ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ

Αποτέλεσμα ομίλου ΟΤΕ για το β΄τρίμηνο του 2021

           

 • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 8,0% χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα- Αύξηση Προσαρμοσμένου EBITDA (AL) Ομίλου κατά 6,9%
 • Συνεχίζεται η ανάκαμψη στην Ελλάδα - θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς, και λόγω ευνοϊκής σύγκρισης με το επηρεασμένο από την πανδημία B’ τρίμηνο του 2020
 • 10% αύξηση στα έσοδα, κυρίως λόγω ενίσχυσης των εσόδων από υπηρεσίες και των αυξημένων πωλήσεων συσκευών
 • 7,4% αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, με τα έσοδα περιαγωγής να ανακάμπτουν
 • Αναπτυξιακές τάσεις για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες χάρη στη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες
 • Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 6,5%
 • Βελτιούμενες τάσεις στην κινητή Ρουμανίας - Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) αυξημένο κατά 26,4%
 • Διατήρηση του στόχου για τις Αμοιβές των Μετόχων για το 2021 στα €480 εκατ.
 • Έγκριση υπό όρους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πώληση της Telekom Romania (Σταθερή)
 (Εκατ. €)Β’τρίμηνο

2021

Β’τρίμηνο

2020

+/- %Εξάμηνο

 2021

Εξάμηνο

 2020

+/- %
Κύκλος Εργασιών827,5766,1+8,0%1.615,41.563,4+3,3%
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)310,4290,4+6,9%611,6586,9+4,2%
Περιθώριο (%)37,5%37,9%-0,4 μοv37,9%37,5%+0,4 μοv
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων160,0103,8+54,1%318,8256,7+24,2%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της εταιρείας75,458,9+28,0%176,8155,5+13,7%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας106,599,0+7,6%207,9195,9+6,1%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)0,16530,126+31,2%0,38650,3317+16,5%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία137,2131,4+4,4%237,1282,6-16,1%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)162,8178,8-8,9%325,6286,5+13,6%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)157,4127,5+23,5%273,9234,0+17,1%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές από διακοπείσες δραστηριότητες μετά από μισθώσεις (AL)17,3(2,5)-26,421,4+23,4%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Λοιπά Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία891,71.534,0-41,9%891,71.534,0-41,9%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

(εξαιρ. μισθώσεων)

445,6453,2-1,7%445,6453,2-1,7%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός786,7847,7-7,2%786,7847,7-7,2%

Σημείωση: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.  

Σημείωση: Όλα τα στοιχεία (εκτός από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης) είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania (TKR) μαζί με ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπάρχουν μεταξύ της TKR και της Telekom Romania Mobile (TKRM) έχουν ταξινομηθεί σαν περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και αντιμετωπίζονται ως διακοπείσες δραστηριότητες. 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021 - Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το B’ τρίμηνο του 2021 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ:

«Ο Όμιλος ΟΤΕ κατέγραψε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο στην Ελλάδα, συγκριτικά με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που επηρεάστηκε σημαντικά από την υγειονομική κρίση. Καταφέραμε να ενισχύσουμε τις επιδόσεις μας σε όλους τους κύριους δείκτες (KPIs) και τις γραμμές εσόδων. Τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν, καθώς η τουριστική κίνηση σταδιακά αποκαθίσταται. Οι τάσεις βελτιώθηκαν και στην Ρουμανία, όπου λάβαμε υπό όρους έγκριση για την πώληση της Telekom Romania (Σταθερή). Πετύχαμε σημαντική ενίσχυση του EBITDA τόσο στην Ρουμανία, όσο και στην Ελλάδα, καθώς και αύξηση των ταμειακών ροών.

Η συνεχής ανάκαμψη και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής οικονομίας, η ποιότητα της τεχνολογικής μας υποδομής και η τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, αλλά και οι θετικές τάσεις που καταγράφονται από τις αρχές του έτους, ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας για το 2021, καθώς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση». 

Προοπτικές

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο αρνητικός αντίκτυπος της πανδημίας άρχισε σταδιακά να υποχωρεί, μετά την άρση του lockdown, τη χαλάρωση των περιορισμών στις μετακινήσεις, και την επιτάχυνση των εμβολιασμών. Ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει  ενίσχυση των εσόδων και αύξηση της κερδοφορίας το 2021, παρά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις μεταλλάξεις του COVID-19.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ελλάδας, ύψους €30,5 δισ., ένα σημαντικό βήμα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση κρίσιμων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων στη χώρα και την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Ο ΟΤΕ έχει την τεχνογνωσία για να υποστηρίξει την ψηφιακοποίηση της χώρας και να προσφέρει το τεχνολογικό υπόβαθρο που θα επιταχύνει τη μελλοντική της ανάπτυξη.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την υπεροχή των δικτυών του, παρέχοντας ακόμη γρηγορότερες ταχύτητες στους πελάτες του. Η δυναμική ανάπτυξη των δικτύων FTTC/H και 5G αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ΟΤΕ και του δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες και να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Για το 2021, η Διοίκηση αναμένει προσαρμοσμένες επενδύσεις ύψους €550 εκατ. περίπου, και προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €575 εκατ. περίπου. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €480 εκατ. περίπου, αποτελώντας και τη συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2021 (μη συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την πώληση της Telekom Romania), μια αύξηση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Επιπρόσθετα, την περίοδο 2018-2020, κατά την οποία εφαρμόζεται η Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, λόγω των καλύτερων επιδόσεων των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, συγκεντρώθηκε ποσό ύψους €80 εκατ., επιπλέον της στοχοθετημένης διανομής στους μετόχους. Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών το 2020 και το 2021, η Διοίκηση έκρινε σωστό να διατηρήσει αυτό το επιπλέον ποσό για το εγγύς μέλλον, ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη νέα φάση της πανδημίας. Κατά το επόμενο έτος, και δεδομένου ότι το περιβάλλον που δραστηριοποιείται η εταιρεία θα επανέλθει σε κανονικές συνθήκες, η Διοίκηση θα αποφασίσει για τη διανομή αυτού του επιπλέον ποσού, μαζί με οποιοδήποτε ποσό συγκεντρωθεί το 2021.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Ο Όμιλος ΟΤΕ συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία τη στρατηγική του για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κερδοφόρων δραστηριοτήτων του και εκτιμά ότι η πώληση της σταθερής στη Ρουμανία θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, κατόπιν της πρόσφατης, υπό όρους, έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συμφωνίας μεταξύ ΟΤΕ και Orange Romania.

