ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη Προ Φόρων €125 εκατ. το 2o Τρίμηνο 2020 και Συνεχής Πρόοδος στα Θεμελιώδη

Τράπεζα Πειραιώς: Οικονομικά αποτελέσματα Α΄ εξαμήνου 2020

Άμεση Ανταπόκριση για τη Στήριξη Πελατών και Εργαζομένων έναντι των Επιπτώσεων του Covid-19 

 • Χορήγηση νέων δανείων ύψους €3,5δισ. από την αρχή του έτους ως τα τέλη Ιουλίου 2020, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων
 • Ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από την κρίση μέσω της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19» με €1,0δισ. και με επιπλέον €0,4δισ. χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος «ΤΕΠΙΧ ΙΙ»
 • Αναστολή καταβολής οφειλών ύψους €4δισ. σε ενήμερους πελάτες, στηρίζοντάς τους, ώστε να αντιμετωπίσουν ζητήματα ρευστότητας εξαιτίας του Covid-19
 • Αύξηση καταθέσεων ιδιωτικού τομέα κατά €0,8δισ. το πρώτο εξάμηνο του έτους
 • Επιτάχυνση της ψηφιακής διείσδυσης, με τετραπλασιασμό των εβδομαδιαίων εγγραφών στη winbank από τις αρχές Μαρτίου 2020 έναντι του προηγούμενου έτους, και με το 94% των συνολικών συναλλαγών να διεκπεραιώνονται μέσω winbank σε σχέση με 89% το προηγούμενο έτος
 • Αναγνώριση της αποφασιστικότητας της Τράπεζας στην αντιμετώπιση της κρίσης λόγω του Covid-19 από πελάτες και εργαζόμενους:
 • η Τράπεζα Πειραιώς κατατάχθηκε στο υψηλότερο 10% του Ευρωπαϊκού ανταγωνισμού σε πρόσφατη έρευνα ικανοποίησης πελατών (ΤRI*M)
 • το 81% των εργαζομένων είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα αντιμετώπισε την κρίση πανδημίας του Covid-19

 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου 6μήνου 2020 Επιδεικνύουν Ισχυρές Λειτουργικές Επιδόσεις

 • Καθαρά έσοδα από τόκους €727 εκατ., +1% σε ετήσια βάση
 • Καθαρά έσοδα από προμήθειες €151 εκατ., +3% σε ετήσια βάση
 • Λειτουργικά έξοδα μειωμένα κατά 10% σε ετήσια συγκρίσιμη βάση, στα €428εκατ.
 • Αποτέλεσμα προ προβλέψεων και φόρων στα €470 εκατ., +17% σε ετήσια βάση
 • Αυξημένες προβλέψεις στα €670 εκατ., με €341 εκατ. σχετιζόμενες με το Covid-19, ενσωματώνοντας τις εκτιμήσεις για το νέο μακροοικονομικό περιβάλλον στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας
 • Κέρδη προ φόρων εξαιρουμένων των επιπτώσεων του Covid-19 στα €126 εκατ. το 6μηνο 2020 έναντι €57 εκατ. την ίδια περίοδο πέρυσι

 

Κεφαλαιακή Θέση & Προφίλ Ρευστότητας, Εξελίξεις Χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ)

 • Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%, δείκτης CET-1 στο 14,0%
 • Ισχυρός δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 169%, δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 83%
 • Η οργανική μείωση των ΜΕΑ συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση €1,1δισ. από την αρχή του έτους
 • Δεσμευτική προσφορά για €0,6δισ. χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ άνευ εξασφαλίσεων (Iris)

 

Δήλωση Διοίκησης:  

«Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιμετωπίσαμε αυτό που ελπίζουμε να ήταν η κορύφωση της πανδημικής κρίσης, όσο και τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, ενώ τον Ιούνιο επιταχύνθηκε η επανεκκίνηση των περισσότερων από τους τομείς της οικονομίας. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, συνεχίσαμε να δίνουμε τη μέγιστη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών μας. 

Η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε στήριξη στους πελάτες της, χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €3,5δισ. από την αρχή του έτους, καλύπτοντας την αυξημένη ζήτηση πιστώσεων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19», στοχεύοντας στην ενίσχυση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, παρέχοντας δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους €1,0δισ., καθώς και στο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», παρέχοντας χρηματοδότηση ύψους €0,4δισ. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει προετοιμαστεί για το νέο πρόγραμμα επιδότησης δόσεων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Δάνεια ενήμερων πελατών ύψους €4 δισ. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα αναστολής καταβολής οφειλών. Η ζήτηση για αναστολή καταβολής οφειλών σταδιακά περιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη και τις εναλλακτικές δυνατότητες που διατίθενται μέσω των κρατικών προγραμμάτων στήριξης.  

