ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε αναλυτικά

Όμιλος ΟΤΕ - Οικονομικά Αποτελέσματα Δ' Τριμήνου και έτους 2022

           

Σύνοψη έτους

 • Ισχυρή ανάπτυξη: αύξηση 3,6% στα έσοδα και 4,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL) λόγω θετικών επιδόσεων σε Ελλάδα και Ρουμανία
 • Έσοδα και κερδοφορία στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας
 • Ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές σύμφωνα με το στόχο, αυξημένες κατά 23,8% στα €597,1 εκατ. - προσαρμοσμένες επενδύσεις €638,3 εκατ.
 • €425 εκατ. προτεινόμενη αμοιβή στους μετόχους
 • Μέρισμα €0,5765 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 3,3%
 • Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ.

Σύνοψη Δ’ τριμήνου

 • Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα: αύξηση εσόδων κατά 2,2% και προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά 3,2%
  • Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, χάρη στην καρτοκινητή αλλά και τα συμβόλαια
  • Θετικές τάσεις στην ευρυζωνικότητα - Αύξηση κατά 26% των συνδρομητών FTTx, ρεκόρ σε προσθήκες συνδρομητών FTTH (+27 χιλιάδες)
 • Αύξηση 1,1% στα έσοδα Ομίλου, σταθερή κερδοφορία

 

(Εκατ. €) Δ’τρίμηνο

2022

Δ’τρίμηνο

2021

+/- % 12Μ

 2022

12Μ

 2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών 885,4 875,4 +1,1% 3.455,3 3.336,3 +3,6%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 331,8 331,8 0,0% 1.348,0 1.295,9 +4,0%
Περιθώριο (%) 37,5% 37,9% -0,4μον 39,0% 38,8% +0,2μον
Λειτουργικά Κέρδη προ Χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 51,0 151,4 -66,3% 590,5 812,3 -27,3%
Κέρδη κατανεμημένα στους μετόχους της Εταιρείας (7,8) 100,5 -107,8% 388,6 487,0 -20,2%
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της Eταιρείας 116,6 125,8 -7,3% 540,7 492,4 +9,8%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€) (0,0185) 0,2218 -108,3% 0,8873 1,0720 -17,2%
Προσαρμοσμένες Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 199,4 160,5 +24,2% 638,3 559,0 +14,2%
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 152,6 148,7 +2,6% 654,2 590,1 +10,9%
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (AL) 137,8 100,6 +37,0% 597,1 482,5 +23,8%
Ταμειακά Διαθέσιμα & Tαμειακά Ισοδύναμα 590,1 630,7 -6,4% 590,1 630,7 -6,4%
 Καθαρός Δανεισμός 726,7 781,2 -7,0% 726,7 781,2 -7,0%

Σημείωση 1: Για επεξηγήσεις και υπολογισμό των Προσαρμοσμένων μεγεθών/δεικτών βλ. την Ενότητα Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης.

Σημείωση 2: Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές στην παρουσίαση των αναφορών

Σημείωση 3: Όλα τα στοιχεία του 2021 είναι προσαρμοσμένα ώστε να αντικατοπτρίζουν μόνο τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Επιπλέον, ορισμένες σημαντικές εμπορικές συναλλαγές (συμφωνία MVNO και πωλήσεις συσκευών) που υπήρχαν μεταξύ της TELEKOM ROMANIA και της TELEKOM ROMANIA MOBILE (Ρουμανία Κινητή) μέχρι την ολοκλήρωση της πώλησης της TELEKOM ROMANIA έχουν αντιμετωπιστεί ως διακοπείσες δραστηριότητες. Η πώληση ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023 - Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε σήμερα τα ελεγμένα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Δ’ τρίμηνο και το δωδεκάμηνο του 2022, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Μήνυμα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Μιχάλη Τσαμάζ: 

«Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων, κατά την οποία πέτυχε όλους τους στόχους που είχε θέσει. Στην Ελλάδα, το 2022, τόσο τα έσοδα, όσο και η κερδοφορία, αυξήθηκαν κατά περίπου 4%, φτάνοντας τα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας. Παρότι η αβεβαιότητα αυξάνεται λόγω της μακροοικονομικής και γεωπολιτικής αστάθειας, και ο ανταγωνισμός εντείνεται, έχουμε όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσουμε τη θέση μας στην αγορά, αξιοποιώντας την υπεροχή των δικτύων, των υπηρεσιών και της μάρκας μας.

Θα διατηρήσουμε τις επενδύσεις μας σε υψηλά επίπεδα για να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει όσον αφορά στην κάλυψη FTTH και 5G, και θα συνεχίσουμε τη δραστηριοποίησή μας σε νέες αγορές, όπως αυτή των ηλεκτρονικών πληρωμών μέσα από την πλατφόρμα payzy, αλλά και της online παραγγελίας φαγητού με το BOX. Τέλος, στο πλαίσιο της Πολιτικής Αμοιβών των Μετόχων μας, αυξάνουμε το μέρισμα ανά μετοχή, και δεσμευόμαστε σε ένα ακόμα μεγάλο πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών».

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους 

To Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΤΕ ΑΕ στις 22 Φεβρουαρίου 2023 αναθεώρησε την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους, ώστε να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη ευελιξία αναφορικά με τον επιμερισμό μεταξύ μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών, ως εξής:

«Με την προϋπόθεση ότι το εξωτερικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον θα παραμείνουν σταθερά, η Εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει στους μετόχους της, μέσω ενός συνδυασμού καταβολής μερισμάτων και Προγραμμάτων Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών (με σκοπό την ακύρωση τους), το 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών. Από το 2023, το ποσό που θα διατίθεται σε μέρισμα θα αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στο 50% της συνολικής αμοιβής των μετόχων και το εναπομένον θα διατίθεται σε επαναγορά ιδίων μετοχών. 

To Διοικητικό Συμβούλιο θα εξετάσει τη χρήση των αποθεματικών από τις ταμειακές ροές που ενδέχεται να συσσωρευτούν μεσοπρόθεσμα μαζί με τα πλεονάσματα που έχουν ήδη δημιουργηθεί. 

Η εφαρμογή της αναθεωρημένης πολιτικής αμοιβών προς τους μετόχους θα ξεκινήσει το 2023 και θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το τρέχον έτος, ήτοι το 2023, ως βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων. Με τον ίδιο τρόπο, θα εφαρμόζεται η πολιτική αμοιβών και τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η βάση υπολογισμού για την συνολική αμοιβή των μετόχων το 2024 θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις των καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2024 κ.ο.κ.».