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 8,0% στο B’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €827,5 εκατ., αντανακλώντας την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του, αλλά και τα οφέλη της σταδιακής ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας. Στην Ελλάδα, τα έσοδα συνέχισαν να αυξάνονται για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 9,6%, στα €758,7 εκατ., καθώς οι αρχές χαλάρωσαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου τους σχετιζόμενους με την πανδημία περιορισμούς. Στην Ρουμανία, τα έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σημείωσαν βελτίωση, διαμορφώθηκαν στα €74,7 εκατ. στο τρίμηνο μειωμένα κατά 5,6%, και βρίσκονται σε πορεία επίτευξης των στόχων το B’ εξάμηνο του έτους.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε €497,2 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 8,3% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, αντανακλώντας κυρίως το υψηλότερο κόστος συσκευών που προέκυψε από την αντίστοιχα σημαντική αύξηση στις πωλήσεις συσκευών, καθώς και ορισμένες προβλέψεις και επιπλέον έξοδα που σχετίζονται με το διαχωρισμό των λειτουργιών κινητής και σταθερής στην Ρουμανία. Ο Όμιλος συνέχισε να καταγράφει σημαντικές εξοικονομήσεις στο κόστος προσωπικού μετά τις πρωτοβουλίες στρατηγικού μετασχηματισμού που εφαρμόστηκαν το 2020.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 6,9% σε €310,4 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 37,5%, λόγω των θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε σημαντική αύξηση 6,5%, στα €303,7 εκατ., με προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στο 40,0%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) €6,7 εκατ., αυξημένη κατά 26,4%, ως αποτέλεσμα της αυστηρής διαχείρισης του κόστους.

Ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων ύψους €146,4 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένα κατά 67,5% σε σύγκριση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου κατέγραψε επιβάρυνση €71,6 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2021, αυξημένη σε σχέση με τα €29,5 εκατ. το Β’ τρίμηνο του 2020, λόγω του αντικτύπου της μείωσης του συντελεστή φόρου εισοδήματος από 24% σε 22% στη βάση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και της υψηλότερης κερδοφορίας στο τρίμηνο.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Β’ τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε €137,2 εκατ., αυξημένες κατά 4,4% από το Β’ τρίμηνο του 2020. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €123,8 εκατ. και €13,4 εκατ. αντίστοιχα.

Το B’ τρίμηνο του 2021, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις €162,8 εκατ., ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε €157,4 εκατ., αυξημένες κατά €29,9 εκατ., έχοντας ενσωματώσει πληρωμές σχετιζόμενες με τα προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης το 2020.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2021 ήταν €786,7 εκατ., μειωμένος κατά 7,2% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2020. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Β’ τρίμηνο

 2021

Β’ τρίμηνο

 2020

+/- %Εξάμηνο

 2021

Εξάμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα758,7692,3+9,6%1.475,71.399,1+5,5%
Ρουμανία κινητή74,779,1-5,6%151,9175,5-13,4%
Ενδοομιλικές απαλοιφές(5,9)(5,3)+11,3%(12,2)(11,2)+8,9%
Όμιλος ΟΤΕ827,5766,1+8,0%1.615,41.563,4+3,3%

 

 

 

 

 

 

 

      
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € )Β’ τρίμηνο

 2021

Β’ τρίμηνο

 2020

+/- %Εξάμηνο

 2021

Εξάμηνο

 2020

+/- %
Ελλάδα303,7285,1+6,5%602,0573,4+5,0%
Περιθώριο (%)40,0%41,2%-1,2 μοv40,8%41,0%-0,2 μοv
Ρουμανία κινητή6,75,3+26,4%9,613,5-28,9%
Περιθώριο (%)9,0%6,7%+2,3 μοv6,3%7,7%-1,4 μοv
Όμιλος ΟΤΕ310,4290,4+6,9%611,6586,9+4,2%
Περιθώριο (%)37,5%37,9%-0,4 μοv37,9%37,5%+0,4 μοv

Σημείωση: Ο δείκτης Προσαρμοσμένο EBITDA(AL) υπολογίζεται αφαιρώντας από το προσαρμοσμένο EBITDA τις αποσβέσεις από δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΤΕ ενέκρινε την εκλογή νέων μελών  Διοικητικού Συμβουλίου, ενισχύοντας τη διαφορετικότητα και την ισότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη στρατηγική και τις Πολιτικές του Ομίλου. Κοιτώντας μπροστά, ο Όμιλος υιοθέτησε νέους, πιο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους για το μέλλον. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η διατήρηση της 100% χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για τις ανάγκες του Ομίλου σε κατανάλωση ηλεκτρισμού, καθώς και η κλιματική ουδετερότητα, στις δικές του λειτουργίες έως το 2025 και σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας έως το 2040. Επίσης, ο Όμιλος δεσμεύεται να διαχειριστεί με βιώσιμες πρακτικές το 100% των αποβλήτων από την παροχή υπηρεσιών τεχνολογίας, εφαρμόζοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:              

 