H ποιότητα του ενεργητικού διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, χάρις στα προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του έτους, μειώσαμε το απόθεμα ΜΕΑ κατά €0,8δισ. Επιπλέον, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για το μη οργανικό τμήμα της στρατηγικής μας για τη μείωση των ΜΕΑ. Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ στη συναλλαγή Vega ύψους €5δισ., το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο της προκαταρκτικής πιστοληπτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιπλέον, στο τέλος Ιουλίου λάβαμε δεσμευτική προσφορά για το χωρίς εξασφαλίσεις χαρτοφυλάκιο ΜΕΑ Iris, ύψους €0,6δισ. 

Η κεφαλαιακή μας θέση βελτιώθηκε το 2ο τρίμηνο του 2020. Στα τέλη Ιουνίου 2020, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 16,0%  με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων για την επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ  9, έναντι 15,1% τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη CET1 στο 14,0% έναντι 13,1% το προηγούμενο τρίμηνο. 

H Τράπεζα σημείωσε ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα κατά το 1ο εξάμηνο 2020. Τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά +1% και + 3% αντίστοιχα, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε περαιτέρω κατά 10% ετησίως σε συγκρίσιμη βάση. Τα αποτελέσματα προ προβλέψεων και φόρων ανήλθαν στα €470 εκατ., κατά 17% υψηλότερα σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €670 εκατ., με €341 εκατ. από αυτές  να σχετίζονται με το Covid-19. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα κατά €215 εκατ. έχοντας ενσωματώσει την επίπτωση της πανδημίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ενώ εξαιρουμένων των επιπτώσεων ανήλθαν σε κέρδη προ φόρων €126 εκατ.  

Συνεχίζουμε επιμελώς το σχέδιο μετασχηματισμού της Τράπεζας, με στόχο αυτό να έχει οριστικοποιηθεί πλήρως μέχρι το τέλος του έτους. Στρατηγική μας στόχευση παραμένει μια αποτελεσματική, με υγιή στοιχεία ενεργητικού, κερδοφόρα τράπεζα, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και της ελληνικής οικονομίας, και είμαστε δεσμευμένοι σε αυτήν». 

Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος

 

Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από  τόκους λόγω μειωμένου κόστους χρηματοδότη-σης  Τα καθαρά έσοδα τόκων ανήλθαν σε €367εκατ. το 2ο 3μηνο 2020, αυξημένα κατά 2% σε ετήσια και τριμηνιαία βάση. Το αντίστοιχο κόστος των  έντοκων εξόδων ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικό, σημειώνοντας 17% μείωση ετησίως και 7% σε τριμηνιαία βάση. Ακολούθως, η σημαντική συγκράτηση του κόστους καταθέσεων και η αξιοποίηση του μηχανισμού LTRO/TLTRO της ΕΚΤ απορρόφησε το κόστος των δύο εκδόσεων Tier 2. Επιπλέον, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων μειώθηκε σε 20μ.β. το 2ο 3μηνο 2020 από 26μ.β. το 1ο 3μηνο 2020. Επιπρόσθετα, οι νέες εκταμιεύσεις, καθώς και η αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων συνετέλεσαν στην ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) κατά το 2ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε 2,3%. από 2,4%. το 1ο 3μηνο 2020, κίνηση που αντανακλά την αύξηση του ενεργητικού της Τράπεζας. 
Τα έσοδα προμηθειών & τα χρηματο-οικονομικά αποτελέσματα ενισχύθηκανΤα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €80εκατ. το 2ο 3μηνο 2020, +3% σε ετήσια και +12% σε τριμηνιαία βάση. Κύριοι συντελεστές της αύξησης των προμηθειών ήταν η εκταμίευση νέων δανείων, η διαχείριση περιουσίας, καθώς και η επενδυτική τραπεζική. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ως ποσοστό του ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε 0,5% το 2ο 3μηνο 2020, αυξημένα κατά 3μ.β. συγκρινόμενα με το 1ο 3μηνο 2020.  Η Τράπεζα κατάφερε να ανακτήσει τις απώλειες του 1ου 3μήνου 2020  λόγω της μεταβλητότητας της αγοράς στο εμπορικό της χαρτοφυλάκιο. 
Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν περαιτέρωΤα λειτουργικά έξοδα το 2ο 3μηνο 2020 ανήλθαν σε €225εκατ. (-14% ετησίως και -1% τριμηνιαίως), περιλαμβάνοντας την προμήθεια που καταβλήθηκε  προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ. Αν εξαιρεθεί αυτή η προμήθεια, καθώς και το κόστος εθελούσιας εξόδου το 2ο 3μηνο 2019, τα λειτουργικά έξοδα  το 2ο 3μηνο 2020 είναι μειωμένα κατά 13% σε ετήσια και 1% σε τριμηνιαία βάση. Ο δείκτης  κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 44% το 2ο 3μηνο 2020 έναντι 55% το 1ο 3μηνο 2020. Οι δαπάνες προσωπικού μειώθηκαν κατά 24% ετησίως, καθώς η Τράπεζα επωμίσθηκε το όφελος της απόσχισης της πλατφόρμας διαχείρισης ΜΕΑ και το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου το 2019. Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς παραμένει εντός στόχου για μείωση των λειτουργικών εξόδων της με μέσο μονοψήφιο ρυθμό κατά το 2020, μετά από τη μείωσή τους σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά 6% το 2019. 
Αύξηση των κερδών προ φόρων και προβλέψεωνΤα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €285εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 από €187εκατ. το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος, με αύξηση κατά 52% ετησίως. Επιπλέον, τα βασικά τραπεζικά έσοδα μείον τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα, ανήλθαν σε €222εκατ. το 2ο 3μηνο 2020, 17% υψηλότερα σε ετήσια βάση και 9% σε τριμηνιαία, αναδεικνύοντας τις προοπτικές των βασικών λειτουργιών της Τράπεζας. 
Απομειώσεις δανείων σύμφωνα με την εκτίμηση για το 2020Το σύνολο απομειώσεων κατά το 2ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε €160εκατ. από €153εκατ. κατά την ίδια περσινή περίοδο. Το έξοδο προβλέψεων δανείων διαμορφώθηκε σε €142εκατ. σε σύγκριση με €146εκατ. το 2ο 3μηνο 2019. Ως ποσοστό των δανείων μετά από προβλέψεις, οι απομειώσεις διαμορφώθηκαν στις 137μ.β. σε σύγκριση με 153μ.β. το 2ο 3μηνο 2019. Οι προβλέψεις για τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού διαμορφώθηκαν σε €18εκατ. σε σύγκριση με €7εκατ. το 2ο 3μηνο 2019. Συνολικά για το 1ο 6μηνο 2020 οι προβλέψεις ανέρχονται σε €670εκατ., από τις οποίες €580εκατ. αφορούν στα δάνεια και €90εκατ. σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού, ενώ σχετιζόμενες με Covid-19 είναι €274εκατ. και €67εκατ. αντίστοιχα. 
Βελτιωμένο αποτέλεσμα μεταξύ των τριμήνων 2020