Προοπτικές

Το 2023 ο ΟΤΕ αναμένει ένταση του ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμες πιέσεις. Εκτιμά, ωστόσο, ότι θα καταφέρει να διατηρήσει τη θέση του στην αγορά, χάρη στις προηγμένες υποδομές δικτύων που διαθέτει τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή, τη δυνατή μάρκα COSMOTE, την εμπιστοσύνη των πελατών, αλλά και την υγιή χρηματοοικονομική του θέση.

Προκειμένου να εδραιώσει την ηγετική του θέση και να ενισχύσει περαιτέρω το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα, ιδίως στις υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, εστιάζοντας στην υποδομή FTTH, στα δίκτυα 5G και στην ψηφιακοποίηση όλων των σημείων επαφής με τον πελάτη. Επιπλέον, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επεκτείνεται σε νέες αγορές που σχετίζονται με την τεχνολογία, εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες του και αξιοποιώντας την υπεροχή της μάρκας και τις σχέσεις του με τους πελάτες. Στις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνεται η πλατφόρμα ηλεκτρονικών πληρωμών Payzy που λάνσαρε στο τέλος του 2022, καθώς και η πλατφόρμα online παραγγελίας φαγητού BOX.

Ο ΟΤΕ είναι σήμερα ο κύριος Systems Integrator για τις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη, παρέχοντας προηγμένες τεχνολογικές λύσεις, και αναμένει συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον τομέα του ICT τα επόμενα χρόνια, λόγω και της σταδιακής υλοποίησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το 2023, ο ΟΤΕ εκτιμά πως οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε περίπου €500 εκατ. αντανακλώντας υψηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος, χαμηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα, σταθερές επενδύσεις και διαρκείς βελτιώσεις στις λειτουργικές επιδόσεις. Το 2022, οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές επηρεάστηκαν θετικά από ένα έκτακτο φορολογικό όφελος που οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρων. Οι επενδύσεις Ομίλου για το 2023 αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, περίπου στα €640 εκατ., καθώς η εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη των υποδομών FTTH.

Η συνολική Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2023 θα ανέλθει σε περίπου €425 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €250 εκατ. (€0,5765 ανά μετοχή), και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €175 εκατ. περίπου.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ

Το Δ’ τρίμηνο του 2022, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE αυξήθηκαν κατά 1,1% και διαμορφώθηκαν σε €885,4 εκατ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,2%, στα €813,9 εκατ., κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων στην κινητή και στις υπηρεσίες ICT. Στην Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 11,8% και διαμορφώθηκαν στα €73,0 εκατ., αντανακλώντας κυρίως τη συνεχιζόμενη επίδραση από τη μείωση στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας (MTR).

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), αυξήθηκαν κατά 1,9% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €535,8 εκατ., καθώς η αύξηση στα άμεσα κόστη αντιστάθμισε τις εξοικονομήσεις που επιτεύχθηκαν σε άλλες κατηγορίες εξόδων, κυρίως στα κόστη ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου παρέμεινε αμετάβλητη στα  €331,8 εκατ., οδηγώντας σε ένα περιθώριο 37,5%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 3,2%, στα €331,8 εκατ., και το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε ελαφρώς, στα 40,8%.

Ο Όμιλος κατέγραψε έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις €292,3 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2022, αυξημένα κατά 67,1% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021, αντανακλώντας ζημία απομείωσης ύψους €115,9 εκατ. που σχετίζεται με τις δραστηριότητες στη Ρουμανία. Ως αποτέλεσμα, τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου  διαμορφώθηκαν σε €33,4 εκατ., μειωμένα κατά €109,6 εκατ. σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2021.  Εξαιρουμένου του κόστους απομείωσης, τα κέρδη προ φόρων θα είχαν ανέλθει στα €149,3 εκατ. αυξημένα κατά 4,4% σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο 2021.

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε €199,4 εκατ., αυξημένες κατά 24,2% από το Δ’ τρίμηνο του 2021, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δικτύων FTTH και 5G, καθώς και των υψηλότερων επενδύσεων σε τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι επενδύσεις στην Ελλάδα και στην κινητή Ρουμανίας ανήλθαν σε €186,8 εκατ. και €12,6 εκατ. αντίστοιχα.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε €152,6 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2022, αυξημένες κατά 2,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις ανήλθαν σε €137,8 εκατ. αυξημένες κατά 37,0% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2021, καθώς οι χαμηλότεροι φόροι εισοδήματος που καταβλήθηκαν αντιστάθμισαν την αύξηση των επενδύσεων. Ο Όμιλος κατέγραψε  σημαντικά χαμηλότερες πληρωμές φόρου εισοδήματος το 2022, κυρίως λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων που σχετίζονται με την πώληση της σταθερής στη Ρουμανία που ολοκληρώθηκε το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2022 ήταν €726,7 εκατ., μειωμένος  κατά 7,0% σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,5 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Κύκλος Εργασιών

(Εκατ. € )

Δ’τρίμηνο

2022

Δ’τρίμηνο

2021

+/- % 12M’

 2022

12M’

 2021

+/- %
Ελλάδα 813,9 796,4 +2,2% 3.155,4 3.046,1 +3,6%
Ρουμανία κινητή 73,0 82,8 -11,8% 306,4 315,5 -2,9%
Ενδοομιλικές απαλοιφές (1,5) (3,8) -60,5% (6,5) (25,3) -74,3%
Όμιλος ΟΤΕ 885,4 875,4 +1,1% 3.455,3 3.336,3 +3,6%

 

Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (Εκατ. € ) Δ’τρίμηνο

2022

Δ’τρίμηνο

2021

+/- % 12M’

 2022

12M’

 2021

+/- %
Ελλάδα 331,8 321,4 +3,2% 1.310,0 1.265,4 +3,5%
Περιθώριο (%) 40,8% 40,4% +0,4μον 41,5% 41,5% 0,0μον
Ρουμανία κινητή 0,0 10,4 n/a 38,0 30,5 +24,6%
Περιθώριο (%) 0,0% 12,6% -12,6μον 12,4% 9,7% +2,7μον
Όμιλος ΟΤΕ 331,8 331,8 0,0% 1.348,0 1.295,9 +4,0%
Περιθώριο (%) 37,5% 37,9% -0,4μον 39,0% 38,8% +0,2μον

 

ΕΛΛΑΔΑ

Λειτουργικά στοιχεία:       

  Δ’ τρίμηνο 2022 Δ’ τρίμηνο 2021 Ετήσιο  % Ετήσιο  +/- Δ’ τρίμηνο 2022 +/-
Συνδέσεις Σταθερής 2.701.453 2.715.939 -0,5% (14.486) (275)
Ευρυζωνικές Συνδέσεις 2.318.241 2.255.703 +2,8% 62.538 20.240
εκ των οποίων συνδέσεις οπτικών ινών 1.448.224 1.148.871 +26,1% 299.353 17.809
Συνδρομητές τηλεόρασης 642.687 624.195 +3,0% 18.492 (1.089)
Πελάτες Κινητής 7.370.105 7.098.290 +3,8% 271.815 (41.340)
 Πελάτες Συμβολαίου 2.949.844 2.818.426 +4,7% 131.418 25.532
 Πελάτες Καρτοκινητής 4.420.261 4.279.864 +3,3% 140.397 (66.872)

