ΕΛΛΑΔΑ

Από το ΑΣΕΠ

Πίνακες κινητικότητας εκπαιδευτικών

Τους προσωρινούς πίνακες του προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του υπουργείου Παιδείας, κατάρτισε το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας της κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, η Αρχή κατάρτισε:

α) Προσωρινούς πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.

β) Προσωρινό πίνακα διάθεσης.

γ) Πίνακα υπαλλήλων που παραμένουν σε διαθεσιμότητα διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

δ) Πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος, οι οποίοι, επίσης, παραμένουν σε διαθεσιμότητα.

Δείτε εδώ του πίνακες

Η καταχώρηση αυτών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα και αυτών που περιλαμβάνονται στον πίνακα απορριπτέων γίνεται με τον ΑΔΤ ή ΑΜΚΑ των υπαλλήλων, κατ' εφαρμογή της 62/2004 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τονίζεται, ότι η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων βασίζονται αποκλειστικά στους πίνακες συνδρομής κριτηρίων που απεστάλησαν από τις αρμόδιες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις προτιμήσεις των ενδιαφερόμενων.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα της σχετικής νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν, κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διάθεσης, ένσταση στο ΑΣΕΠ εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ, οι οποίες θα εξεταστούν από το αρμόδιο τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα προέλευσης.

Κατά τα ανωτέρω, η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από αύριο Σάββατο 26 Απριλίου έως και την πάροδο της Τετάρτης 30 Απριλίου 2014.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.