 

Το προ φόρων αποτέλεσμα κατά το 2ο 3μηνο 2020 διαμορφώθηκε σε κέρδος €125εκατ. έναντι ζημίας €340εκατ. το 1ο 3μηνο 2020 (περιλαμβάνοντας προβλέψεις €324εκατ. που αποτυπώνουν τις επιπτώσεις του Covid-19). Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €82εκατ. το 2ο 3μηνο 2020 σε σύγκριση με €19εκατ. το 2ο 3μηνο 2019 και ζημία €232εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων: Σταθερές τάσεις σε όλες τις γραμμές  

Για πληρέστερη αναφορά σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και τους δείκτες της Τράπεζας Πειραιώς, πρβλ. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2020 και Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση (η δεύτερη θα είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας στις 7 Αυγούστου 2020).

 Βασικά Σημεία Ισολογισμού: Πιστωτική Επέκταση κι Ισχυρή Ρευστότητα

 

 

Καταθέσεις +2% ετησίως με χαμηλότερο κόστοςΟι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν σε €45,7δισ. στο τέλος του Ιουνίου 2020, με αύξηση κατά 2% ετησίως. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά €0,8δισ. από την αρχή του έτους, με βελτίωση σε όλες τις πελατειακές κατηγορίες ακολουθώντας την τάση που παρατηρείται και στις λοιπές ευρωπαϊκές οικονομίες. Η βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει την Τράπεζα περισσότερο εστιασμένη σε θέματα κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά της να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των εξόδων τόκων.
Ενισχυμένο προφίλ ρευστότητας και χρηματοδότησης  με δείκτη LCR στο 169%Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σε €7,0δισ. στις 30 Ιουνίου 2020 από €0,4δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019, μέσω της αξιοποίησης της χρηματοδότησης των πράξεων  μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (TLTRO). Αυτό ακολούθησε την απόφαση της Τράπεζας να επωφεληθεί από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και να μεταφέρει τις θέσεις από διατραπεζικά repoς σε χρηματοδότηση ΤLTRO από την ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η χρήση της διατραπεζικής αγοράς repos περιορίστηκε σε €0,1δισ. στις 30 Ιουνίου 2020. Η Τράπεζα Πειραιώς αύξησε τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 169% στις 30 Ιουνίου 2020 από 117% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε από την αρχή της χρονιάςΤα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών ανήλθαν σε €48,3δισ. στα τέλη Ιουνίου 2020 και μετά από προβλέψεις στα €37,8δισ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά €0,4δισ. κατά το 2ο 3μηνο 2020 και €0,8 δισ. ετησίως, με τις επιχειρηματικές χορηγήσεις να οδηγούν την άνοδο (+€0,9δισ. ετησίως). Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων έφτασαν τα €2,6δισ. στο τέλος Ιουνίου 2020, σε πορεία επίτευξης στόχου νέων εκταμιεύσεων ύψους €5δισ. το 2020. Ο λόγος δανείων μετά από προβλέψεις ως τις προς καταθέσεις του Ομίλου βελτιώθηκε στο 83% σε σχέση με 85% ένα χρόνο πριν.
Οι δείκτες κεφα-λαιακής επάρκειας βελτιώθηκανΟ δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν στο 14,0%, ενώ ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας στο 16,0%.  Σε pro-forma βάση για την αναμενόμενη μεταβολή της αποτίμησης  λογισμικού και την αντίστοιχη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τα διακρατούμενα προς πώληση χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται σε 16,1%, ενώ  ο δείκτης  κεφαλαιακής επάρκειας CET1 σε 14,1%.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκαν σε 11,5% and 13,5% αντίστοιχα.