 

Σταθερή Τηλεφωνία:

Στην αγορά σταθερής, η οποία συρρικνώθηκε κατά τη διάρκεια του 2022 εξαιτίας αποσυνδέσεων κυρίως σε υπηρεσίες φωνής, ο ΟΤΕ θωράκισε τη θέση του διατηρώντας αμετάβλητη την πελατειακή του βάση κατά το τρίμηνο. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται στην αγορά ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς οι ανταγωνιστικές της υπηρεσίες και η αναβάθμιση των πελατών φωνής σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, οδήγησαν σε νέα αύξηση των συνδρομητών ευρυζωνικών υπηρεσιών κατά 2,8% σε σύγκριση με το τέλος του 2021, σε 2.318 χιλιάδες. Ο ΟΤΕ προσέλκυσε την πλειονότητα των καθαρών νέων συνδέσεων της αγοράς στο τρίμηνο. Η διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις συνολικές γραμμές σταθερής ανήλθε στο 86% στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2022, από 83% έναν χρόνο πριν.

Ο ΟΤΕ κατέγραψε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των συνδρομητών που απολαμβάνουν υπηρεσίες οπτικής ίνας (FTTx), κατά 26,1% σε ετήσια βάση, με 18 χιλιάδες καθαρές προσθήκες στο τρίμηνο. Ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών ανήλθε σε 1.448 χιλιάδες με τη διείσδυση των υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης να είναι αυξημένη κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 62,5%. Το ποσοστό των συνδρομητών που απολαμβάνουν ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες άγγιξε το 44% των συνδέσεων οπτικών ινών στο τέλος του Δ’ τριμήνου 2022, σε σύγκριση με το 25% ένα χρόνο πριν, ενισχυμένο από την πρωτοβουλία της εταιρείας να αναβαθμίσει δωρεάν τις ταχύτητες, όπου ήταν εφικτό. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στην εμπειρία των πελατών διατηρώντας την ηγετική του θέση σε έρευνες ικανοποίησης.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει στους συνδρομητές του, και ανταποκρινόμενος στην αυξανόμενη ζήτηση επεκτείνει συνεχώς το δίκτυό του FTTH. Έχοντας φέρει την υποδομή FTTH σε επιπλέον 350 χιλιάδες σπίτια το 2022, στο τέλος του έτους το δίκτυό του κάλυπτε συνολικά 911 χιλιάδες σπίτια κι επιχειρήσεις. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επιταχύνει την ανάπτυξη του FTTH για να φτάσει περίπου τα 1,4 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις μέχρι το τέλος του 2023. Στο τρίμηνο οι πελάτες FTTH κατέγραψαν αύξηση ρεκόρ, κατά 27 χιλιάδες, με τη συνολική συνδρομητική βάση να αγγίζει τους 137 χιλιάδες. Το συνολικό ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε σε 16% στο τέλος του έτους από 11% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε αυτό συνέβαλαν η αυξημένη διαθεσιμότητα του δικτύου και οι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. Το πρόγραμμα επιδότησης (κουπόνι) για συνδέσεις FTTH ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2022. Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2023, το οποίο σε συνδυασμό με το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του ΟΤΕ και τις στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, θα ενισχύσει περαιτέρω την πελατειακή βάση και τη μετακίνηση των πελατών σε υψηλότερες ταχύτητες, ενισχύοντας τα έσοδα.

Οι συνδρομητές τηλεόρασης του ΟΤΕ διαμορφώθηκαν σε 643 χιλιάδες, αυξημένοι κατά 3,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, παρά τον έντονο ανταγωνισμό και την εκτεταμένη πειρατεία. Συνεπής με τη στρατηγική της, η Εταιρεία αξιοποιεί την προηγμένη πλατφόρμα streaming, ενώ συνεχίζει να επενδύει προκειμένου να παρέχει πλούσιο τηλεοπτικό περιεχόμενο.

 

Κινητή Τηλεφωνία:

Οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισαν να αυξάνονται σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, φθάνοντας στο τέλος του Δ’ τριμήνου τα 7,4 εκατ., αυξημένοι κατά 3,8%. Τόσο οι πελάτες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής, σημείωσαν αύξηση, κατά 4,7% και 3,3% αντίστοιχα, συνεχίζοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφηκαν τα προηγούμενα τρίμηνα. Πρόκειται για την έκτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης της συνδρομητικής βάσης συμβολαίου, γεγονός που οφείλεται στην υπεροχή του δικτύου της COSMOTE, η οποία ενισχύεται από τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου 5G και αποτυπώνεται σε όλες τις σημαντικές μετρήσεις επιδόσεων δικτυών στην αγορά. Συγκεκριμένα, το δίκτυο COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στα Speedtest Awards™ της Ookla ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», με τους συνδρομητές COSMOTE να απολαμβάνουν μέσες ταχύτητες λήψης υπερδιπλάσιες από αυτές ανταγωνιστικών παρόχων.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, υπερβαίνοντας μάλιστα τον φιλόδοξο στόχο για πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022. Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο το 90% για το τέλος του 2023. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες 37 πόλεις στην Ελλάδα καταγράφουν ήδη κάλυψη άνω του 90%, ενώ οι ταχύτητες υπερβαίνουν σε κάποιες περιοχές το 1Gbps. Ο ΟΤΕ συνεχίζει να προωθεί τη χρήση δεδομένων μέσω 4G/4G+/5G, και παράλληλα ενισχύει τα έσοδά του «χτίζοντας» στην ανάπτυξη των υπηρεσιών 5G, στην αυξανόμενη χρήση δεδομένων και τη συνολική υπεροχή του δικτύου του.

