ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

Πολλές φορές  στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί προτάσεις και υιοθετήθηκαν προγράμματα για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Ωστόσο παρά τις επιστημονικές επισημάνσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση της χώρας μας και τις προτάσεις για τη επίλυση των προβλημάτων αυτών, κοινή είναι η διαπίστωση ότι η Δ.Δ δεν είναι σε θέση να οδηγήσει τη χώρα στο Διοικητικό Εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη.

Οι παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης είναι πολλές ο λόγος όμως για τον οποίο η Δ.Δ παρουσιάζει τα προβλήματα αυτά είναι ένας και μοναδικός. Μέχρι σήμερα τουλάχιστον δεν υπήρξε πολιτική βούληση.

Από το 1981 μέχρι σήμερα η Δημόσια Διοίκηση αντί να αποτελέσει εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας αποτέλεσε εργαλείο για την προώθηση των κομματικών συμφερόντων και την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος.

Έτσι λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια βλέπαμε να καταργείται η ιεραρχία της Δημόσιας Διοίκησης και κάθε φορά που είχαμε κυβερνητική αλλαγή να έχουμε και αλλαγή όλης της ιεραρχίας της Δημόσιας Διοίκησης με επιβολή των κομματικών ημετέρων αντί των ικανοτέρων.

Είχαμε ακόμη την εισβολή εκατοντάδων συμβούλων- συνεργατών υπουργών, υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Νομαρχών, δημάρχων και προσφάτως Περιφερειαρχών κτλ.

Επίσης την τελευταία 30ετία είχαμε τη διόγκωση του δημόσιου τομέα με τη σύσταση εκατοντάδων νομικών προσώπων αλλά και οργανικών μονάδων κυρίως ιδιωτικού δικαίου, με μοναδικό σκοπό τον διορισμό ή την προώθηση ημετέρων.

Ακόμη είχαμε τη ψήφιση σωρεία διατάξεων για μετατροπή των συμβάσεων του προσωπικού ορισμένου χρόνου ( εκτάκτων) ,σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, χωρίς κανένα προγραμματισμό για τις πραγματικές ανάγκες της Διοίκησης, με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων του δημοσίου κατά εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) και πλέον και μάλιστα με υποβάθμιση της ποιότητας του, αφού ως επί το πλείστον το προσωπικό αυτό ήταν μειωμένων προσόντων.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Καλές είναι οι διαπιστώσεις των προβλημάτων αλλά χρειάζονται προτάσεις, υλοποιήσιμες, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης ώστε να καταστεί μοχλός ανάπτυξης και όχι τροχοπέδη, μια Δ.Δ που θα εξυπηρετεί τον πολίτη και όχι να τον ταλαιπωρεί και να τον δυναστεύει.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ

Η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να αλλάξει πορεία, να οδηγηθούμε σε μια Δημόσια Διοίκηση των αποτελεσμάτων που θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στον πολίτη. Να ξεφύγουμε από το γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης και να οδηγηθούμε σε ένα σύγχρονο σύστημα διοίκησης με στόχους .Ένα σύστημα που θα έχει τις βασικές αρχές της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ –ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

- Να εξετασθεί η αναγκαιότητα ύπαρξης πολλών υπηρεσιών και κρατικών νομικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένων Ανεξαρτήτων Αρχών και Σωμάτων Επιθεωρητών – Ελεγκτών που θα οδηγήσει σε κατάργηση ή συγχώνευση, χωρίς απαραιτήτως να οδηγηθούμε σε απολύσεις προσωπικού αλλά σε ανακατανομή του με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές θα διατυπωθούν σε νέους σύγχρονους οργανισμούς.

Κριτήρια για την κατάργηση- συγχώνευση θα πρέπει να είναι α) το έργο που επετέλεσαν τα τελευταία 5-10 χρόνια, σε συνδυασμό με το λειτουργικό κόστος και β) ή πιθανή ύπαρξη και άλλων φορέων που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό και γ) η εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ιδρύθηκαν.