Συνεχίζεται η εξυγίανση των ΜΕΑΤα ΜΕΑ μειώθηκαν για 18ο συνεχόμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε €23,3δισ. στο τέλος Ιουνίου 2020 από €24,5δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ από σωρευτικές προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 45%. Οι συνολικές εισροές ΜΕΑ ήταν χαμηλότερες σε τριμηνιαία βάση στο 2ο 3μηνο 2020, ενώ o ρυθμός των εξυγιασμένων και αναδιαρθρωμένων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε αμετάβλητος.
Μη οργανική μείωση ΜΕΑΗ Τράπεζα έλαβε δεσμευτική προσφορά για την πώληση €0,6δισ. χαρτοφυλακίου ΜΕΑ (Iris) στο τέλος Ιουλίου.

Αναφορικά με την τιτλοποίηση των στεγαστικών ΜΕΑ Phoenix (€2δισ.), η προκαταρκτική αξιολόγηση από οίκο πιστοληπτικής διαβάθμισης έχει ολοκληρωθεί, επιβεβαιώνοντας το ύψος των senior ομολογιών, ενώ αντίστοιχα για τη συναλλαγή Vega των €5δισ., το επιχειρηματικό σχέδιο και το στάδιο προκαταρκτικής αξιολόγησης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Άμεση Αντιμετώπιση των Συνεπειών του Covid-19 για την Προστασία Όλων των Ενδιαφερόμενων Μερών  

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας υπεύθυνα σύμφωνα με το ESG πρόγραμμά της, συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό εξάπλωσης του Covid-19, καθώς και στον μετριασμό τυχόν σχετικών επιπτώσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και συνεργάζεται με την Κυβέρνηση και τις Εποπτικές Αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας και της διαταραχής της οικονομικής δραστηριότητας.
Μορατόρια (αναστολές πληρωμών δανείων)Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοίνωσε τη στήριξη επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων (εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις) που πλήττονται από το Covid-19. Για την κατηγορία των φυσικών προσώπων, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν αναστολή των δόσεων των ενήμερων δανείων τους για διάστημα τριών μηνών, με δυνατότητα παράτασης της αναστολής μέχρι το τέλος του έτους. Για τις πληγείσες επιχειρήσεις αντίστοιχα, οι τράπεζες προσφέρουν αναστολή της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου ενήμερων δανείων. H εφαρμογή της αναστολής της πληρωμής των δόσεων κεφαλαίου δανείων  από την Τράπεζα Πειραιώς διαμορφώθηκε στα €4δισ., εκ των οποίων σχεδόν τα μισά σχετίζονταν με πελάτες λιανικής και τα υπόλοιπα  με επιχειρηματικούς πελάτες.
Προγράμματα χρηματοδότησης Ελληνικού Δημοσίου

 

 

 

 

 