Νέες Υπηρεσίες:    

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, ο ΟΤΕ προχώρησε στο λανσάρισμα μιας νέας εφαρμογής ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, του «payzy by COSMOTE», μέσω της θυγατρικής του, COSMOTE Payments. Η νέα υπηρεσία κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αγορά, με το συνολικό αριθμό των χρηστών να υπερβαίνει ήδη τους 94 χιλιάδες.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία: 

(Εκατ.) Δ’τρίμηνο 2022 Δ’τρίμηνο 2021 +/- % 12M’

 2022

12M’

 2021

+/- %
Κύκλος Εργασιών 813,9 796,4 2,2% 3.155,4 3.046,1 3,6%
Έσοδα λιανικής σταθερής 227,3 240,5 -5,5% 933,4 950,8 -1,8%
          συμπ.  Data Com 248,7 257,6 -3,5% 1.021,6 1.027,8 -0,6%
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής 239,3 232,4 +3,0% 986,4 945,7 +4,3%
Έσοδα χονδρικής 150,1 158,4 -5,2% 590,3 585,6 +0,8%
Λοιπά Έσοδα 197,2 165,1 +19,4% 645,3 564,0 +14,4%
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 331,8 321,4 +3,2% 1.310,0 1.265,4 +3,5%
Περιθώριο % 40,8% 40,4% +0,4μον 41,5% 41,5% +0,0μον

 

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν αύξηση κατά 2,2% στο τρίμηνο, στα €813,9 εκατ., κυρίως λόγω των θετικών επιδόσεων της κινητής και του ICT.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 5,5%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, η πτώση οφείλεται στη μετάβαση ορισμένων πελατών από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής σε υπηρεσίες IP solutions. Εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από υπηρεσίες data com, τα έσοδα λιανικής σταθερής, έχουν μείωση κατά 3,5%. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες επηρεάστηκε από τη δωρεάν αναβάθμιση ευρυζωνικών υπηρεσιών, μία κίνηση ενίσχυσης της πιστότητας των πελατών και της ανταγωνιστικής του θέσης.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 3,0% στο τρίμηνο.  Ανοδικά κινήθηκαν τόσο τα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου, όσο και καρτοκινητής , ως αποτέλεσμα της επιτυχημένης προώθησης των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας του ΟΤΕ. Τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής κατέγραψαν ένα ακόμα θετικό τρίμηνο. Σε επίπεδο έτους, τα έσοδα από υπηρεσίες περιαγωγής κατέγραψαν επίπεδα ρεκόρ, αυξημένα κατά 48% σε σχέση με το 2021, ενώ  ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2019, προ πανδημίας, κατά πάνω από 20%.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής μειώθηκαν κατά 5,2% στο τρίμηνο, καθώς τα χαμηλότερα έσοδα από διεθνή κίνηση (χαμηλού ωστόσο περιθωρίου κέρδους) αντιστάθμισαν τα έσοδα από την αύξηση των πωλήσεων οπτικών ινών σε παρόχους στην εγχώρια αγορά.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,4% στο τρίμηνο, λόγω των ισχυρών επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT. Τα έσοδα από παροχή system solutions σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, κατά 45% στο τρίμηνο. Η Εταιρεία αξιοποιεί τη μακροχρόνια εμπειρία της σε δικτυακές υποδομές και καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις πληροφορικής & cloud. Πρόσφατα ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σε μεγάλα έργα πληροφορικής για ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες συστημάτων πληροφορικής για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,2% στο τρίμηνο, στα €331,8 εκατ., με ισχυρό προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) στα 40,8%, υποβοηθούμενο από την αύξηση των εσόδων και την εξοικονόμηση κόστους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

 

Λειτουργικά στοιχεία Δ’τρίμηνο 2022 Δ’τρίμηνο 2021 Ετήσιο % Ετήσιο

+/-

Δ’ τρίμηνο

2022

+/-

Συνδρομητές κινητής 4.165.629 3.690.607 +12,9% 475.022 84.001
       Πελάτες συμβολαίου 1.854.272 1.734.675 +6,9% 119.597 29.888
       Πελάτες καρτοκινητής 2.311.357 1.955.932 +18,2% 355.425 54.113

 

 

 (Εκατ. €) Δ’τρίμηνο 2022 Δ’τρίμηνο 2021 +/- % 12M’

 2022

12M’

 2021

+/- %  
Κύκλος Εργασιών 73,0 82,8 -11,8% 306,4 315,5 -2,9%  
Έσοδα από υπηρεσίες κινητής

 

48,9 56,4 -13,3% 203,0 221,8 -8,5%  
Λοιπά Έσοδα 24,1 26,4 -8,7% 103,4 93,7 +10,4%  
Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) 0,0 10,4 n/a 38,0 30,5 +24,6%  
Περιθώριο % 0,0% 12,6% -12,6μον 12,4% 9,7% +2,7μον  

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile διαμορφώθηκαν σε €73,0 εκατ. στο τρίμηνο, μειωμένα κατά 11,8%, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR) και του αντικτύπου από δραστηριότητες MVNO στο Δ’ τρίμηνο 2021, οι οποίες καταργήθηκαν στο 2ο μισό του 2022.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε €48,9 εκατ., μειωμένα κατά 13,3%, ως αποτέλεσμα των περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των προσφορών για τη διατήρηση των πελατών. Περαιτέρω μείωση στα τέλη τερματισμού της τάξης του 27% εφαρμόστηκε στις αρχές του 2023.

Η συνολική πελατειακή βάση σημείωσε σημαντική αύξηση στο τρίμηνο, αντανακλώντας την αύξηση κατά 6,9%, στους συνδρομητές συμβολαίου και τη σημαντική αύξηση στην καρτοκινητή.

Τα λοιπά έσοδα μειώθηκαν κατά 8,7%, κυρίως λόγω της κατάργησης δραστηριοτήτων MVNO.

H Telekom Romania Mobile κατέγραψε μηδενικό Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στο τρίμηνο λόγω μειωμένων εσόδων και λοιπών εκτάκτων. Συνολικά, το 2022, η Telekom Romania Mobile κατέγραψε ισχυρή αύξηση 24,6% στο EBITDA, στα €38,0 εκατ.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

Απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας της Λειτουργίας, Συντήρησης και Σχεδιασμού Χώρων Κτιρίων

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ και COSMOTE την 1 Νοεμβρίου 2022 ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης διάσπασης με απόσχιση του κλάδου δραστηριότητας Λειτουργία, Συντήρηση και Σχεδιασμός Χώρων και την απορρόφηση του από την 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία «ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» του Ομίλου ΟΤΕ.  Οι διασπάσεις συντελέστηκαν την 1 Δεκεμβρίου 2022. 

Πρόγραμμα Απόκτησης Iδίων Μετοχών και Ακύρωση Ιδίων Μετοχών

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε τη 18 Ιανουαρίου 2022 ενέκρινε ένα νέο Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών διάρκειας 24 μηνών. Η εταιρεία κατά τον 1ο χρόνο του Προγράμματος, απέκτησε συνολικά 15.440.064 ίδιες μετοχές με μέση τιμή αγοράς Ευρώ 16,22 ανά μετοχή. Από αυτές, 1.868.242 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Μαρτίου 2022, ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών στις 12 Ιουλίου 2022 και 8.818.730 ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο 1 Απριλίου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, ακυρώθηκαν και διαγράφηκαν από το Χρηματιστήριο Αθηνών την 29 Νοεμβρίου 2022. Την 31 Δεκεμβρίου 2022 η εταιρεία κατείχε 4.753.092 ίδιες μετοχές, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 7 Δεκεμβρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκαν οι αγορές.