- Σύνταξη νέων σύγχρονων οργανισμών στις δημόσιες υπηρεσίες και τα νπδδ, με σαφή την αποστολή τους, χωρίς επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, με σημαντική μείωση των οργανικών μονάδων που θα εξυπηρετούν το σκοπό- αποστολή και όχι τον υπάλληλο.

Επίσης στους νέους οργανισμούς θα πρέπει να περιγραφούν και οι θέσεις του προσωπικού κατά κλάδο, όσοι πραγματικά χρειάζονται για την εκπλήρωση της αποστολής του φορέα. Τυχόν πλεονάζον προσωπικό ανακατανέμεται στους φορείς του δημοσίου, με συγκεκριμένα κριτήρια και όχι με πολιτικά παιχνίδια. Όσοι, μετά την ανακατανομή εξακολουθούν να πλεονάζουν , οι θέσεις τους μετατρέπονται σε προσωποπαγείς και καταργούνται με την αποχώρηση τους.

- Ακόμη θα πρέπει να εξετασθεί η επαναφορά των Μονάδων Στρατηγικού Σχεδιασμού στα Υπουργεία και τα μεγάλα ΝΠΔΔ, η στελέχωση τους με υπαλλήλους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων και αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. Α και με σαφείς αρμοδιότητες.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

- Συγκρότηση μόνιμης Επιτροπής για τον εντοπισμό και κατάργηση περιττών δικαιολογητικών για την έκδοση των πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων, χωρίς συντεχνειακές ή άλλες σκοπιμότητες.

- Κατάργηση της συναρμοδιότητας, μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών ή νπδδ, στην έκδοση διοικητικών πράξεων.

- Μεταβίβαση, αποφασιστικών αρμοδιοτήτων, στα όργανα της ιεραρχίας ( Γενικούς Διευθυντές ).

- Κωδικοποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πολίτες να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται.

- Είναι αυτονόητο ότι επιτέλους η ανάπτυξη των συστημάτων Πληροφορικής ( Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση) στο δημόσιο τομέα θα πρέπει να προχωρήσει με γρήγορα βήματα ώστε να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει ωστόσο να ανατεθεί σε μια υπηρεσία η αρμοδιότητα παρακολούθησης της ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής, που θα δίνει οδηγίες αλλά και θα προωθεί τις ρυθμίσεις που απαιτούνται κάθε φορά και όχι κάθε φορέας να κάνει ότι θέλει.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΝΕΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ- ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

- Η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να αποκτήσει ένα σταθερό βαθμολογικό σύστημα, ( με σταθερή μόνιμη και όχι ιεραρχία με θητεία) που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία. Το ισχύον σύστημα για την επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι μεν αντικειμενικοποιημένο όχι όμως αξιοκρατικό. Ο υπάλληλος αντί να προσπαθεί να εξυπηρετήσει τον πολίτη κυνηγά τα πιστοποιητικά (σεμινάρια, μεταπτυχιακούς τίτλους) που θα του αυξήσουν τα μόρια για την επιλογή σε θέση προϊσταμένου.

- Μερική σύνδεση βαθμού με μισθό. Με το ν. 4024/2011 προβλέπεται κάτι σχετικό, ωστόσο η ποσόστωση είναι προβληματική ίσως και αντισυνταγματική.

- Με την καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους είναι εφικτή και η καθιέρωση επιδόματος παραγωγικότητας- επίτευξης στόχων, που θα αποτελέσει κίνητρο για τον υπάλληλο.

- Επανεξέταση πολλών αδειών που προβλέπονται για το προσωπικό, όπως οι συνδικαλιστικές, εκπαιδευτικές, ειδικές άδειες όπως και ο τρόπος χορήγησης τους.

- Η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης. Η απογραφή, δύο χρόνια μετά, δεν φαίνεται να έδωσε αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα στοιχεία για το προσωπικό.

ΣΤΕΓΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αξιοποίηση όλων των κτιρίων του Δημοσίου για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών. ( Ολυμπιακά Ακίνητα , Τουριστικά Ακίνητα, Ακίνητα Ασφαλιστικών Ταμείων και άλλων ΝΠΔΔ).

*Ο Κώστας Αργυρού είναι τέως Γενικός Διευθυντής του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.