Προκειμένου να στηρίξει τους πελάτες της, η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο μέσω της παροχής εγγύησης, όσο και επιδοτήσεων επιτοκίου. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του υπο-προγράμματος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας «Εγγυοδοτικό Ταμείο για το Covid-19» με σκοπό τη διευκόλυνση των ΜΜΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων με κεφάλαιο κίνησης, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαθέσει συνολικό ποσό ύψους €1,0δισ. από σύνολο €3,6δισ. της αγοράς. Επίσης, στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης για 2ετή επιδότηση επιτοκίου σε νέες χρηματοδοτήσεις προς πληγείσες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, η Τράπεζα συμμετέχει με 3,2 χιλιάδες εγκεκριμένα αιτήματα συνολικού ύψους δανείων €0,4δισ. επί συνόλου €1,4δισ. για την ελληνική αγορά. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επιπλέον το νέο «Πρόγραμμα Γέφυρα» περί επιδότησης δανείων με προσημείωση κύριας κατοικίας που θα καλύπτει τόσο εξυπηρετούμενα όσο και μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν πληγεί από την κρίση λόγω Covid-19. Το συνολικό ύψους του προϋπολογισμού του προγράμματος θα ανέλθει σε περίπου €1δισ. Όλοι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα από τις αρχές Αυγούστου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Για την Τράπεζα Πειραιώς, το επιλέξιμο χαρτοφυλάκιο εκτιμάται σε €1,2-1,4δισ. από €1,6 δισ. σε αναστολή πληρωμών δόσεων.
Τεχνολογία & ψηφιακή τραπεζική  Οι πελάτες στηρίζουν και επωφελούνται από λύσεις που παρέχονται από τις ψηφιακές υπηρεσίες της Τράπεζας. Συνεχίζεται η καταγραφή ιστορικά υψηλού αριθμού νέων εγγραφών πελατών, ενώ οι συνολικές ψηφιακές συναλλαγές αυξήθηκαν επίσης.
Ενέργειες για τη στήριξη της κοινωνίαςΗ Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού (20 αναπνευστήρες), οι οποίοι επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Η Τράπεζα Πειραιώς προέτρεψε επίσης τους πελάτες της για να συμμετάσχουν στη συλλογική προσπάθεια, χρησιμοποιώντας την online υπηρεσία «Pay & Save». Οι πελάτες εξοικονόμησαν συνολικά €0,4εκατ. και η Τράπεζα προσέφερε το αντίστοιχο ποσό για τις ανάγκες αντιμετώπισης της πανδημίας. Προκειμένου να υποστηρίξει τις ευάλωτες ομάδες, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη διάθεση 26 εξοπλισμένων και λειτουργικών κατοικιών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα για τη φιλοξενία καρκινοπαθών, καθώς και των συγγενών και συνοδών τους, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

 

 

 

ΕργαζόμενοιΗ Τράπεζα Πειραιώς είναι σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και υιοθετεί καθορισμένα πρωτόκολλα, εφαρμόζοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα τα οποία προτείνονται για την πρόληψη και την προστασία των εργαζόμενων της, θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την υγεία και την ασφάλειά του. Το πρόγραμμα για τη σταδιακή επιστροφή στο χώρο εργασίας είναι ευθυγραμμισμένο με επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες αποστάσεις ασφαλείας έχουν υιοθετηθεί, ενώ δράσεις και μέτρα έχουν καθοριστεί με σκοπό την διαχείριση της επισκεψιμότητας των πελατών στο δίκτυο καταστημάτων. Επιπλέον, έχουν υιοθετηθεί ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και αποτελεσματικές πρακτικές εργασίας εξ αποστάσεως, οι οποίες συμβάλουν ενεργά στη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας εν μέσω της κρίσης. Αποτελεσματικές πρακτικές αναπτύσσονται για εργασία από το σπίτι, τις οποίες κάνει χρήση περίπου το 15% του συνολικού εργατικού δυναμικού, στοχεύοντας στην επίτευξη της υψηλής απόδοσης και της υπευθυνότητας των εργαζομένων. Καινοτόμα κανάλια επικοινωνίας έχουν χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφόρηση όλες τις ώρες (πύλη «Connected»). Η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της Τράπεζας Πειραιώς αναβαθμίστηκε, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε όλους. Το νέο περιβάλλον εκμάθησης της Τράπεζας ονομάζεται «Upgreat Digital Platform”. Προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό σχετιζόμενο με επιχειρηματικά θέματα, εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό και δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι σε e-learning μαθήματα και σε εικονικές τάξεις για θέματα ασφάλειας, υγείας και ευεξίας στο σπίτι.

 

Νέος Εταιρικός Μετασχηματισμός

Κατάρτιση νέου σχεδίου μετασχηματισμού και έναρξη εφαρμογής τουΗ Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας την πρόοδο της περιόδου 2017-2019, ολοκλήρωσε τον Ιούλιο 2020 τη φάση κατάρτισης του νέου σχεδίου μετασχηματισμού της, ξεκινώντας την εφαρμογή του για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Οι βασικοί στόχοι του σχεδίου είναι:

·      η αναβάθμιση της εμπορικής πλατφόρμας της Τράπεζας, ενισχύοντας τις νέες τραπεζικές εργασίες μέσω της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας πλήρως τις επιχειρήσεις υψηλής δυναμικής και προοπτικής

·      η ανάδειξη της Τράπεζας Πειραιώς σε τράπεζα πρώτης επιλογής των πελατών, μέσω πελατοκεντρικής, ψηφιακά πρωτοποριακής και στοχευμένης πρότασης για τη δημιουργία αξίας

·      η ενίσχυση και ενδυνάμωση του ταλέντου εντός της Τράπεζας μέσω αποτελεσματικού προφίλ στελέχωσης για το ανθρώπινο δυναμικό

·      η προώθηση απλοποίησης και  αυτοματισμών σε όλους τους τομείς για την επίτευξη εξοικονόμησης κόστους εξυπηρέτησης και απελευθέρωσης πόρων, ώστε να δοθεί έμφαση στις εμπορικές δραστηριότητες.