 

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΓΕΓΓΕΓΟΝΟΤΑ                  ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΟΥ

 

 

Απορρόφηση της ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (OTE GLOBE)

Την 2α Ιανουαρίου 2023 συντελέστηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από τον ΟΤΕ της 100% θυγατρικής του εταιρείας OTEGLOBΕ.

Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους

Στις 22 Φεβρουαρίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο αναθεώρησε την Πολιτική Αμοιβών προς τους Μετόχους.

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023

5:00pm (EEST). 3:00pm (BST). 4:00pm (CEST). 10:00am (EDT)

Ελλάδα                                              +30 210 9460 800

Γερμανία                                            +49 (0) 69 2222 4493

Ηνωμένο Βασίλειο & Διεθνή                   + 44 (0) 203 059 5872

ΗΠΑ                                                  +1 516 447 5632

Συνιστούμε να καλέσετε οποιονδήποτε από τους παραπάνω αριθμούς 5 έως 10 λεπτά πριν την έναρξη της

Τηλεδιάσκεψης.

Λεπτομέρειες Τηλεδιάσκεψης

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε πραγματικό χρόνο μετάδοσης μέσω διαδικτύου και μπορείτε να

εγγραφείτε μέσω σύνδεσης στο:

https://87399.themediaframe.eu/links/otegroup230223.html

 

Αν δυσκολεύεστε να συνδεθείτε μπορείτε να καλέσετε στο: + 30 210 9460803

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Δ/ΝΣΗ EΞΑΓΟΡΩΝ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ  ΣΧΕΣΕΩΝ  ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Τηλ: 210-6118190

Fax: 210-6111030

Ε-mail: [email protected], [email protected]

 

 

 

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Οι εν λόγω κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεταβολή των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, επιχειρηματικών ή άλλων συνθηκών της αγοράς. Συνεπώς, συνιστάται στους αναγνώστες να μη βασιστούν στις δηλώσεις που αφορούν σε μελλοντικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως πρόβλεψη κερδών και δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι εν λόγω δηλώσεις και προβλέψεις θα πραγματοποιηθούν. Συνιστάται στους αποδέκτες της παρούσας να μην αποδώσουν αδικαιολόγητη βαρύτητα στις εν λόγω δηλώσεις, οι οποίες απηχούν τις θέσεις του Ομίλου μόνο κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, και να προβούν σε δική τους ανεξάρτητη ανάλυση και απόφαση σε σχέση με τις περιόδους στις οποίες αφορούν οι προβλέψεις.

Πίνακες που ακολουθούν:

 1. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)
 1. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ενοποιημένη) της 31ης Δεκεμβρίου 2022 και της 31ης  Δεκεμβρίου 2021
 • Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων για το τρίμηνο και δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και συγκριτική με το 2021
 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Εσόδων για το τρίμηνο και δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και συγκριτική με το 2021
 1. Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών για το τρίμηνο και δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 και συγκριτική με το 2021

Αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές και αλλαγές στην παρουσίαση των αναφορών 

Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα μεικτά έναντι καθαρά ποσά – Αλλαγή στη διάκριση μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου

Οι Καταστάσεις Αποτελεσμάτων για τον Όμιλο ΟΤΕ, την Ελλάδα, την ΟΤΕ ΑΕ και τον Όμιλο Cosmote Ελλάδα έχουν επηρεαστεί από τη νέα λογιστική πολιτική η οποία αφορά στην αξιολόγηση εντολέα έναντι εντολοδόχου, ειδικά σε σχέση με τις ψηφιακές επώνυμες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από κάποιο τρίτο μέρος.

Πιο συγκεκριμένα με βάση την απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2022 για τις περιπτώσεις μεταπώλησης λογισμικού, ο Όμιλος ΟΤΕ αναθεώρησε την τρέχουσα λογιστική του πολιτική σχετικά με την αναγνώριση του εσόδου μεταξύ καθαρού έναντι του μεικτού ποσού του τιμήματος και την άλλαξε στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Ως αποτέλεσμα της μεταβολής της πολιτικής, ο Όμιλος ΟΤΕ λειτουργεί ως εντολέας και επομένως αναγνωρίζει ως έσοδο το μεικτό ποσό, μόνο στις περιπτώσεις που ο πελάτης δεν συνάπτει καμία συμβατική σχέση με τον τρίτο προμηθευτή και ο Όμιλος έχει τον έλεγχο του συγκεκριμένου αγαθού ή της υπηρεσίας (είναι πρωτίστως υπεύθυνος για την αποδοχή του προϊόντος και την υποστήριξη πελατών) και μπορεί να καθορίσει την τιμή προς τον πελάτη. Σε σύγκριση με την προηγούμενη λογιστική πολιτική, αναγνωρίστηκε μείωση των εσόδων και των λειτουργικών εξόδων αντίστοιχα κατά 29,5 εκατ. ευρώ για oλόκληρο το έτος του 2022 και 32,0 εκατ. ευρώ για το 2021. Όλες οι προηγούμενες περίοδοι αναδιατυπώθηκαν ανάλογα για να συνάδουν με αυτήν την παρουσίαση.

I.            ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (“ΕΔΜΑ”)

 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης («ΕΔΜΑ”) στο πλαίσιο λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό  σχεδιασμό του καθώς και για την αξιολόγηση και την αποτύπωση των επιδόσεών του. Οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, της χρηματοοικονομικής του θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι ΕΔΜΑ καθώς και οι αντίστοιχοι προσαρμοσμένοι δείκτες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τα ποσά από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς και τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία λόγω της φύσης τους επηρεάζουν την συγκρισιμότητα των μεγεθών. Δεδομένου ότι αυτά τα κόστη ή οι καταβολές είναι σημαντικού μεγέθους και μη περιοδικά, είναι κοινή πρακτική του κλάδου να εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ΕΔΜΑ και των προσαρμοσμένων δεικτών ώστε να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και να κατανοήσει ο επενδυτής καλύτερα τις επιδόσεις του Ομίλου που επιτυγχάνονται από την συνεχιζόμενη δραστηριότητα. Οι εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 1. Κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης

Τα κόστη ή καταβολές σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης εμπεριέχουν το κόστος των κινήτρων που δίνονται στους εργαζόμενους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και τις εισφορές στο ταμείο κοινωνικής ασφάλισης για την αποχώρηση / συνταξιοδότηση των εργαζομένων πριν από το προβλεπόμενο έτος ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Τα κόστη αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων καθώς και στην κατάσταση ταμειακών ροών στις γραμμές «Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης» και «καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης», αντίστοιχα.