B’ τρίμηνο 2021B’ τρίμηνο 2020Ετήσιο  %Ετήσιο  +/-B’ τρίμηνο 2021 +/-
Συνδέσεις Σταθερής2.699.4572.670.242+1,1%29.2157.865 
Ευρυζωνικές Συνδέσεις2.203.8092.080.113+5,9%123.69627.989 
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών1.056.210  840.383  +25,7%215.827  51.078 
Συνδρομητές τηλεόρασης578.851563.197+2,8%15.6541.005 
Πελάτες Κινητής6.987.9417.208.393-3,1%(220.452)98.673 
 Πελάτες Συμβολαίου2.755.671  2.704.856  +1,9%50.815  30.734 
 Πελάτες Καρτοκινητής4.232.270  4.503.537  -6,0%(271.267)  67.939 

 

Σταθερή Τηλεφωνία:

Ο ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνει τους συνδρομητές υπηρεσιών οπτικών ινών αυτό το τρίμηνο, με τις καθαρές νέες συνδέσεις να ανέρχονται στις 51 χιλιάδες, και το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων να ανέρχεται σε 1,056 χιλιάδες. Οι επιτυχημένες καμπάνιες και οι επενδύσεις της Εταιρείας για την αναβάθμιση της ταχύτητας, καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες, τροφοδότησαν για ένα ακόμη τρίμηνο την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ.

Η διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας αυξήθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε τον Ιούνιο στο 48% του συνόλου των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών. Οι πελάτες συνεχίζουν να υιοθετούν ολοένα και περισσότερο τις υπηρεσίες FTTx, και το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 20% των συνδέσεων οπτικών ινών, διπλάσιο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει τις υποδομές οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH), καθώς η ζήτηση για υψηλότερες ταχύτητες συνεχίζει να αυξάνεται. Η διαθεσιμότητα του FTTH του ΟΤΕ έφτασε τα 388 χιλιάδες νοικοκυριά το πρώτο εξάμηνο του 2021, με στόχο να ξεπεράσει τα 550 χιλιάδες στο τέλος αυτής της χρονιάς. Καθώς περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πελάτες παίρνουν ακόμη υπηρεσία από υποδομή χαλκού, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα υπηρεσιών οπτικής ίνας αναμένεται να υποστηρίξει μακροπρόθεσμα την ανάπτυξη του Ομίλου.

Στις 30 Ιουνίου του 2021, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών τηλεόρασης ανήλθε στις 579 χιλιάδες, αυξημένος κατά 2,8% σε ετήσια βάση, καθώς ο ΟΤΕ συνεχίζει να αξιοποιεί τις νέες υπηρεσίες Over-the-Top, και το ελκυστικό του περιεχόμενο. Μετά από μια μακρά περίοδο όπου τα καταστήματα εστίασης παρέμειναν κλειστά και δεν μπορούσαν να αναμεταδώσουν το αθλητικό περιεχόμενο, τα έσοδα έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, καθώς αίρονται σταδιακά οι περιορισμοί.

Κινητή Τηλεφωνία:

Το Β’ τρίμηνο, η COSMOTE παρείχε στην Ελλάδα υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας σε 7,0 εκατ. πελάτες, μειωμένους κατά 3,1% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω της καρτοκινητής, καθώς οι συνδρομητές συμβολαίου συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της εταιρείας να μετατρέπει τους συνδρομητές καρτοκινητής σε πελάτες συμβολαίου, προσφέροντας ελκυστικά και ευέλικτα πακέτα δεδομένων.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εμπορικής διάθεσης υπηρεσιών 5G, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας φάσματος στα τέλη του 2020, ο ΟΤΕ επεκτείνει με γρήγορους ρυθμούς την κάλυψη 5G ήδη επιτυγχάνοντας τον αρχικό του στόχο για το έτος. Η πληθυσμιακή κάλυψη υπηρεσιών 5G στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχει ήδη ξεπεράσει το 97% και 90% αντίστοιχα. Ο ΟΤΕ στοχεύει σε πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη 5G 60% στα τέλη του 2021 και στην κάλυψη των αυτοκινητοδρόμων έως το 2023, ενώ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω του δικτύου 4G/4G+. Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε τη σύναψη συμφωνίας με 27 χώρες για υπηρεσίες περιαγωγής των ξένων επισκεπτών μέσω του δικτύου της 5G.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία:

(Εκατ.)Β’τρίμηνο 2021Β’τρίμηνο 2020+/- %Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Κύκλος Εργασιών758,7 692,3 +9,6%1.475,7 1.399,1 +5,5%
Έσοδα λιανικής σταθερής236,0231,3+2,0%469,1465,7+0,7%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής233,9217,7+7,4%455,5440,1+3,5%
Έσοδα χονδρικής146,6138,2+6,1%282,5276,2+2,3%
Λοιπά Έσοδα142,2105,1+35,3%268,6217,1+23,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)303,7 285,1 +6,5%602,0 573,4 +5,0%
Περιθώριο %40,0%41,2%-1,2 μον40,8%41,0%-0,2 μον μοωμοω

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν ισχυρή αύξηση κατά 9,6% στα €758,7 εκατ., καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να υποχωρούν. Όλες οι γραμμές των εσόδων σημείωσαν αύξηση στο τρίμηνο. Οι πωλήσεις συσκευών αυξήθηκαν σημαντικά, αντικατοπτρίζοντας κυρίως το πρόγραμμα της κυβέρνησης για την επιδότηση αγοράς tablets και φορητών υπολογιστών από μαθητές, με στόχο την προώθηση της ψηφιακοποίησης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής αυξήθηκαν κατά 2,0%, υποστηριζόμενα από τη συνεχιζόμενη θετική πορεία των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες. Η ζήτηση για υπηρεσίες οπτικής ίνας συνεχίζει να αυξάνεται και να τροφοδοτεί την ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών, αντισταθμίζοντας την αρνητική τάση στις υπηρεσίες φωνής.  Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 6,1% στο τρίμηνο, λόγω της αυξημένης διεθνούς κίνησης καθώς και της αυξανόμενης υιοθέτησης των υπηρεσιών οπτικής ίνας από τους άλλους παρόχους.