 

Οι μεσοπρόθεσμες προσδοκίες της Τράπεζας Πειραιώς στοχεύουν σε μια τράπεζα:

 

·       με αποτελεσματική δομή και με μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 20% μεσοπρόθεσμα

·       ψηφιακή, με τριπλασιασμό των ψηφιακών πωλήσεων, σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα

·       διαφοροποιημένη, με μεταβολή της αναλογίας συνεισφοράς των καθαρών εσόδων από προμήθειες και καθαρών εσόδων από τόκους από ~20%-80%, σε ~30%-70%

·       καινοτόμο, με ενίσχυση του χρόνου εργασιών πληροφορικής που επενδύεται σε πρωτοβουλίες αναβάθμισης κατά 35%

·       εστιασμένη στον στόχο, αυξάνοντας τον χρόνο που αφιερώνεται σε δραστηριότητες παραγωγής εσόδων στο δίκτυο καταστημάτων κατά >50%

·       με υγιή στοιχεία ενεργητικού, επιτυγχάνοντας μονοψήφιο δείκτη ΜΕΑ

·       παραγωγική, αυξάνοντας τα μεγέθη και τα βασικά έσοδα ανά εργαζόμενο.

 

 

 

Επιλεγμένα Στοιχεία Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Ενοποιημένα Στοιχεία (ποσά σε € εκατ.)30.06.2031.03.20Δ% τριμηνιαίως30.06.2030.06.19Δ%

ετησίως

Επιλεγμένα Στοιχεία Ισολογισμού      
       
Ενεργητικό64.38260.3787%64.38259.2389%
Καταθέσεις45.70646.697-2%45.70644.8902%
Δάνεια προ Απομειώσεων και Προσαρμογών48.30648.676-1%48.30650.757-5%
Σωρευμένες Προβλέψεις10.51410.990-4%10.51412.581-16%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων7.6487.5092%7.6487.6510%
       
Επιλεγμένα Αποτελέσματα2ο 3μ 20201ο 3μ 2020Δ %

τριμηνιαίως

1o 6μ 20201ο 6μ 2019Δ%

ετησίως

       
Καθαρά Έσοδα Τόκων3673602%7277191%
Καθαρά Έσοδα Προμηθειών807112%1511463%
Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρ/κίου52(33)-184-
Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα & Μερίσματα1114-23%24252%
       
       
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων51041224%9228933%
       
Δαπάνες Προσωπικού(105)(107)-2%(212)(259)-18%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(105)(107)-2%(212)(243)-13%
Γενικά Διοικητικά Έξοδα(91)(91)0%(182)(172)6%
Αποσβέσεις και Λοιπά Έξοδα(29)(29)-1%(58)(61)-4%
Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων(225)(227)-1%(452)(492)-8%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εξόδων 1(225)(227)-1%(452)(476)-5%
       
Κέρδη Προ Φόρων & Προβλέψεων28518554%47040217%
- εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και εξόδων28518554%47041713%
       
Έξοδο Προβλέψεων(160)(510)2-(670)2(334)-
-εκ των οποίων σχετιζόμενες με Covid-19(17)(324)-(341)--
Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς0(16)-(16)(11)46%
       
Αποτελέσματα Προ Φόρων125(340)2-(215)257-
- εξαιρουμένων εκτάκτων εσόδων και εξόδων142(16)-12673-
       
Φόρος Εισοδήματος(41)110-70(25)-
       
Καθαρά Αποτελέσματα82(232)2-(150)238-
Αποτελέσματα Μετόχων από Συνεχ. Δραστ/τες85(230)2-(144)234-
       
Δικαιώματα Μειοψηφίας από Συνεχ. Δραστ/τες(1)0-(1)(2)-
Αποτελέσματα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων(2)(2)-(5)7-

 

 • Τα έκτακτα αποτελέσματα αφορούν έξοδα του προγράμματος αποχώρησης το 2019
 • Περιλαμβάνεται η επίδραση του Covid-19 στις απομειώσεις αξίας δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού

 

Νέες Εκταμιεύσεις Δανείων (€δισ.)                                               
Καταθέσεις Ιδιωτικού Τομέα στην Ελλάδα (€δισ.)

 

Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα | Ελλάδα (€δισ.)                                               
Επαναλαμβανόμενο Κόστος (€εκατ.)    (σε συγκρίσιμη βάση)                                       
Βασικά Τραπεζικά Έσοδα (€εκατ.)

