ΕΛΛΑΔΑ

Στις 21 Ιουνίου λήγει η προθεσμία

Εγγραφές μαθητών σε δημοτικά και νηπιαγωγεία: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Από την 1η Ιουνίου έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές των νηπίων και των μαθητών και θα ολοκληρωθούν στις 21 Ιουνίου.

Το νέο σχολικό έτος θα φοιτήσουν στα νηπιαγωγεία υποχρεωτικά τα νήπια που μέχρι την 31η Δεκεμβρίου συμπληρώνουν την ηλικία των 5 ετών, δηλαδή είναι γεννηθέντα το 2009.

Με την με αριθμ Φ.6/278/56068/Γ1/17-5-2011 (ΦΕΚ 1266/2011, τ.Β’), Υπουργική Απόφαση καθορίζεται ο τύπος της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Νηπίου, η οποία είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου.

Όσον αφορά τα προνήπια γίνονται δεκτά για φοίτηση στα νηπιαγωγεία με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις μετά την εγγραφή των νηπίων. Προνήπια ή νήπια δεύτερης ηλικίας είναι όσα παιδάκια συμπληρώνουν την 31 Δεκεμβρίου του 2014 το 4ο έτος της ηλικίας (γεννηθέντα το 2010). Για την εγγραφή των νηπίων 2ης ηλικίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 200/1998, (ΦΕΚ 161/1998, τ.Α’). Η φοίτηση των προνηπίων είναι προαιρετική.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις των γονέων για τη φοίτηση των νηπίων 2ης ηλικίας (προνήπια) είναι περισσότερες από τις προσφερόμενες θέσεις σύμφωνα με το ΠΔ 200/98, γίνεται κλήρωση.

Η κλήρωση γίνεται το ενώπιον επιτροπής που αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου και δύο εκπροσώπους των παρευρισκόμενων γονέων και κηδεμόνων. Με βάση τη σειρά κλήρωσης γίνεται η εγγραφή στο νηπιαγωγείο, καθώς και η πλήρωση των κενών θέσεων που τυχόν θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Κατ’ εξαίρεση και χωρίς κλήρωση εγγράφονται τα παρακάτω νήπια των δύο ηλικιών:

α) Τα δίδυμα αδέρφια εφόσον έχει κληρωθεί ο ένας από αυτούς.

β) Τα τέκνα πολυτέκνων.

γ) Τα τέκνα των νηπιαγωγών που διδάσκουν στο νηπιαγωγείο και των άλλων εκπαιδευτικών που εργάζονται σε συστεγαζόμενα με το νηπιαγωγείο σχολεία.

 

Για την εγγραφή στο νηπιαγωγείο απαιτούνται:

1.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο. Η αναζήτηση του πιστοποιητικού γίνεται αυτεπάγγελτα από τον/την Προϊστάμενο/η τoυ Nηπιαγωγείου.

2.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

4.Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

5.Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.

 

Δημοτικά Σχολεία

Σύμφωνα με την παρ. 1, εδ. β, του άρθρου 10 του Νόμου 2327, (ΦΕΚ 156/1995, τ.Α’), στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών, δηλαδή τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2008.

 

Για την εγγραφή στην Α' τάξη απαιτούνται:

1.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης και εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο. Η αναζήτηση του πιστοποιητικού γίνεται αυτεπάγγελτα από τον/την Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η τoυ δημοτικού σχολείου.

2.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

4.Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο (αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήριο συμβόλαιο κ.α.) ή υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου.

5.Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

 

Όσον αφορά το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (ΑΔΥΜ), ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό. Από την καθιέρωσή του καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου(πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης).

Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στη σχολική μονάδα (α) ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού και (β) στην έναρξη φοίτησης στη Δ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.