 1. Έξοδα ή καταβολές σχετιζόμενα με λοιπά προγράμματα αναδιοργάνωσης

Τα έξοδα αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν κόστη που δεν σχετίζονται με την κύρια δραστηριότητα του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Αφορούν κυρίως έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου.

 1. Καταβολές για αγορά φάσματος

Οι καταβολές για αγορά φάσματος περιλαμβάνουν τα ποσά που πληρώθηκαν για την απόκτηση αδειών μέσω διαγωνισμών που διεξάγει η Ρυθμιστική Αρχή για τη μετάδοση σημάτων μέσω συγκεκριμένων ζωνών του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος.

Ορισμοί και συμφωνία των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”)

 

 

Καθαρός Δανεισμός

O Καθαρός Δανεισμός χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου και η δυνατότητα μόχλευσης. Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται προσθέτοντας στα μακροπρόθεσμα δάνεια, το βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων, τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τις λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και αφαιρώντας από το σύνολο τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με μισθώσεις περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του Καθαρού Δανεισμού από το 2019 και μετά. 

 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.) 31/12/2022 31/12/2021
Μακροπρόθεσμα δάνεια 881,5 753,7
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1 397,3
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0 -
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος) 182,1 189,2
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (βραχυπρόθεσμο μέρος) 76,1 71,7
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 4,0 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (590,1) (630,7)
Καθαρός Δανεισμός 726,7 781,2

  

EBITDA - Προσαρμοσμένο EBITDA - Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL)

 • Ο δείκτης EBITDA προέρχεται απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο δείκτης EBITDA ορίζεται ως το σύνολο του κύκλου εργασιών συν τα λοιπά λειτουργικά έσοδα μείον το σύνολο των λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις. Ο δείκτης EBITDA εξυπηρετεί στην καλύτερη ανάλυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου.
 • Το προσαρμοσμένο EBITDA υπολογίζεται εξαιρώντας την επίδραση από τα κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης και τα λοιπά έξοδα αναδιοργάνωσης.
 • Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL): Mετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τις μισθώσεις, είναι κοινή πρακτική του κλάδου η χρήση του EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ή του Προσαρμοσμένου EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) προκειμένου να διευκολυνθεί η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών καθώς και η σύγκριση με τα ιστορικά στοιχεία. Το Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) ορίζεται ως το Προσαρμοσμένο EBITDA αφαιρώντας τις αποσβέσεις και τους τόκους που σχετίζονται με μισθώσεις.

Τα περιθώρια EBITDA, Προσαρμοσμένο EBITDA και Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) (%) υπολογίζονται διαιρώντας τα αντίστοιχα EBITDA με το σύνολο του κύκλου εργασιών.

 

Τριμηνιαία (Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

Σύνολο Κύκλου εργασιών 885,4 875,4 813,9 796,4 73,0 82,8
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 3,1 3,2 1,7 1,9 1,4 1,3
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (545,2) (552,3) (477,8) (487,4) (68,9) (68,7)
EBITDA 343,3 326,3 337,8 310,9 5,5 15,4
Περιθώριο % 38,8% 37,3% 41,5% 39,0% 7,5% 18,6%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 4,2 6,0 4,2 5,5 - 0,5
Έξοδα αναδιοργάνωσης 5,2 20,6 5,2 20,2 - 0,4
Προσαρμοσμένο EBITDA 352,7 352,9 347,2 336,6 5,5 16,3
Περιθώριο % 39,8% 40,3% 42,7% 42,3% 7,5% 19,7%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (18,7) (18,3) (13,8) (12,8) (4.9) (5,5)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (2,2) (2,8) (1,6) (2,4) (0,6) (0,4)
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 331,8 331,8 331,8 321,4 0,0 10,4
Περιθώριο % 37,5% 37,9% 40,8% 40,4% 0,0% 12,6%

 

 

Ετήσια (Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
12M’

 2022

12M’

 2021

12M’

 2022

12M’

 2021

12M’

 2022

12M’

 2021

Σύνολο Κύκλου εργασιών 3.455,3 3.336,3 3.155,4 3.046,1 306,4 315,5
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 10,5 9,2 7,8 6,2 2,7 3,5
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (2.080,2) (1.865,6) (1.836,8) (1.619,8) (249,9) (271,5)
EBITDA 1.385,6 1.479,9 1.326,4 1.432,5 59,2 47,5
Περιθώριο % 40,1% 44,4% 42,0% 47,0% 19,3% 15,1%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 39,4 (121,8) 38,7 (122,6) 0,7 0,8
Έξοδα αναδιοργάνωσης 5,7 23,6 5,2 20,2 0,5 3,4
Προσαρμοσμένο EBITDA 1.430,7 1.381,7 1.370,3 1.330,1 60,4 51,7
Περιθώριο % 41,4% 41,4% 43,4% 43,7% 19,7% 16,4%
Αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης (74,0) (70,4) (53,5) (51,1) (20,5) (19,4)
Τόκοι επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις (8,7) (15,4) (6,8) (13,6) (1,9) (1,8)
Προσαρμοσμένο EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) 1.348,0 1.295,9 1.310,0 1.265,4 38,0 30,5
Περιθώριο % 39,0% 38,8% 41,5% 41,5% 12,4% 9,7%

 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία

Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία προκύπτουν απευθείας από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, γραμμή «Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων» της κατάστασης Ταμειακών Ροών. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί αυτόν τον «ΕΔΜΑ» για να εξασφαλίσει ότι η χρήση των ταμειακών διαθεσίμων γίνεται σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για τη διαχείριση αυτών. Οι Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία υπολογίζονται αφαιρώντας από τις αγορές ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων τις καταβολές για αγορά φάσματος.

 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

12M’

 2022

12M’

 2021

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων –(Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία) (199,4) (185,5) (639,5) (586,0)
Καταβολές για αγορά φάσματος - 25,0 1,2 27,0
Προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία (199,4) (160,5) (638,3) (559,0)

 

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές- Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)- Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL)

 • Oι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές ορίζονται ως οι καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετά την αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων προσθέτοντας τους πιστωτικούς τόκους εισπραχθέντες. Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) υπολογίζονται αφαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές την αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις.
 • Οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) διευκολύνουν τη σύγκριση των ταμειακών ροών μεταξύ των εταιρειών της αγοράς τηλεπικοινωνιών και τις συζητήσεις με το επενδυτικό κοινό και τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης. Υπολογίζονται εξαιρώντας από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) τις καταβολές για αγορά φάσματος, τις καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης και τις καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης.

 

Οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) και οι Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) εξυπηρετούν στη μέτρηση των ταμειακών διαθεσίμων που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου ενώ διευκολύνουν ώστε να αξιολογηθούν καλύτερα οι ταμειακές επιδόσεις του Ομίλου καθώς και η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους, η διανομή μερίσματος και η διατήρηση αποθεματικού.