Στην κινητή, τα έσοδα από υπηρεσίες επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης, σημειώνοντας αύξηση 7,4%, καθώς οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας άρχισαν να υποχωρούν με τη σταδιακή άρση των περιορισμών από τα μέσα Μαΐου. Τα έσοδα από υπηρεσίες, τόσο καρτοκινητής όσο και συμβολαίου, αυξήθηκαν σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα περιαγωγής άρχισαν να ανακάμπτουν μετά την χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών.

Τα λοιπά έσοδα σημείωσαν σημαντική αύξηση 35,3% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την ανάπτυξη του ICT, αλλά και των πωλήσεων συσκευών. Το ICT είχε ένα ακόμα θετικό τρίμηνο, καταγράφοντας αύξηση εσόδων 21% σε σχέση με το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς ο ΟΤΕ αξιοποιεί την εμπειρία του για την ανάληψη και υλοποίηση σύνθετων έργων ICT, για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. Πρόσφατα έργα αφορούν κυρίως στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ΟΤΕ ενισχύουν τις προοπτικές του ως συνεργάτη επιλογής για τα έργα ψηφιακοποίησης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 6,5% στο τρίμηνο, στα €303,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 40,0%, από 41,2% το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες και οι εξοικονομήσεις κόστους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από το αυξημένο κόστος που σχετίζεται με ορισμένες προβλέψεις καθώς και από τα έξοδα που σχετίζονται με την πώληση των δραστηριοτήτων σταθερής στη Ρουμανία.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 

 

Λειτουργικά στοιχείαΒ’τρίμηνο 2021Β’τρίμηνο 2020Ετήσιο %Ετήσιο

+/-

Β’ τρίμηνο

2021+/-

Συνδρομητές κινητής3.539.629  3.758.011  -5,8%(218.382)  (10.840) 
       Πελάτες συμβολαίου1.696.398  1.573.127  +7,8%123.271  32.501 
       Πελάτες καρτοκινητής1.843.231  2.184.884  -15,6%(341.653)  (43.341) 

  

 (Εκατ. €)Β’τρίμηνο 2021Β’τρίμηνο 2020+/- %Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Κύκλος Εργασιών74,7 79,1 -5,6%151,9 175,5 -13,4%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής54,458,1-6,4%109,3117,4-6,9%
Λοιπά Έσοδα20,321,0-3,3%42,658,1-26,7%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL)6,7 5,3 +26,4%9,6 13,5 -28,9%
Περιθώριο % 9,0%6,7%+2,3μον6,3%7,7%-1,4 μον

Μετά τη συμφωνία πώλησης της Telekom Romania Σταθερής (TKR), που ανακοινώθηκε στα τέλη του 2020, οι λειτουργικές δραστηριότητες της Telekom Romania Mobile (TKRM), εξαιρουμένων συγκεκριμένων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της TKR και της TKRM (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών), αποτυπώνονται χωριστά από το Δ’ τρίμηνο του 2020. Η Telekom Romania (TKR), συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας FMC, έχει αντιμετωπιστεί ως διακοπείσα δραστηριότητα και έχει ταξινομηθεί στις δραστηριότητες κατεχόμενες προς πώληση.

Κατά το Β’ τρίμηνο του 2021, τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile μειώθηκαν κατά 5,6%, με τις τάσεις να έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €54,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,4%, καθώς η αύξηση στις υπηρεσίες συμβολαίου αντισταθμίστηκε από τα χαμηλότερα έσοδα στην καρτοκινητή και στη διασύνδεση. Η Εταιρεία διατήρησε το μερίδιό της στην συρρικνούμενη αγορά καρτοκινητής και αύξησε τη διείσδυσή της στις υπηρεσίες συμβολαίου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός συνδρομητών να ενισχύεται για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) της Telekom Romania Mobile αυξήθηκε κατά 26,4% το τρίμηνο στα €6,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 9,0% από 6,7% το Β’ τρίμηνο του 2020, καθώς οι τάσεις άρχισαν σταδιακά να βελτιώνονται το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Έκδοση Ομολόγων

Στις 14 Μαΐου 2021, η ΟΤΕ plc εξέδωσε Ομόλογα ύψους €150 εκατ. λήξεως Νοεμβρίου 2021 και €200 εκατ. λήξεως Μαΐου 2028. Τα νέα ομόλογα εκδόθηκαν με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Ομολόγων Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας (GMTN Programme). Οι εισπράξεις από τα νέα Ομόλογα χρησιμοποιήθηκαν για την αναχρηματοδότηση του Ομολόγου ποσού €200 εκατ. της OTE plc λήξεως Ιουνίου 2021, καθώς και για γενικές επιχειρηματικές ανάγκες του Ομίλου ΟΤΕ.

Μέρισμα

Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ενέκρινε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €313 εκατ. ή €0,68 ανά μετοχή με ημερομηνία πληρωμής την 2 Ιουλίου 2021.

Ακύρωση Ιδίων Μετοχών και Πρόγραμμα Aπόκτησης Ιδίων Μετοχών

Ο δεύτερος χρόνος του Προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2021. Κατά την περίοδο από 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021, συνολικά 4.062.424 ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 14,15 ανά μετοχή. Στις 9 Ιουνίου 2021, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ενέκρινε την ακύρωση 3.469.500 ιδίων μετοχών:

 • 421.976 μετοχές, οι οποίες είχαν αποκτηθεί στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2020 έως 28 Ιανουαρίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €12,20 ανά μετοχή, και
 • 047.524 μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν στο διάστημα από 5 Μαρτίου 2021 έως 30 Απριλίου 2021, με μέση τιμή αγοράς €13,60 ανά μετοχή,

με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό Ευρώ 9.818.615 (σε απόλυτο ποσό) και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των νομικών και κανονιστικών διαδικασιών, οι παραπάνω 3.469.500 μετοχές ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) την 19η Ιουλίου 2021.

