκτιμά», «στοχεύει», «διαβλέπει», «προσδοκά», «στοχοθετεί», «θα επιθυμούσε», «θα μπορούσε» ή παρόμοιες εκφράσεις ή τα αρνητικά αυτών.

Οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά την ημερομηνία του Δελτίου Τύπου και υπόκεινται σε εγγενείς αβεβαιότητες και σε ποικίλες παραδοχές, είτε αυτές αναφέρονται ρητά στο Δελτίο Τύπου είτε όχι. Μολονότι οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου βασίζονται σε, κατά την πεποίθηση της Διοίκησης της Τράπεζας, λογικές παραδοχές, δεδομένου ότι οι παραδοχές αυτές υπόκεινται εγγενώς σε σημαντικές αβεβαιότητες και αλληλεξαρτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού, που είναι δύσκολο ή αδύνατο να προβλεφθούν και κείνται εκτός του ελέγχου της Τράπεζας δεν μπορεί να παρασχεθεί διαβεβαίωση ότι η Τράπεζα θα επιτύχει ή θα εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες, πεποιθήσεις ή προβλέψεις. Η εξέλιξη της νόσου και ο οικονομικός της αντίκτυπος παραμένουν εξαιρετικά αβέβαια. Ως εκ τούτου, η εξάπλωση αυτή αποτελεί έναν άλλο παράγοντα που θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντικές διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και εκείνων που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον. Οι δηλώσεις σχετικά με το μέλλον παρέχονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς και δεν προορίζονται και δεν πρέπει να θεωρούνται ως εγγύηση, διαβεβαίωση, πρόβλεψη ή οριστική δήλωση πραγματικών γεγονότων ή πιθανοτήτων.

Τα πραγματικά αποτελέσματα της Τράπεζας ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τα αναφερόμενα στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να διαφοροποιήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα από τα αναφερόμενα στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αλλαγές στις εγχώριες και ξένες επιχειρήσεις, στην αγορά, σε χρηματοοικονομικές, πολιτικές και νομικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών αλλαγών του κλάδου, δυσμενείς αποφάσεις από εγχώριες ή διεθνείς ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τον αντίκτυπο της μείωσης του μεγέθους της αγοράς, την ικανότητα διατήρησης των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας, τους κεφαλαιακούς πόρους και τις κεφαλαιακές δαπάνες, τις δυσμενείς δικαστικές εκβάσεις, την επίδραση του Covid19 και την επίδραση τούτων στη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με το μέλλον θα πραγματοποιηθούν, και η Τράπεζα ρητά αποποιείται οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση για την επικαιροποίηση ή αναθεώρηση πληροφοριών σε οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το μέλλον ώστε να αντικατοπτρίζει τυχόν αλλαγές στις προσδοκίες της Τράπεζας σε σχέση με αυτές ή τυχόν αλλαγές στα γεγονότα, τις συνθήκες ή τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με το μέλλον. Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή του αναγνώστη να μη βασίζεται υπέρ το δέον στις δηλώσεις σχετικά με το μέλλον.

Μη επικαιροποίηση

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλες οι πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου φέρουν ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία του Δελτίου Τύπου. Ούτε η παράδοση του Δελτίου Τύπου, ούτε οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τους παραλήπτες του, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, θα πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στα θέματα της Τράπεζας από την ημερομηνία αυτή. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο παρόν, η Τράπεζα δεν σκοπεύει, ούτε θα αναλάβει υποχρέωση, να επικαιροποιήσει το Δελτίο Τύπου ή οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Το Δελτίο Τύπου υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, και κάθε διαφορά που ανακύπτει σε σχέση με το Δελτίο Τύπου υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

[1]Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

[2]Περιλαμβάνουν τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης ύψους περίπου €3,0 δισ. της συναλλαγής Frontier

[3]Περιλαμβάνει το κέρδος της περιόδου

[4]Οι Συνολικές Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (OCR) ύψους 11,00% (δείκτης CET1 στο 6,19%) εξαιρούν το απόθεμα Ασφαλείας των Λοιπών Συστημικά Σημαντικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 0,50%, υπό την αίρεση της έγκρισης της ΤτΕ

[5]Οι διεθνείς (συνεχιζόμενες) δραστηριότητες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Βόρεια Μακεδονία (Stopanska), Μάλτα (NBG Malta) και Αίγυπτο (ETE Αιγύπτου)

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.