 

Όμιλος - (Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

12M’

 2022

12M’

 2021

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 359,2 307,5 1.317,2 1.224,2
Μείον:Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων - - - 86,7
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (199,4) (185,5) (639,5) (586,0)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,0 0,3 2,7 1,0
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 160,8 122,3 680,4 552,5
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (23,0) (21,7) (83,3) (70,0)
Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 137,8 100,6 597,1 482,5
Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης 9,6 4,7 45,6 56,3
Καταβολές εξόδων αναδιοργάνωσης 5,2 18,4 10,3 24,3
Καταβολές για αγορά φάσματος - 25,0 1,2 27,0
Προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 152,6 148,7 654,2 590,1

 

Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη σε μετόχους της εταιρείας

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της Εταιρείας διευκολύνουν στην ανάλυση της καθαρής κερδοφορίας του Ομίλου εξαιρουμένης της επίδρασης μη επαναλαμβανόμενων ή μη περιοδικών στοιχείων και στη σύγκριση των επιδόσεων σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Για την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και την συγκρινόμενη περίοδο του 2021, έχει ληφθεί υπόψη η επίδραση από τα ακόλουθα: κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, έξοδα αναδιοργάνωσης, κέρδος / ζημιά από πώληση θυγατρικών, επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές και η επίδραση λόγω αλλαγής συντελεστών φόρου εισοδήματος. 

 

Όμιλος -(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

12M’

 2022

12M’

 2021

Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7,8) 100,5 388,6 487,0
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης 3,3 4,7 30,8 (94,9)
Έξοδα αναδιοργάνωσης 5,2 20,6 5,6 23,1
(Κέρδος) Ζημιά από την πώληση θυγατρικής - - (0,2) 50,9
Επίδραση από απομειώσεις και διαγραφές 115,9 - 115,9 -
Επίδραση λόγω αλλαγής των συντελεστών φόρου εισοδήματος - - - 26,3
Προσαρμοσμένα Καθαρά κέρδη  σε μετόχους της Εταιρείας 116,6 125,8 540,7 492,4

 

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡHΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)

 

 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2022 31/12/2021
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Ενσώματα πάγια 2.081,1 2.080,3
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 266,6 264,7
Υπεραξία 376,6 376,6
Τηλεπικοινωνιακές άδειες 296,1 348,9
Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 335,1 387,7
Συμμετοχές 0,1 0,1
Δάνεια σε ασφαλιστικά ταμεία 64,7 68,6
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 178,2 197,9
Κόστος συμβάσεων 30,2 24,3
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 75,3 75,9
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 3.704,0 3.825,0
     
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία    
Αποθέματα 54,0 38,0
Πελάτες 471,2 504,4
Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 4,8 5,6
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 49,6 34,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 123,7 176,9
Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 1,8 1,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 590,1 630,7
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 1.295,2 1.392,0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 4.999,2 5.217,0

 

 

(Ευρώ εκατ.) ΟΜΙΛΟΣ  
31/12/2022 31/12/2021  
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας      
Μετοχικό κεφάλαιο               1.227,3             1.292,6
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο                 438,9                462,6
Ίδιες μετοχές                  (73,5)              (157,1)
Τακτικό αποθεματικό                 440,7                440,7
Συναλλαγματικές διαφορές και λοιπά αποθεματικά                (138,8)              (168,6)
Μεταβολές σε ποσοστά μη ελεγχουσών συμμετοχών              (3.314,1)           (3.314,1)
Υπόλοιπο κερδών εις νέο               3.267,9             3.414,4
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρείας
1.848,4 1.970,5
Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,5 1,7
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.848,9 1.972,2
     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις .  
Μακροπρόθεσμα δάνεια 881,5 753,7
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 96,7 139,9
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 86,1 98,4
Συμβατικές υποχρεώσεις 40,8 33,2
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 182,1 189,2
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 0,4 3,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 55,7 89,3
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.343,3 1.307,0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    
Προμηθευτές 874,0 818,5
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 150,0 -
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 23,1 397,3
Φόρος εισοδήματος 92,3 44,0
Συμβατικές υποχρεώσεις 136,1 132,5
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 76,1 71,7
Μερίσματα πληρωτέα 2,4 2,3
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 453,0 471,5
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.807,0 1.937,8
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 4.999,2 5.217,0

   

ΙΙΙ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)(“ΕΔΜΑ”)

 

                                                    

 

(Ευρώ εκατ.)        
Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

+/-% 12M’

 2022

12M’

 2021

+/- %
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 885,4 875,4 +1,1% 3.455,3 3.336,3 +3,6%
             
Λοιπά έσοδα 3,1 3,2 -3,1% 10,5 9,2 +14,1%
             
Λειτουργικά έξοδα            
Έξοδα διασύνδεσης και περιαγωγής (111,8) (123,0) -9,1% (442,7) (441,4) +0,3%
Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (9,0) (14,4) -37,5% (48,0) (67,6) -29,0%
Αποδοχές προσωπικού (99,5) (95,3) +4,4% (442,3) (430,6) +2,7%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελουσίας αποχώρησης (4,2) (6,0) -30,0% (39,4) 121,8 -132,3%
Έξοδα εμπορικών προμηθειών (23,8) (25,9) -8,1% (82,6) (85,0) -2,8%
Κόστος εμπορευμάτων (108,3) (90,8) +19,3% (358,7) (311,3) +15,2%
Έξοδα συντήρησης και επισκευών (18,9) (18,9) +0,0% (77,5) (74,1) +4,6%
Έξοδα προώθησης (21,2) (20,8) +1,9% (69,9) (66,0) +5,9%
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (148,5) (157,2) -5,5% (519,1) (511,4) +1,5%
Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (545,2) (552,3) -1,3% (2.080,2) (1.865,6) +11,5%
             
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων 343,3 326,3 +5,2% 1.385,6 1.479,9 -6,4%
Αποσβέσεις και απομειώσεις (292,3) (174,9) +67,1% (795,1) (667,6) +19,1%
Λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων 51,0 151,4 -66,3% 590,5 812,3 -27,3%
             
Έσοδα και έξοδα από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες            
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (14,8) (10,0) +48,0% (39,9) (45,0) -11,3%
Πιστωτικοί τόκοι 1,0 0,3 - 2,7 1,0 +170,0%
Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές (4,0) 1,2 - 1,6 1,5 +6,7%
Κέρδη/(Ζημιές) από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις 0,2 0,1 +100,0% - (50,4) -
Συνολικά κέρδη/( ζημιές) από χρηματοοικονομικές και επενδυτικές δραστηριότητες (17,6) (8,4) +109,5% (35,6) (92,9) -61,7%
             