Αναβάθμιση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης της ΟΤΕ Α.Ε. από την  Standard & Poor's σε "ΒΒΒ" με σταθερή προοπτική

Στις 4 Μαΐου 2021, ο οίκος Standard & Poor's προχώρησε σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του ΟΤΕ σε "ΒΒΒ" με σταθερή προοπτική. Η εν λόγω κίνηση ακολουθεί την πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας, υποδεικνύοντας μια βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον του ΟΤΕ και την προσδοκία ότι ο ΟΤΕ θα επωφεληθεί από την ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας τα επόμενα δύο χρόνια. Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει επίσης τους ισχυρούς πιστωτικούς δείκτες του ΟΤΕ, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρού ισολογισμού και των ανθεκτικών ταμειακών ροών.

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΓΕΓΓΕΓΟΝΟΤΑ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Συμφωνία για την πώληση της Telekom Romania

Στις 28 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση του ποσοστού (54%) που κατέχει ο ΟΤΕ στην Telekom Romania (Σταθερή ή “TKR”) στην Orange Romania, υπό όρο την πώληση του ποσοστού 30% που κατέχει η ΤΚR στην Telekom Romania Mobile (TKRM). Ο ΟΤΕ προτίθεται να αποκτήσει το ποσοστό αυτό, το οποίο θα οδηγήσει τον ΟΤΕ να ελέγχει σχεδόν το 100% της TKRM. Με βάση τη συμφωνημένη αξία για το 100% της ΤKRM η οποία ανέρχεται στα €109 εκατ., η αξία του 30% που κατέχει η TKR έχει καθοριστεί στα €32,78 εκατ. Η τελική τιμή αγοράς θα καθοριστεί μετά τις τελικές προσαρμογές στον καθαρό δανεισμό και στο κεφάλαιο κίνησης της TKRM. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις η εκτιμώμενη τιμή αγοράς ανέρχεται περίπου στα €59,45 εκατ. και θα οριστικοποιηθεί όταν θα είναι διαθέσιμα τα τελικά ποσά του καθαρού δανεισμού και του κεφαλαίου κίνησης. Η τελική τιμή αγοράς θα ληφθεί υπ’ όψιν για τη διανομή του καθαρού ποσού που θα προκύψει από την πώληση της TKR, μέσα στο έτος.

Πίνακες που ακολουθούν:

 

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 30ης Ιουνίου 2021 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020

 

 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και συγκριτική με το 2020

 

 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο και το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 και συγκριτική με το 2020
I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών του. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ») όπως: EBITDA και περιθώριο EBITDA %, Καθαρός Δανεισμός, Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι Ορισμοί και οι υπολογισμοί των παραπάνω παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα παρακάτω.

Επιπλέον χρησιμοποιούνται “Προσαρμοσμένοι” δείκτες όπως: Προσαρμοσμένο EBITDA και προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA %, Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός, προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Οι προσαρμοσμένοι αυτοί δείκτες υπολογίζονται αφαιρώντας από τους οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογιστεί από κονδύλια των εξαμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την επίδραση από τα κόστη ή τις καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, τα κόστη ή τiς καταβολές που σχετίζονται με προγράμματα αναδιοργάνωσης και έξοδα μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων καθώς και αυτά που σχετίζονται με την αγορά φάσματος. 

Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης». Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθ’ αυτή δραστηριότητα του Ομίλου.

Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και έξοδα σχετιζόμενα με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, ενώ οι καταβολές των ποσών αυτών συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών. Εξαιρούνται όμως από τον υπολογισμό των «προσαρμοσμένων» δεικτών προκειμένου να αποτυπωθούν καλύτερα οι χρηματοοικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις που σχετίζονται με την καθαυτή δραστηριότητα του Ομίλου. 

Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Καθώς οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικές και μη περιοδικές, αποτελεί κοινή πρακτική στην αγορά τηλεπικοινωνιών να μην συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό των προσαρμοσμένων ταμειακών ροών και των προσαρμοσμένων επενδύσεων (σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) προκειμένου τα αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου να είναι συγκρίσιμα. 

Καθαρός Δανεισμός

Ο καθαρός δανεισμός  είναι ένας ΕΔΜΑ που χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει την κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων και τα βραχυπρόθεσμα δάνεια και αφαιρώντας  από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (βλ. παρακάτω πίνακα). Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2020 και μετά.

Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός  

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός ορίζεται ως ο Καθαρός Δανεισμός που συμπεριλαμβάνει και τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθότι αποτελούν σχετικά άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.)30/06/202130/06/2020+/- %
Μακροπρόθεσμα δάνεια1.164,1985,6+18,1%
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων23,1651,6-96,5%
Βραχυπρόθεσμα δάνεια150,1350,0-57,1%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)280,2323,8-13,5%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)60,970,7-13,9%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα(885,9)(1.528,7)-42,0%
Καθαρός Δανεισμός 792,5 853,0 -7,1%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(5,8)(5,3)+9,4%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός786,7 847,7 -7,2%

 

Καθαρός Δανεισμός & Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός

Τον Καθαρό Δανεισμό και τον Προσαρμοσμένο Καθαρό Δανεισμό εξαιρουμένου του ΔΠΧΑ 16 τα χρησιμοποιεί η διοίκηση για να αξιολογήσει τη κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και την δυνατότητα μόχλευσης εξαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις, για σκοπούς συγκρισιμότητας με τα προηγούμενα έτη. Ορίζονται ως Καθαρός Δανεισμός και Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (όπως περιγράφονται παραπάνω) αφαιρώντας τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.)30/06/202130/06/2020+/- %
Καθαρός Δανεισμός 792,5 853,0 -7,1%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος)(280,2)(323,8)-13,5%
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος)(60,9)(70,7)-13,9%
 Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)451,4458,5-1,5%
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία(5,8)(5,3)+9,4%
Προσαρμοσμένος Καθαρός Δανεισμός (εξαιρ. μισθώσεων)445,6 453,2 -1,7%

