ΕΛΛΑΔΑ

Πώς εκδίδεται

Τι είναι ο προσωρινός ΑΜΚΑ: Ποιους πολίτες αφορά, πού χρησιμοποιείται

Με τη «βούλα» της δημοσίευσης ΦΕΚ καθορίστηκαν πλέον όλες οι λεπτομέρειες για την έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ.

Οπως τονίζεται στη σχετική ΚΥΑ, ο προσωρινός ΑΜΚΑ (Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ή ΠΑΜΚΑ) εκδίδεται για:

– τον προγραμματισμό ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού
– την έκδοσης βεβαίωσης εμβολιασμού
– την παραλαβής self test ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό
– την καταχώρισης του αποτελέσματος του self test στην ειδική πλατφόρμα
– την έκδοσης δήλωσης αποτελέσματος του self test
Προσωρινός ΑΜΚΑ: Ποιοι οι δικαιούχοι

Στο άρθρο 2 της ΚΥΑ εξηγείται ότι δικαιούχοι του προσωρινού ΑΜΚΑ είναι:

α) οι αιτούντες διεθνούς προστασίας και οι πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν δήλωση βούλησης ασύλου, καθώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι φέρουν ταυτοποιητικό έγγραφο από ελληνική δημόσια αρχή
β) οι υπήκοοι τρίτων χωρών που κρατούνται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) ή άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της Οδηγίας επιστροφών 2008/115/ΕΚ, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις απέλασης ή επιστροφής, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή όχι, καθώς και
γ) οι ημεδαποί και αλλοδαποί κρατούμενοι στα Καταστήματα Κράτησης της Χώρας. Η χορήγηση Π.Α.Μ.Κ.Α. στα πρόσωπα των ανωτέρω περιπτώσεων γίνεται, εφόσον δεν διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.).

Να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα εδάφια εφαρμόζονται και για γονέα ή φυσικό πρόσωπο των ειδικότερων αυτών κατηγοριών, που ασκεί την επιμέλεια ανήλικου τέκνου που δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. Η έκδοση προσωρινού ΑΜΚΑ εκτιμάται ότι θα είναι το «εισιτήριο» ώστε να εμβολιαστούν ευαίσθητες ομάδες, όπως οι μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Πώς εκδίδεται ο προσωρινός ΑΜΚΑ

Ο προσωρινός ΑΜΚΑ εκδίδεται μέσα από τα εξής βήματα:

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου παρέχει στην εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ή με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων Π.Α.Μ.Κ.Α. της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1. Ο δικαιούχος αναζητεί και ενημερώνεται για τον αριθμό Π.Α.Μ.Κ.Α. μέσω του ιστότοπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η απόδοση Π.Α.Μ.Κ.Α. στους δικαιούχους των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 1, πραγματοποιείται, κατόπιν αίτησής τους στο Κέντρο ή Κατάστημα Κράτησης, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του οποίου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις και υποβάλλει με μέσα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εταιρία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.) τη λίστα των αιτούντων δικαιούχων.
Αρμόδια για τη διενέργεια των μηχανογραφικών διαδικασιών απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α. ορίζεται η εταιρία Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. Κατά την κλήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόδοσης Π.Α.Μ.Κ.Α., η Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. εκδίδει Π.Α.Μ.Κ.Α., για κάθε δικαιούχο.
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων -ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Σε επόμενη φάση, όταν ο κάτοχος καταστεί δικαιούχος, ο προσωρινός ΑΜΚΑ μπορεί να μετατραπεί σε «κανονικός» ΑΜΚΑ. Η διαδικασία γίνεται μέσα από τα ΚΕΠ και τα γραφεία ΑΜΚΑ του e-ΕΦΚΑ.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.