Κέρδη προ φόρων 33,4 143,0 -76,6% 554,9 719,4 -22,9%
Φόρος εισοδήματος (41,3) (42,4) -2,6% (166,2) (233,6) -28,9%
Κέρδη χρήσης από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7,9) 100,6 -107,9% 388,7 485,8 -20,0%
Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 103,9 -
Κέρδη χρήσης (7,9) 100,6 -107,9% 388,7 589,7 -34,1%
             

 

 

 

Κατανεμόμενα σε:

           
Μετόχους της Εταιρείας (7,8) 100,5 -107,8% 388,6 557,6 -30,3%
   Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (7,8) 100,5 -107,8% 388,6 487,0 -20,2%
   Από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 70,6 -
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (0,1) 0,1 - 0,1 32,1 -99,7%

 

IV.         ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

 

 

 

(Ευρώ εκατ.)        
Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

+/-% 12M’

 2022

12M’

 2021

+/- %
             
Κύκλος εργασιών            
Σταθερή τηλεφωνία:            
Έσοδα λιανικής 227,3 240,5 -5,5% 933,4 950,8 -1,8%
Έσοδα χονδρικής 150,1 158,5 -5,3% 590,2 585,3 +0,8%
Λοιπά έσοδα 112,1 80,0 +40,1% 342,6 270,0 +26,9%
Σύνολο εσόδων σταθερής τηλεφωνίας 489,5 479,0 +2,2% 1.866,2 1.806,1 +3,3%
Κινητή τηλεφωνία:            
Έσοδα υπηρεσιών 288,2 288,6 -0,1% 1,189,0 1,164,1 +2,1%
Έσοδα πώλησης συσκευών 80,5 77,3 +4,1% 283,8 270,1 +5,1%
Λοιπά έσοδα 5,4 10,3 -47,6% 29,6 24,3 +21,8%
Σύνολο εσόδων κινητής τηλεφωνίας 374,1 376,2 -0,6% 1.502,4 1.458,5 +3,0%
             
Λοιπά έσοδα 21,8 20,2 +7,9% 86,7 71,7 +20,9%
             
Σύνολο κύκλου εργασιών 885,4 875,4 +1,1% 3.455,3 3.336,3 +3,6%

  

V.           ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

 

 

(Ευρώ εκατ.) Δ’τρίμηνο

 2022

Δ’τρίμηνο

 2021

+/-% 12M’

 2022

12M’

 2021

+/-%
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες            
Κέρδη προ φόρων 33,4 143,0 -76,6% 554,9 719,4 -22,9%
Προσαρμογές για:            
 Αποσβέσεις και απομειώσεις 292,3 174,9 +67,1% 795,1 667,6 +19,1%
Κόστη σχετιζόμενα με προγράμματα εθελούσιας   αποχώρησης 4,2 6,0 -30,0% 39,4 (121,8) -132,3%
 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 0,9 (8,2) -111,0% 3,9 (5,0) -178,0%
 Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας (1,8) (2,6) -30,8% (0,9) (1,7) -47,1%
 Συναλλαγματικές διαφορές. καθαρές 4,0 (1,2) - (1,6) (1,5) +6,7%
 Πιστωτικοί τόκοι (1,0) (0,3) - (2,7) (1,0) +170,0%
 (Κέρδη) / ζημιές από συμμετοχές και λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Απομειώσεις (0,2) (0,1) +100,0% - 50,4 -
 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14,8 10,0 +48,0% 39,9 45,0 -11,3%
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης: 58,9 63,2 -6,8% 48,3 11,3 -
 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (6,9) 1,5 - (16,0) (11,3) +41,6%
 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 49,2 (24,4) - 18,7 (66,6) -128,1%
 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού) 16,6 86,1 -80,7% 45,6 89,2 -48,9%
Πλέον/(Μείον):

Καταβολές προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης

(9,6) (4,7) +104,3% (45,6) (56,3) -19,0%
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού  νεότητας. εκτός εισφορών εργαζομένων (2,4) (2,8) -14,3% (9,2) (10,3) -10,7%
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (πλην μισθώσεων) (1,7) (2,6) -34,6% (24,9) (27,7) -10,1%
Τόκοι μισθώσεων καταβεβλημένοι (2,2) (2,8) -21,4% (8,7) (15,4) -43,5%
Φόρος εισοδήματος καταβεβλημένος (30,4) (64,3) -52,7% (70,7) (115,5) -38,8%
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων - - - - 86,7 -
Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 359,2 307,5 +16,8% 1.317,2 1.224,2 +7,6%
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες            
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - 0,2 - 0,7 0,3 +133,3%
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων - - - (0,6) - -
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 1,2 1,8 -33,3% 7,2 7,2 +0,0%
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (199,4) (185,5) +7,5% (639,5) (586,0) +9,1%
Εισπράξεις/(πληρωμές) σχετιζόμενες με πώληση θυγατρικών/ συμμετοχών (0.5) (3.4) -85.3% (8.3) 288.3 -102.9%
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θυγατρικών που πουλήθηκαν - - - (0,7) (89,3) -99,2%
Κίνηση δεσμευμένων ταμειακών διαθεσίμων (0,1) - - - 0,5 -
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 1,0 0,3 - 2,7 1,0 +170,0%
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων - - - - (57,5) -
Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (197,8) (186,6) +6,0% (638,5) (435,5) +46,6%
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες            
Απόκτηση ιδίων μετοχών (78,2) (78,3) -0,1% (293,6) (190,3) +54,3%
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής σε μετόχους μειοψηφίας - - - (0,8) - -
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - - (0,1) - -
Εισπράξεις από δάνεια - - - 300,0 350,0 -14,3%
Εξοφλήσεις δανείων - (175,4) - (397,7) (404,4) -1,7%
Αποπληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις (23,0) (21,7) +6,0% (83,3) (70,0) +19,0%
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σχετιζόμενες με ηλεκτρονικά πορτοφόλια 4,0 - - 4,0 - -
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της Εταιρείας - (113,3) - (249,9) (426,1) -41,4%
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες διακοπεισών δραστηριοτήτων - - - - (5,7) -
Καθαρές ταμειακές εκροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (97,2) (388,7) -75,0% (721,4) (746,5) -3,4%
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων 64,2 (267,8) -124,0% (42,7) 42,2 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 523,7 898,5 -41,7% 630,7 516,2 +22,2%
Συναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα 2,2 - - 2,1 (1,0) -
 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα της ομάδας στοιχείων κατεχόμενων προς πώληση - - - - 73,3 -
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης 590,1 630,7 -6,4% 590,1 630,7 -6,4%

 

 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια.

Υποβολή απάντησης

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιο σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ.
Παρακαλώ εισάγετε το email σας εδώ.