 

Εξυπηρετούμενα Δάνεια | Ελλάδα (€δισ.)                                               

ΓΛΩΣΣΑΡΙ / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚOI ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΔΜΑ) ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΜΙΛΟΥ

#Δείκτης Μέτρησης ΑπόδοσηςΕπεξήγηση
1Μη επαναλαμβανόμενα  (εφάπαξ) στοιχεία αποτελεσμάτωνΤα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία για το 2ο 3μηνο 2019 περιλαμβάνουν €16εκατ. δαπάνες προγράμματος εθελούσιας εξόδου VES
2Συνολικό Προσαρμοσμένο ΕνεργητικόΣύνολο ενεργητικού εξαιρουμένων €0,1δισ. διακοπτόμενων δραστηριοτήτων στις 30 Ιουνίου 2019, στις 31 Μαρτίου 2020 και στις 30 Ιουνίου 2020 .
3Επίπτωση του COVID-19Η επίπτωση του COVID-19 περιλαμβάνει €324εκατ. από επιπλέον αναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και άλλων στοιχείων ενεργητικού ώστε να αντικατοπτρίζουν τις επιδεινούμενες οικονομικές προοπτικές ως αποτέλεσμα του COVID-19 το 1ο 3μηνο 2020 και €17εκατ. το 2ο 3μηνο 2020
4Απομειώσεις ή ΠροβλέψειςΑναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος συν (+) Ζημίες απομείωσης λοιπών στοιχείων ενεργητικού συν (+) Ζημίες απομειώσεων χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων συν (+) Απομείωση αξίας θυγατρικών και συγγενών εταιρειών συν (+) Απομείωση αξίας ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων ενεργητικού συν (+) Λοιπές ζημίες απομειώσεων
5Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) ΔανείωνΑναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος
6Απομειώσεις (Έξοδο προβλέψεων) Δανείων προς Δάνεια μετά από ΠροβλέψειςΑναμενόμενες ζημίες απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο σε ετησιοποιημένη βάση - εξαιρουμένης της επίπτωσης του Covid-19 που δεν ετησιοποιείται - προς (/) Δάνεια μετά από προβλέψεις
7Αποτέλεσμα προ (φόρων και) προβλέψεωνΚέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος
8Αποτέλεσμα (κέρδη) προ φόρων, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19Κέρδη / ζημία προ φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης της επίπτωσης από τον COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #3
9Βασικά τραπεζικά έσοδα μείον  Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά ΈξοδαΚαθαρά έσοδα τόκων συν (+) καθαρά έσοδα προμηθειών μείον (-) λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #1
10Δάνεια προ ΠροβλέψεωνΔάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών στο αποσβέσιμο κόστος προ αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
11Δάνεια μετά από ΠροβλέψειςΔάνεια μετά από προβλέψεις στο αποσβέσιμο κόστος
12Δείκτης δανείων προς καταθέσειςΔάνεια μετά από προβλέψεις προς (/) Καταθέσεις
13Δείκτης Κάλυψης ΜΕΑ από αναμενόμενες πιστωτικές ζημιέςΑναμενόμενες πιστωτικές ζημιές προς (/) ΜΕΑ
14Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR)Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας ώστε μια τράπεζα να επιβιώσει από ένα σημαντικό σενάριο ακραίων καταστάσεων που διαρκεί έναν μήνα
 Δείκτης κόστους προς έσοδα (Επαναλαμβανόμενος)Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από προβλέψεις προς (/) Συνολικά καθαρά έσοδα, εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1
15Δείκτης ΜΕΑΜη εξυπηρετούμενα ανοίγματα προς (/) Δάνεια προ προβλέψεων
16Εξυπηρετούμενα ΔάνειαΔάνεια προ προβλέψεων μείον (-) ΜΕΑ
17Έσοδα προ προβλέψεων σε επαναλαμβανόμενη βάσηΑποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων που σχετίζονται με την αντίστοιχη περίοδο, σύμφωνα με το στοιχείο #1
18Έσοδα προ προβλέψεων σε συγκρίσιμη βάσηΑποτελέσματα προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρου εισοδήματος, εξαιρουμένης της επίπτωσης του COVID-19 σύμφωνα με το στοιχείο #3 και της προμήθειας διαχείρισης προς τον διαχειριστή των ΜΕΑ σύμφωνα με το στοιχείο #23
17Καθαρό περιθώριο επιτοκίου (NIM)Καθαρά έσοδα τόκων σε ετησιοποιημένη βάση προς (/) Συνολικό προσαρμοσμένο ενεργητικό σύμφωνα με το στοιχείο #2
18Καθαρά έσοδαΣύνολο καθαρών εσόδων
19Καθαρό κέρδοςΚέρδη/(Ζημίες) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούντα στους μετόχους της Τράπεζας
20Καταθέσεις ή Καταθέσεις ΠελατώνΥποχρεώσεις προς πελάτες
21Καταθέσεις Ιδιωτικού ΤομέαΚαταθέσεις πελατών εξαιρουμένων των καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα Πειραιώς
22Λειτουργικά Έξοδα (κόστος)Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις
23Λειτουργικά Έξοδα (κόστος) σε συγκρίσιμη βάσηΣύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από τις προβλέψεις, εξαιρουμένης της προμήθειας διαχείρισης στον διαχειριστή ΜΕΑ το 1ο  και 2ο 3μηνο του 2020 ύψους €12 εκατ. και €11 εκατ. αντίστοιχα που καταγράφηκε στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
24Λειτουργικά Έξοδα (Επαναλαμβανόμενα)Λειτουργικά έξοδα εξαιρουμένων των εφάπαξ στοιχείων σύμφωνα με το στοιχείο #1
25LCR (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας)Δείκτης κάλυψης ρευστότητας είναι το ποσό του επαρκούς αποθέματος ασφαλείας ρευστότητας για μια τράπεζα να επιβιώσει ένα σημαντικό σενάριο ακραίων καταστάσεων διάρκειας ενός μηνός
26Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (MEA - NPE)Πιστοδοτικά ανοίγματα εντός ισολογισμού προ προβλέψεων, τα οποία: (α) έχουν καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (β) έχουν υποστεί απομείωση ή ο οφειλέτης κρίνεται απίθανο να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις (UTP) του πλήρως χωρίς τη ρευστοποίηση καλυμμάτων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποσού σε καθυστέρηση ή του αριθμού των ημερών καθυστέρησης (γ) έχουν υποστεί ρύθμιση και δεν έχει εκπνεύσει η περίοδος παρακολούθησης κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (δ) έχουν επιμόλυνση από τα (α) ποσά, κατά τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ή UTP.
27Pro-forma Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής ΕπάρκειαςΣυνολικά εποπτικά κεφάλαια, όπως ορίζονται από την Οδηγία (EU) No 575/2013, προσθέτοντας (+) στον αριθμητή την αναμενόμενη μεταβολή της προληπτικής αποτίμησης του λογισμικού (περίπου €30 εκατ.) και αφαιρώντας (-) €0,2δις από τον παρονομαστή για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων ΜΕΑ
28Pro-forma Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας CET-1Κεφάλαια CET1, όπως ορίζονται από την Οδηγία (EU) No 575/2013, προσθέτοντας (+) στον αριθμητή την αναμενόμενη μεταβολή της προληπτικής αποτίμησης του λογισμικού (περίπου €30 εκατ.) και αφαιρώντας (-) €0,2δις από τον παρονομαστή για την αναμενόμενη ελάφρυνση του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού από τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων δανείων ΜΕΑ
29Σωρευμένες ΠροβλέψειςΑναμενόμενες πιστωτικές ζημιές