 

EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις)

Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται ως εξής: Σύνολο κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

Προσαρμοσμένο EBITDA (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις)

Το προσαρμοσμένο EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και

μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA ορίζεται το EBITDA εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο  EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Σύνολο Κύκλου εργασιών827,5766,1+8,0%1.615,41.563,4+3,3%
Λοιπά λειτουργικά έσοδα1,83,2-43,8%5,66,5-13,8%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(503,4)(512,0)-1,7%(972,1)(994,4)-2,2%
EBITDA325,9257,3+26,7%648,9575,5+12,8%
Περιθώριο %39,4%33,6%+5,8 μoν40,2%36,8%+3,4 μoν
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης4,752,7-91,1%4,753,1-91,1%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις1,5--1,5--
Προσαρμοσμένο EBITDA332,1310,0+7,1%655,1628,6+4,2%
Περιθώριο %40,1%40,5%-0,4 μoν40,6%40,2%+0,4 μoν

 

EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις μετά από μισθώσεις)

Ο δείκτης EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου και υπολογίζεται αφαιρώντας από το EBITDA τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. Το περιθώριο EBITDA (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το EBITDA(AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών. 

Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) (Ο δείκτης λειτουργικών κερδών πριν από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες, αποσβέσεις και απομειώσεις, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις) μετά από μισθώσεις

Το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ως «προσαρμοσμένο» EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται το EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) εξαιρουμένων των εξόδων για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, των εξόδων αναδιοργάνωσης και των μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζεται διαιρώντας το προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

Όμιλος (Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
EBITDA325,9257,3+26,7%648,9575,5+12,8%
Περιθώριο %39,4%33,6%+5,8 μov40,2%36,8%+3,4 μov
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης(17,7)(14,8)+19,6%(35,0)(32,0)+9,4%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις(4,0)(4,8)-16,7%(8,5)(9,7)-12,4%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)304,2237,7+28,0%605,4533,8+13,4%
Περιθώριο % 36,8%31,0%+5,8 μov37,5%34,1%+3,4 μov
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης4,752,7-91,1%4,753,1-91,1%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις1,5--1,5--
Προσαρμοσμένο  EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 310,4290,4+6,9%611,6586,9+4,2%
Περιθώριο % 37,5%37,9%-0,4 μov37,9%37,5%+0,4 μov

 

 

Ελλάδα- (Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
EBITDA315,6250,0+26,2%630,7555,5+13,5%
Περιθώριο %41,6%36,1%+5,5 μov42,7%39,7%+3,0 μov
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης(13,0)(13,2)-1,5%(25,8)(26,2)-1,5%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις(3,5)(4,4)-20,5%(7,5)(8,8)-14,8%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)299,1232,4+28,7%597,4520,5+14,8%
Περιθώριο % 39,4%33,6%+5,8 μov40,5%37,2%+3,3 μov
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης4,652,7-91,3%4,652,9-91,3%
Έξοδα αναδιοργάνωσης, και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις------
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 303,7285,1+6,5%602,0573,4+5,0%
Περιθώριο % 40,0%41,2%-1,2 μov40,8%41,0%-0,2 μov

 

 

 

Ρουμανία (κινητή)- (Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
EBITDA10,37,4+39,2%18,320,1-9,0%
Περιθώριο %13,8%9,4%+4,4 μov12,0%11,5%+0,5 μov
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης(4,7)(1,7)+176,5%(9,3)(5,9)+57,6%
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις(0,5)(0,4)+25,0%(1,0)(0,9)+11,1%
EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 5,15,3-3,8%8,013,3-39,8%
Περιθώριο % 6,8%6,7%+0,1 μov5,3%7,6%-2,3 μov
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης0,1--0,10,2-50,0%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις1,5--1,5--
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)6,75,3+26,4%9,613,5-28,9%
Περιθώριο % 9,0%6,7%+2,3μov6,3%7,7%-1,4 μov

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων προηγούμενων περιόδων. Υπολογίζεται αν προστεθεί στα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, καθαρή επίδραση από απομειώσεις, επανεκτίμηση των αναβαλλόμενων φόρων, αντιστροφή πρόβλεψης η οποία σχετίζεται με την πώληση περιουσιακών στοιχείων, κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, κέρδη από πώληση θυγατρικών, επίδραση αλλαγής φορολογικών συντελεστών, φορολογική επίδραση από τις εκπιπτόμενες ζημιές συμμετοχών και μερισμάτων από θυγατρικές και φορολογική επίδραση από εκπιπτόμενες προβλέψεις προηγούμενων ετών. Αναλυτικά ο υπολογισμός παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα.

 

(Ευρώ εκατ.) – Επίδραση μετά φόρωνΒ’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 75,458,9+28,0%176,8155,5+13,7%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης3,740,1-90,8%3,740,4-90,8%
Έξοδα αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις1,1--1,1--
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος26,3--26,3--
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της εταιρείας106,599,0+7,6%207,9195,9+6,1%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι οι καταβολές για αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Στον δείκτη των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία δεν υπολογίζονται οι καταβολές για αγορά φάσματος και οι πληρωμές κεφαλαίου σχετιζόμενες με μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία)(137,2)(131,4)+4,4%(238,2)(282,6)-15,7%
Καταβολές για αγορά φάσματος---1,1--
Προσαρμοσμένες Eπενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία(137,2)(131,4)+4,4%(237,1)(282,6)-16,1%

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ορίζονται ως τα ταμειακά διαθέσιμα που πηγάζουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου (εξαιρουμένων των καθαρών ταμειακών ροών από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες) μετά την αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους. Ο δείκτης αυτός μετράει τα ταμειακά διαθέσιμα που προκύπτουν από την λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου, την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» προς διευκόλυνση του αναγνώστη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, προκειμένου να αξιολογήσει καλύτερα τις ταμειακές επιδόσεις, τη δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, διανομής μερίσματος και διατήρησης αποθεματικού. 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζεται προσθέτοντας στις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.

