ΕΛΛΑΔΑ

Τα δικαιολογητικά

Το ΓΕΣ επιδοτεί τον παραθερισμό παιδιών ΑμεΑ

Μια κίνηση με κοινωνική ευαισθησία από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ενόψει μάλιστα και των καλοκαιρινών διακοπών.

Έτσι στο πλαίσιο της κοινωνικής μέριμνας, επιδοτείται για το έτος 2014 ο παραθερισμός τέκνων που εμπίπτουν στην κατηγορία «ΑμεΑ» του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Στρατου Ξηράς. Όπως γράφει το onmed.gr, ο παραθερισμός όμως πρέπει να γίνει σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις που πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές από την υφιστάμενη νομοθεσία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Σχετικό έγγραφο έχει αποσταλεί σε όλες τις Μονάδες-Σχηματισμούς-Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς, με το οποίο καθορίζονται η διαδικασία και οι ενέργειες λήψης της χορηγούμενης επιδότησης από τους δικαιούχους.

∆ικαιούχοι

∆ικαιούχοι επιδότησης είναι το ε.ε. στρατιωτικό προσωπικό, βαθµού από Μ. Λοχία και άνω, συµπεριλαµβανοµένων των µονιµοποιηθέντων ΕΠΟΠ καθώς και το υπηρετούν πολιτικό προσωπικό του ΓΕΣ.

Η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό µέχρι 55,23 € ηµερησίως και για παραθερισµό µέχρι 12 ηµερών. ∆ηλαδή η συνολική επιδότηση ανά τέκνο ΑΜΕΑ θα είναι 662,76 €.

Το δικαιούµενο επιδότησης προσωπικό πρέπει να υποβάλλει:

α. Πριν τον παραθερισµό

Δικαιολογητικά

Αναφορά επιθυµίας συµµετοχής των τέκνων ΑΜΕΑ τους ιεραρχικά, πληρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(1) Να έχει την επιµέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συµµετοχή και σε περίπτωση διαζευγµένου δικαιούχου την έγγραφη συγκατάθεση του/της συζύγου του (µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/∆ήµο ή Αστυνοµία), εάν δεν υφίσταται επιµέλεια, η οποία να προσκοµίζεται µαζί µε την επιθυµία συµµετοχής.

(2) Τα τέκνα που θα συµµετάσχουν να είναι ηλικίας από 10 έως 50 ετών (ηµεροµηνία γέννησης από 1/7/1964 µέχρι και 1/7/2004).

β. Μετά τον παραθερισµό

Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την επιδότησή τους, όπως παρακάτω:

(1) Πρωτότυπο θεωρημένο τιµολόγιο της Ιδιωτικής Κατασκήνωσης ή εξοφλητική απόδειξη αυτής σε περίπτωση έκδοσης επί πιστώσει τιµολογίου.

(2) Βεβαίωση από την Ιδιωτική Κατασκήνωση, που να αναφέρει τα στοιχεία της, το ονοματεπώνυμο του/των παιδιών που παραθέρισαν καθώς και τη χρονική διάρκεια του παραθερισµού τους.

(3) Υπεύθυνη ∆ήλωση του δικαιούχου, τα τέκνα του οποίου παραθέρισαν, θεωρηµένη από τον τηρούντα τα ατοµικά του έγγραφα, στην οποία να βεβαιώνεται το ονοµατεπώνυµο του τέκνου που παραθέρισε, η ονοµασία της κατασκήνωσης καθώς και η διάρκεια παραθερισµού του τέκνου.

5. Οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλουν ιεραρχικώς µέχρι 30 Ιουνίου 14, το έντυπο αίτησης-αναφοράς επιθυµίας τους.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.