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Οποιεσδήποτε προβλέψεις ή άλλες εκτιμήσεις στην παρούσα ανακοίνωση, συμπεριλαμβανομένων εκτιμήσεων αναφορικά με την απόδοση και την επίδοσή μας και παρατηρήσεων αναφορικά με τους στόχους και τη στρατηγική μας ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών μας, υπερισχύουν τυχόν προηγούμενων σχετικών προβλέψεων ή άλλων εκτιμήσεων και αποτελούν δηλώσεις για μελλοντικές εκτιμήσεις βασισμένες σε υποθέσεις και πεποιθήσεις, σε συνάρτηση με πληροφόρηση που είναι διαθέσιμη προς το παρόν στην Τράπεζα, η οποία μπορεί να μην είναι η ορθή. Αυτές οι υποθέσεις και πεποιθήσεις μπορεί να επηρεάζονται από παράγοντες που βρίσκονται εντός ή εκτός του ελέγχου μας και τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από οποιεσδήποτε εκτιμήσεις και προβλέψεις. Παράγοντες που επηρεάζουν τα πραγματικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διακυμάνσεις των επιτοκίων και των χρηματιστηριακών δεικτών, τις επιπτώσεις του ανταγωνισμού στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούμαστε και τις αλλαγές στις οικονομικές συνθήκες και στο κανονιστικό πλαίσιο.

Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης ή διαμεσολάβηση προσφοράς για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου ή μέσου ή για συμμετοχή σε οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Κανένα μέρος αυτού του δελτίου τύπου δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή σύσταση για πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής. Δεν παρέχεται καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου και κανένας ισχυρισμός δεν γίνεται ότι οποιαδήποτε μελλοντική προσφορά για συναλλαγή οποιωνδήποτε χρεογράφων θα συμμορφώνεται με τυχόν όρους που πιθανόν να περιλαμβάνονται στο παρόν. Πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, οι επενδυτές θα πρέπει να προσδιορίσουν τους οικονομικούς κινδύνους και τα οφέλη, καθώς και τις νομικές, φορολογικές και λογιστικές συνέπειες, καθώς και την ικανότητά τους να αναλάβουν τέτοιους κινδύνους, χωρίς να βασίζονται στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο τύπου.

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.