 

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες340,3290,4+17,2%614,4605,3+1,5%
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων30,119,9+51,3%69,761,3+13,7%
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,20,3-33,3%0,40,8-50,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(137,2)(131,4)+4,4%(238,2)(282,6)-15,7%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές173,2 139,4 +24,2%306,9 262,2 +17,0%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις(15,8)(11,9)+32,8%(33,0)(28,2)+17,0%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)157,4 127,5 +23,5%273,9 234,0 +17,1%

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

Ο δείκτης αυτός διευκολύνει την σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και χρησιμοποιείται συχνά σε συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Οι προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (βλ. ορισμό παραπάνω) τις καταβολές προγραμμάτων εθελουσίας αποχώρησης, εξόδων αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων και την αγορά φάσματος.

 

Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

Ορίζονται  ως οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές προσθέτοντας την αποπληρωμή υποχρεώσεων από  μισθώσεις.

 

Όμιλος (Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

 2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο 2020+/- %
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές173,2 139,4 +24,2%306,9 262,2 +17,0%
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης5,449,1-89,0%47,749,9-4,4%
Καταβολές αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων-2,2-100,0%2,92,6+11,5%
Καταβολές για αγορά φάσματος---1,1--
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές178,6 190,7 -6,3%358,6 314,7 +13,9%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις(15,8)(11,9)+32,8%(33,0)(28,2)+17,0%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 162,8 178,8 -8,9%325,6 286,5 +13,6%

 

ΙΙ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) (“ΕΔΜΑ”)

 

 

(Ευρώ εκατ.)ΟΜΙΛΟΣ
30/06/202131/12/2020
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια2.055,32.060,6
Δικαιώματα μίσθωσης από μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία346,9362,1
Υπεραξία376,6376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες340,9361,0
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία378,5408,0
Συμμετοχές0,10,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία70,572,3
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις327,3364,0
Κόστος συμβάσεων23,424,6
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία73,675,7
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων3.993,14.105,0
 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα40,526,9
Πελάτες459,7433,1
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία5,85,4
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία31,028,7
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία115,8143,8
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα1,92,3
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα885,9516,2
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων1.540,61.156,4
Περιουσιακά στοιχεία ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση617,5606,5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ6.151,25.867,9
 

 

(Ευρώ εκατ.)ΟΜΙΛΟΣ
30/06/202131/12/2020
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας
Μετοχικό κεφάλαιο            1.302,41.330,6
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο               466,5476,4
Ίδιες μετοχές               (76,2)(132,2)
Τακτικό αποθεματικό               440,7440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά             (200,1)(201,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών          (3.314,1)(3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο            3.221,83.396,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της εταιρείας
1.841,01.995,8
Μη ελέγχουσες συμμετοχές163,2144,0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων2.004,22.139,8
   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια1.164,1974,8
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία140,5145,7
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας103,8109,2
Συμβατικές υποχρεώσεις24,825,4
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή280,2290,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις3,39,8
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις105,9107,8
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων1.822,61.663,3
   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές688,3719,8
Βραχυπρόθεσμα δάνεια150,1205,9
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων23,123,1
Φόρος εισοδήματος141,076,2
Συμβατικές υποχρεώσεις125,8121,8
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις από την πλευρά του μισθωτή60,961,2
Πρόβλεψη προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης138,9178,9
Μερίσματα πληρωτέα314,92,2
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις399,7364,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων2.042,71.753,6
Υποχρεώσεις ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση281,7311,2
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ6.151,25.867,9

 

ΙΙΙ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

 

 

(Ευρώ εκατ.)
Β΄ τρίμηνο

 2020

Β΄ τρίμηνο

2019

+/- %Εξάμηνο

 2020

Εξάμηνο

2019

+/- %
 
Σύνολο κύκλου εργασιών827,5 766,1 +8,0%1.615,4 1.563,4 +3,3%
 
Λοιπά έσοδα1,8 3,2 -43,8%5,66,5-13,8%
 
Λειτουργικά έξοδα
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής(109,5)(106,2)+3,1%(209,8)(207,4)+1,2%
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις(17,7)(19,7)-10,2%(37,3)(39,0)-4,4%
Αποδοχές προσωπικού(114,3)(123,1)-7,1%(229,5)(249,2)-7,9%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης(4,7)(52,7)-91,1%(4,7)(53,1)-91,1%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών(20,4)(20,6)-1,0%(38,9)(39,9)-2,5%
Κόστος εμπορευμάτων(78,5)(57,5)+36,5%(150,9)(130,0)+16,1%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών(15,0)(17,0)-11,8%(36,9)(33,4)+10,5%
Έξοδα προώθησης(13,0)(13,6)-4,4%(27,8)(31,0)-10,3%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα(130,3)(101,6)+28,2%(236,3)(211,4)+11,8%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις(503,4)(512,0)-1,7%(972,1)(994,4)-2,2%
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις325,9 257,3 +26,7%648,9 575,5 +12,8%
Αποσβέσεις και απομειώσεις(165,9)(153,5)+8,1%(330,1)(318,8)+3,5%
Λειτουργικά κέρδη (ζημιές) πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα160,0 103,8 +54,1%318,8 256,7 +24,2%
 
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα(11,8)(16,0)-26,3%(24,0)(33,1)-27,5%
Πιστωτικοί τόκοι0,20,4-50,0%0,40,8-50,0%
Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές(2,2)(1,3)+69,2%(0,7)(0,5)+40,0%
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις0,20,5-60,0%0,4(0,4)-
Σύνολο κερδών( ζημιών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες(13,6)(16,4)-17,1%(23,9)(33,2)-28,0%
Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων146,4 87,4 +67,5%294,9 223,5 +31,9%
Φόρος εισοδήματος(71,6)(29,5)+142,7%(120,1)(69,5)+72,8%
Κέρδη (ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες74,8 57,9 +29,2%174,8 154,0 +13,5%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες31,825,6+24,2%66,730,3+120,1%
Κέρδη (ζημιές) περιόδου106,6 83,5 +27,7%241,5 184,3 +31,0%
       
Κατανεμόμενα σε:
Μετόχους της εταιρείας96,3 77,8 +23,8%222,0 181,0 +22,7%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες75,458,9+28,0%176,8155,5+13,7%
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες20,918,9+10,6%45,225,5+77,3%
Μη ελέγχουσες συμμετοχές10,35,7 +80,7%19,53,3 -

  

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

(Ευρώ εκατ.)    
Β’τρίμηνο

2021

Β’τρίμηνο

 2020

+/- %Εξάμηνο

2021

Εξάμηνο

 2020

+/- %
 
Κύκλος εργασιών      
Σταθερή τηλεφωνία:
Έσοδα λιανικής236,0231,3+2,0%469,1465,7+0,7%
Έσοδα χονδρικής146,5137,9+6,2%282,3275,9+2,3%
Λοιπά έσοδα65,559,3+10,5%127,5137,7-7,4%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας448,0 428,5 +4,6%878,9 879,3 0,0%
Κινητή τηλεφωνία:
Έσοδα υπηρεσιών287,2274,5+4,6%562,6555,0+1,4%
Έσοδα πώλησης συσκευών68,644,7+53,5%128,990,3+42,7%
Λοιπά έσοδα4,83,7+29,7%9,38,0+16,3%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας360,6 322,9 +11,7%700,8 653,3 +7,3%
       
Λοιπά έσοδα18,9 14,7 +28,6%35,7 30,8 +15,9%
       
Σύνολο κύκλου εργασιών827,5 766,1 +8,0%1.615,4 1.563,4 +3,3%

  

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

(Ευρώ εκατ.)Β’τρίμηνο

        2021

 Β’τρίμηνο

2020

+-%Εξάμηνο 2021Εξάμηνο

2020

+-%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων146,487,4+67,5%294,9223,5+31,9%
Προσαρμογές για:
 Αποσβέσεις και απομειώσεις165,9153,5+8,1%330,1318,8+3,5%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης4,752,7-91,1%4,753,1-91,1%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού1,11,10,0%2,22,3-4,3%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας0,3(0,6)-150,0%0,60,1-
 Συναλλαγματικές διαφορές, καθαρές2,21,3+69,2%0,70,5+40,0%
 Πιστωτικοί τόκοι(0,2)(0,4)-50,0%(0,4)(0,8)-50,0%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και χρηματοοικονομικά   περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις(0,2)(0,5)-60,0%(0,4)0,4-
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα11,816,0-26,3%24,033,1-27,5%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:(8,4)17,2 -148,8%(41,0)(16,6)+147,0%
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων9,2 11,0 -16,4%(13,6)1,9 -
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων(6,4)38,0 -116,8%(23,9)(16,2)+47,5%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)(11,2)(31,8)-64,8%(3,5)(2,3)+52,2%
Πλέον / (Μείον):
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης(5,4)(49,1)-89,0%(47,7)(49,9)-4,4%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων(2,4)(1,9)+26,3%(4,9)(5,0)-2,0%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα(4,1)(1,0)-(7,7)(5,3)+45,3%
Τόκοι μίσθωσης καταβεβλημένοι(4,0)(4,8)-16,7%(8,5)(9,7)-12,4%
Φόροι εισοδήματος καταβληθέντες2,5(0,4)-(1,9)(0,5)-
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων30,119,9+51,3%69,761,3+13,7%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες340,3 290,4 +17,2%614,4 605,3 +1,5%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων1,81,80,0%3,63,60,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων(137,2)(131,4)+4,4%(238,2)(282,6)-15,7%
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων0,4--0,4--
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες0,20,3-33,3%0,40,8-50,0%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων(11,8)(19,6)-39,8%(39,3)(34,7)+13,3%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες(146,6)(148,9)-1,5%(273,1)(312,9)-12,7%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ιδίων μετοχών(44,3)(38,7)+14,5%(64,9)(60,4)+7,5%
Εισπράξεις από χορηγούμενα και εκδοθέντα δάνεια350,0350,00,0%350,0361,5-3,2%
Εξοφλήσεις δανείων(200,0)(13,3)-(217,4)(84,8)+156,4%
Αποπληρωμή μισθωμάτων(15,8)(11,9)+32,8%(33,0)(28,2)+17,0%
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της εταιρείας(0,2)--(0,2)--
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων(1,0)(3,0)-66,7%(4,0)(8,9)-55,1%
Καθαρές ταμειακές εισροές /(εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες88,7 283,1 -68,7%30,5 179,2 -83,0%
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων282,4 424,6 -33,5%371,8 471,6 -21,2%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης περιόδου602,81.104,5-45,4%516,21.058,3-51,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα(0,4)(0,4)0,0%(0,9)(1,2)-25,0%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση1,1--(1,2)--
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης περιόδου885,9 1.528,7 -42,0%885,9 1.528,7 -42,0%

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.